Становище на ССЗБ относно ВПРЗ в ГД“ИН“


До Главния директор
На ГД „Изпълнение на наказанията „
Гл. комисар Гергана Георгиева
 
СТАНОВИЩЕ
От Управителния съвет на Синдикат на Служителите в Затворите в България / ССЗБ /
 
Уважаема госпожо Главен Директор,

 
По време на проведената среща на 11.10.2016 год. в сградата на ГД „Изпълнение на наказанията“, се засегнаха редица проблеми. Единият от тях е имено различните позиции на ГД”ИН” и синдиката по отношение на размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители от ГДИН и териториалните й служби, които са определени с таблица – приложение 1, чл. 6 от Вътрешни правила за работната заплата на служителите в ГД”ИН” и териториалните й служби. Забелязват се промени в основните месечни възнаграждения, регламентирани в същите правила предложени на ССЗБ за обсъждане и съгласуване през месец април 2016 год. Констатираните разлики са преобладаващи към намаление на възнагражденията на служителите. Разликата, която ще засегне най-широк кръг от служители, а и членове на ССЗБ, е намаляването на основното месечно възнаграждение на Надзирател ІІ степен от 628 на 614 лв. и Надзирател І степен от 636 на 622 лв.. На проведената среща този проблем беше засегнат от страна на УС на ССЗБ. Беше зададен въпрос към инспектор Христо Николов – гл. експерт „ТРЗ”, какво налага това? Отговорът, който получихме е, че има законова забрана за увеличаване на заплатите на държавните служители, която е регламентирана в чл. 86 от Закон за държавния бюджет на РБ за 2016 год. След внимателен прочит на закона подобна забрана не беше открита. Нещо повече, в нормата на чл. 81, ал. 4  При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала вследствие на преминаване на функции и персонал към друго бюджетно предприятие, икономиите от разходите за персонал може да се използват за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати съобразно оценката на изпълнението и за изплащане на дължимите към тях осигурителни вноски и/или за издръжка. При необходимост първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет извършват съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите си за увеличение на разходите за издръжка и уведомяват министъра на финансите. Искаме да ви припомним, че през 2015 год. в ГД „Изпълнение на наказанията” бяха направени множество промени насочени към намаляване на числеността на персонала. Задълженията на вече съкратените служители се разпределиха на останалите служители. Това доведе до затрудняване при изпълнението на служебните задължения от служителите. Всичко това не доведе до увеличаване на основните месечни възнаграждения.
 
При направена статистика от наша страна за увеличаването на минималната работна заплата за страната от 2008 год. до сега е, че тя е нараснала с 91%. За сравнение заплатите в нашата система са нараснали с около 15%. През 2017 год. се очаква увеличаване на минималната работна заплата за страната от 420 лв. на 460 лв. Предвидената заплата за държавните служители – стажанти е 80 на сто от основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност съответно за конкурса, който са спечелили. Това е 491,2 лв. за длъжността на надзирател ІІ степен.{jcomments off}
 
Ниското заплащане и враждебната среда, в която работи състава е причина за ниския интерес към нашата професия. Това се показва и от последно проведените конкурси за постъпване на държавна служба в ГДИН. Това е и причината за непрекъснатия отлив на квалифицирани кадри и възпрепятства нормалното изпълнение на служебните задължения, които изискват специфични знания, умения и професионализъм, на каквито пенитенциарната система не може да разчита при първоначален подбор на нови служители от вън.
 
Водени от горното, считаме че каквото и да е намаление на основните месечни възнаграждения не би било уместно. Напротив, при увеличаващата се инфлация за страната, би било уместно да се помисли за увеличаване на възнагражденията, което ще е и позицията на ССЗБ за бюджет 2017 год. Към настоящия момент основните месечни възнаграждения за длъжностите трябва да се придържат към най-високия си размер, а не както е направено сега с по горе спомената таблица.
 
 
 
С уважение,
17.10.2016 год.                                                                    (Печат:Синдикат на служителите в затворите в България)

                                                                                              ХРИСТО ИЛКОВ –

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                                              НА УС НА ССЗБ (Подпис, не се чете)

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *