Синдикат  на  Служителите в  Затворите в  България TRADE UNION OF EMPLOYEES IN PRISONS  IN BULGARIA  ДЕКЛАРАЦИЯ ССЗБ декларира, че не приема каквито и да било действия, целящи уронване престижа на сдружението. Всякакви квалификации и злонамерени коментари на ръководители от териториалните служби на ГДИН относно  представители на местни структури на ССЗБВиж повече:

СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯгр. Пазарджик, ул. “ Ивайловско шосе” – Затвора e-mail : sszb@abv.bg До УС на С Ф С М В РРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  ДЕКЛАРАЦИЯ от Управителния съвет на ССЗБ Ние членовете на ССЗБ декларираме пълна и безусловна подкрепа на вашите искания в откритото писмо до ръководителитеВиж повече:

До Зам. Министъра на Правосъдието на Република България Христо Ангелов ДЕКЛАРАЦИЯ от Управителния съвет на ССЗБ Членовете на ССЗБ ще направим своеобразен мирен протест на 12.12. 2009 г. от 9,00 ч. до 11,00 ч. на същата дата, като проведем Митинг пред сградата на ОД на МВР – гр. Пазарджик, сВиж повече:

До УСна С Ф С М В РРепублика България ДЕКЛАРАЦИЯ от Управителния съвет на ССЗБ Уважаеми колеги, Декларираме, че членовете на ССЗБ ще подкрепим исканията на синдикатите в МВР, като направим своеобразен протест на 12.12. 2009 г. Тъй като на същата дата сме насрочили Общо събрание на ССЗБ, което щеВиж повече:

ДЕКЛАРАЦИЯ от Управителния съвет на Съюза на надзирателите на затворите в България Уважаеми колеги, Декларираме, че членовете на ССЗБ ще подкрепим исканията на СФСМВР, като се включим активно в подписката и в националния митинг на 27.09.2009 г. Нашето мнение е, че всички причини, изтъкнати в декларацията Ви, поради които щеВиж повече:

СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯгр. ПАЗАРДЖИКгр. Пазарджик, Затвора, ул. „Ивайловско шосе”, тел.: 0889316072, e-mail: sszb@abv.bg ДоМинистърана Правосъдиетогр. София М О Л Б А от Илия Димитров Божилов –председател на Управителния съветна Синдикат на служителите в затворите в България Уважаема госпожо Министър, Поради множеството наболели служебни проблеми, от иметоВиж повече:

                          СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ                  гр. Пазарджик, ул. “ Ивайловско шосе” – Затвора e-mail : sszb@abv.bg ДЕКЛАРАЦИЯ от Управителния съвет на ССЗБ Ние, членовете на ССЗБ с огромно възмущение научихме за психологическия натиск, от страна на ръководството на затвора в гр. Пазарджик, който се оказва върху Зам.Виж повече:

                             СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ                       гр. Пазарджик, ул. “ Ивайловско шосе” – Затвора e-mail : sszb@abv.bg До УСна С Ф С М В РРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ от Управителния съвет на ССЗБ Ние членовете на ССЗБ не приемаме за справедливи присъдите на колегите Мирослав Писов, Иво Иванов, БорисВиж повече:

До УСна С Ф С М В РРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д Е К Л А Р А Ц И Я от Управителния съвет на ССЗБ Ние, представителите на новосформирания Синдикат на служителите в затворите в България, декларираме пълна подкрепа за вашите действия на 24.05.2009 год. Заставаме изцяло зад вашите искания, тъйВиж повече: