Протокол №1 от заседание на УС


 

{jcomments off}                             „СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”/ССЗБ/

Рег № 0001/04.01.2010.г.

П Р О Т О К О Л    №1

                          от заседание на Управителния съвет   на сдружение с нестопанска цел
                                „СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”/ССЗБ/

Днес, 04.01.2010 г.,се проведе извънредно заседание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска „СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” /ССЗБ/.

На заседанието присъстваха следните  членове на Управителния съвет:

            1. Илия Димитров Божилов, ЕГН *********, – председател

            2. Тодор Иванов Денев, ЕГН *********,  -зам-председател,

            3. Юлиян Христов Желязков, ЕГН ********,  – член

            За   секретар-протоколист бе избран – Юлиян Желязков.

Заседанието на Управителния съвет протече при следния дневен ред:

Вземане решение за извънредно Общо събрание за изменение на чл.8 от устава..

Председателят на Сдружението Илия Божилов на осн. чл.20 ал.5 , т.1 от Устава във връзка с чл.26 от ЗЮЛНЦ направи своето искане за свикване на извънредно общо събрание за вземане решение за изменение на чл.8 от Устава , който да придобие следната редакция:

 “Член 8. (1). За постигане на целите и задачите си Сдружението може да извършва всякакви дейности и сделки, незабранени от закона, включително придобиване или отчуждаване на имоти, вещни права върху тях, ценни книжа, права върху обекти на интелектуалната собственост или други права, като приходите се използват за постигане на определените в този Устав цели и не се разпределя печалба.
(2) За постигане на целите си Сдружението може да влиза в договорни отношения с   държавни институции или с други юридически лица с нестопанска цел, както и да се обединява с тях за осъществяване на съвместни дейности, разрешени от закона.”

            След разискване на направените предложения, Управителният съвет единодушно

РЕШИ:

УС на ССЗБ на осн. чл.20 от Устава във вр. с чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква извънредно Общо събрание на ………….г. (……..) в …. часа , което ще  се проведе съгласно разпоредбите на Устава, в конферентната зала на хотел „Елбрус“ в Пазар­джик, ул. Константин Величков 1 при следният дневен ред:

 Приемане решение за изменение на чл.8 от Устава

            Проект за решение: ОС на ССЗБ  приема да се направят съответните промени в  устава на сдружението, в съответствие с предложения от УС проект за изменение   на устава

             Общото събрание ще се състои от делегати, то е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината синдикални членове. Началото на регистрацията на делегатите е в 11ч.     Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят безплатно на   адреса на управление на Сдружението – гр.Пазарджик, Затвора , ул.”Ивайловско шосе”.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.. 

            Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *