Становище относно : изплащането на допълнителни възнаграждения и осигуряването на безплатна предпазна храна и противоотрови по см. на /ЗИНЗС/


ДО

Г-ЖА ДИАНА КОВАЧЕВА

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

Относно: изплащането на допълнителни възнаграждения и осигуряването на безплатна предпазна храна и противоотрови по см. на Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража /ЗИНЗС/

 МОЛБА

 От „СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” – сдружение с нестопанска цел, регистрирано по ф.д. № 22/2009 год. по описа на Окръжен Съд – Пазарджик, със седалище и адрес на управление: Гр.Пазарджик, ул.”Ивайловско шосе”, затвора, представлявано от Председателя на УС Иван Петров Петров, ЕГН:

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

От името на сдружение „Синдикат на служителите в затворите в България”  се обръщаме към Вас, като работодател на служителите в Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, в чиято компетентност е прилагането на чл.23 от ЗИНЗС, в частност изплащането на допълнителни възнаграждения и осигуряването на безплатна предпазна храна и противоотрови на служителите, извършващи дейности, свързани с вредни за здравето им последици. {jcomments off}

І. Фактическа обстановка

С влизане в сила на ЗИНЗС за определена категория служители от системата на ГД”ИН”  и териториалните`и служби, извършващи дейности с вредни за здравето последици се предвижда изплащане на допълнително възнаграждение, осигуряването на безплатна предпазна храна и противоотрови. Размерът на тези възнаграждения, реда и условията за осигуряване на безплатната храна и противоотровите по см. на закона е ежегодно задължение  на Министъра на правосъдието. Считано от 2009г. до настоящият момент не е издавана подобна заповед, нито какъвто и да било властнически акт в тази насока. Не сме (имам предвид категорията служители отговарящи на условията, посочени в закона) получавали и допълнителни възнаграждения, безплатна предпазна храна и противоотрови, така както се изисква от  нормата на закона.

ІІ. Правна уредба за допълнителните възнаграждения и осигуряването на безплатна предпазна храна и противоотрови, съгласно ЗИНЗС

Исторически преглед

1. Правото на безплатна предпазна храна и противоотрови е уредено в  чл.285 от Кодекса на труда. Цитираната разпоредба задължава работодателите да осигуряват безплатна храна и/или добавка към храната за работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на  труда. Условията и редът, при които се осигурява безплатната храна е регламентиран подробно в Наредба № 11/2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, издадена от Министерство на труда и социалната политика и министерство на здравеопазването /по нататък в изложението – Наредба №11/. Касае се за право, от което могат да се ползват определена категория работници или служители, полагащи труд при посочените в нормативната уредба условия. По този начин се цели да се ограничи вредното въздействие на работната среда върху организма на работещия.

2. В системата на МВР вече действа Наредба №Із-1681/28.08.2012г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за служителите на МВР, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки за служителите на МВР, които работят на смени, която урежда режима на  осигуряване на безплатна предпазна храна. Цитираната Наредба е издадена на основание чл.204, ал.7 във връзка с ал.3 и чл.21, т.11 от ЗМВР.

         3. ЗИНЗС също предвижда право на безплатна предпазна храна, противоотрови и допълнително възнаграждение. Видно от чл.23, ал.4 от ЗИНЗС на служителите, извършващи дейности с вредни за здравето последици се заплащат допълнителни възнаграждения и се осигурява безплатна храна и противоотрови. Размерът на сумите, условията и редът за предоставянето им е вменено като задължение на Министъра на правосъдието – виж.чл.23, ал.8 от ЗИНЗС. Изрично в самия закон е указано и действието, което следва да извърши Министъра на правосъдието (издаване на акт), определена е и формата на този акт, съдържанието му, както и времето на издаването му, а именно: ежегодна  Заповед. Въвеждането на срока по чл.23, ал.8 от ЗИНЗС е предвидено от законодателя не случайно, а е с цел защита  живота и здравето на служителите в ГД”ИН” и тази предпазна мярка за определена категория служители е наложително да бъде своевременна, адекватна и последователна, тъй като целта е да неутрализира влиянието на определени вредни за човешкото здраве фактори и физиологичното подпомагане на служителите с/у влиянието на работната среда. Ето защо и издаването на такава заповед, определяща основните параметри на допълнителните възнаграждения, безплатна храна и противоотрови следва да бъде ежегодна, за да отговаря в пълнота на действителната обстановка.

Предвид липсата на активно поведение и действия по издаването на определената в закона заповед, цяла една категория от служители от  ГД”ИН”  още от 2009г. (от влизането на закона в сила) до настоящия момент е непрекъснато ощетявана – не са `и изплащани допълнителни възнаграждения, не е давана безплатна храна нито противоотрови. 

ІІІ­­­­. Съдебна практика по идентичен казус, касаещ безплатната предпазна храна за служителите на МВР 

Синдикалната федерация на служителите в МВР сезираха ВАС с Жалба против бездействието на Министъра на вътрешните работи, в чиито правомощия е издаването на заповед, определяща реда и условията за осигуряване на безплатна предпазна храна и /или добавки към нея. С решение от 16.07.2012г. , постановено по адм.д.№2822/2012г. по описа на ВАС е осъден Министъра на вътрешните работи да издаде заповед на основание чл. 204, ал.3 и ал.6 от Закона за министерството на вътрешните работи за 2011 и за 2012 година, в двумесечен срок.

 Идентични норми, регулиращи осигуряването на безплатна храна/ допълнителни възнаграждения/ противоотрови се съдържат и в ЗИНЗС и по конкретно чл.23 от ЗИНЗС. Както вече посочихме по-горе до настоящият момент такава заповед не е издавана, нито сме получавали дължимите ни по закон допълнителни възнаграждения, респ.безплатна предпазна храна и противоотрови.

Ето защо, считаме че сме изправени пред неоснователно бездействие от страна на органа, който по закон има задължение да издава ежегодно заповед за безплатна предпазна храна/допълнителни възнаграждение и противоотрови и за нас е налице правен интерес от издаването на такава заповед. 

ИСКАНЕ

С оглед гореизложените мотиви, Ви молим в кръга на правомощията Ви: да издадете в предписаната от закона форма – Заповеди за  2009г., 2010г., 2011г., 2012г. по чл.23, ал. 4 и ал.8 от ЗИНЗС, с които да определите размера на допълнителните възнаграждения, реда и условия за изплащането на тези допълнителни възнаграждения, както и реда и условията за осигуряване на безплатна предпазна храна и противоотрови за служителите, извършващи дейности, свързани с вредни за здравето последици в системата на ГД”ИН” и териториалните `и  служби.

                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                             С УВАЖЕНИЕ,

                                                           Председател на УС на

 „Синдикат на Служителите

 в затворите в България”……………………..

                                               /Ив.Петров/

        

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *