Становище относно : прилагането на Заповед Р-05-400/06.08.2012г. на МП за разпределяне на работното време в ГДИН и териториалните `и служби


 

ДО

Г-ЖА ДИАНА КОВАЧЕВА

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

Относно: противоречие между писмо рег.№9436/20.08.2012г. на Главен Директор, Главен комисар на ГД”ИН”  и  Заповед ЧР-05-400/06.08.2012г. на МП за разпределяне на работното време в ГДИН и териториалните `и служби

 МОЛБА

 От „СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” – сдружение с нестопанска цел, регистрирано по ф.д. № 22/2009 год. по описа на Окръжен Съд – Пазарджик, със седалище и адрес на управление: Гр.Пазарджик, ул.”Ивайловско шосе”, затвора, представлявано от Председателя на УС Иван Петров Петров, ЕГН:

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

 

В качеството си на председател на сдружение „Синдикат на служителите в затворите в България”  и от името на сдружението си позволявам за пореден път да Ви обърна внимание върху проблема за отчитането на работното време в системата на ГДИН и териториалните `и служби. И към настоящия момент в противоречие с ЗИНЗС и Заповед ЧР-05-400/06.08.2012г. на МП за разпределяне на работното време в ГДИН и териториалните `и служби  неправилно полаганият от нас труд не се зачита в пълния му  обем, тъй като само част от отработеното време в действителност се зачита за работно такова, от което следва, че една категория от служителите е непрекъснато ощетявана и то в противоречие със закона. Становището ни за неправилното отчитане на работното време е излагано не еднократно пред различни органи, включително и пред Главния Директор на ГД”ИН”. За съжаление винаги сме получавали твърде общи, немотивирани отговори.

 

І.Фактическа обстановка

С издаването на Заповед ЧР-05-400/06.08.2012г. на МП за разпределяне на работното време в ГДИН и териториалните `и служби  за пръв път се уреди по нов начин отчитането на работното време и то в съответствие със закона/ЗИНЗС/. Именно това беше и нашата цел – да се спазват разпоредбите на нормативните актове и същевременно да се постигне уеднаквяване режима на отчитане на труд, полаган при сходни условия. Последващото писмо рег.№9436/20.08.2012г. на Главен Директор, Главен комисар на ГД”ИН” обаче не е съобразено с цитираната по-горе Ваша заповед/указания към нея. В това писмо, изцяло в противоречие със заповедта, изрично е записано, че „…….при 24-часов график на дежурство, 90 минути са почивка, следва да се зачита работно време от 22,5 часа”

 

ІІ. Правната уредба на работното време, съгласно Заповед ЧР-05-400/06.08.2012г. на МП за разпределяне на работното време в ГДИН и териториалните `и служби  ЗИНЗС, ППЗИНЗС

Видно от т.9.2 от Заповед ЧР-05-400/06.08.2012г. на МП за разпределяне на работното време в ГДИН и териториалните `и служби  „Времето на разположение в поделението, където се изпълняват служебните задължения и физическото присъствие на служителите, се включва и отчита за работно време.”  

В този смисъл е и т. 9.3 от същата Заповед, по силата на която времето за хранене и физиологична почивка e включено в отработеното време, при категории служители, чиито характер на дейността не позволява ползването на почивки.

Волята на МП е ясна и от т.3 от Заповедта, съгласно която „…….когато работната смяна или дежурството се изпълнява от един служител ли характерът на дейността не позволява ползването на  почивки,  на държавните служители се осигурява време за хранене, без да се прекъсват изпълняваните задължения”.

 Указанията за отчитане на положения труд потвърждават тезата ми по отношение на отчитането на работното време – т.3 от същите гласи, че „Времето за почивки с изключение на физиологичните почивки, не се включва при отчитане на отработените часове” По аргументи на противното следва, че времето за физиологични почивки СЕ ВКЛЮЧВА в отработеното време.

В горната Заповед последователно, логично и съобразно закона е уреден проблема с отчитането на работното време, в частност и за случаите, когато работната смяна или дежурство се изпълнява от един служител или характерът на дейността не позволява ползването на почивки. И това е така, защото в общия случай времето за почивка е времеви период в рамките на работния ден, през който служителят разполага съобразно желанията си с времето, не изпълнява служебните си задължения и възстановява работните си сили, по начин, какъвто намери за добре. Естествено е това време за почивка да не се отчита и да не влиза в работното време. НО, ТОВА Е ОБЩАТА ХИПОТЕЗА, ПРИ КОЯТО ЛИПСВАШЕ ПРЕЦИЗНОСТ (имам предвид предходните заповеди в тази насока) ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ЗА НЯКОИ СЛУЖИТЕЛИ, изпълняващи служебните си задължения на смени или дежурства, без право да напускат местоработата си. С цитираната Заповед се внесе яснота по отношение на отчитането на 24- часовите работни смени – виж.т.3, 5.2, 5.3 във връзка с т.9.2 и 9.3 от заповедта.

Писмо рег.№9436/20.08.2012г. на Главен Директор, Главен комисар на ГД”ИН” влиза в противоречие именно с цитираните текстове от Заповедта. Видно от същото при 24- часови смени за отработено време се отчитат само 22.5 часа. В действителност точното и стриктно прилагане на Заповедта на МП изисква при 24 –часова смяна да се отчитат за отработени 24 часа.

В тази връзка отново цяла категория служители от надзорно-охранителната система в ГД”ИН” ще продължи да бъде ощетявана чрез несумиране на действително отработеното време – при 24 смяна да се зачитат за отработени само 22.5 часа.

 

ІІІ.Съдебна практика

Тъй като проблема за отчитане на работното време продължава и до настоящият момент (въпреки Заповедта), много от колегите са решили да търсят правата си по съдебен ред именно по този казус. Налице е вече трайна съдебна практика, в която съдилищата приемат, че при 24 часово дежурство следва да се отчитат за отработени и съответно да се заплащат 24 часа. Основният мотив за уважаване на тези искове е: „Служителите от наряда, които не изпълняват постова служба са на разположение на главния надзирател, а в ареста – на командира на отделението или дежурния по арест. Те имат право да почиват без да се събличат и не могат да напускат района на поделението. Това означава, че извън 20-часовата постова служба ищецът също е изпълнявал трудовите си функции на работното място с униформено облекло и е имал задължението да е на разположение на съответния началник без право  да напуска района на поделението, което означава, че и тези  4 часа са работно време за него” – цитат от съдебно решение по гр.д.№1931/2012г. по описа на РС-Плевен.

Това разбиране се споделя и от други съдилища –  „Ищецът е бил на разположение на работодателя през всички часове на 24 часовото дежурство, като през 4 часа от тях, изпълнението на трудовите му задължения не е било преустановено, а само ограничено. Следователно в рамките на тези часове е налице хипотезата на полагане на труд при дежурство, при което служителят се намира в мястото на работа и за времето на дежурството се заплаща трудово възнаграждение. Съдът намира,че определената 4 часова почивка, ползвана в рамките на дежурство, се явява  несъщинска почивка и според настоящия състав съставлява част от работното време на служителя.” – цитат от Решение по гр.д.№239/2012 на РС-Ловеч.

Индивидуалният подход за разрешаване на проблема с работното време чрез сезиране на съда е ефективен за нашите служители, но води след себе с и редица разходи за Министерство на правосъдието. Имам предвид, че съдът приемайки за основателна тезата ни (от 24 часа дежурство да се заплащат 24 часа) и прилагайки ЗИНЗС, уважава изцяло такива искове, като съответно всички разноски по делото остават в тежест на МП – държавни такси, хонорари за вещи лица, хонорари за адвокати и т.н. В края на съдебното производство се оказва, че Министерство на правосъдието ще бъде осъдено да заплати на съответния служител освен разликата от 4 – часа отработено време (вкл. и лихви) и значителни разноски.{jcomments off}

Както вече посочих по-горе, влязлата в сила Заповед за отчитане на работното време недвусмислено указва да се отчита 24 часовото дежурство изцяло като работно време, но обсъжданото писмо ще доведе до отчитане на работното време в противоречие с тази заповед /респ.законите и съдебната практика.  

В дух на добра воля и взаимно разбирателство, целейки защита на интересите на служителите в ГД”ИН” и териториалните `и служби, спазвайки нормативните актове,  молим в кръга на правомощията Ви да предприемете всички необходими правни и фактически действия за правилното, точно и законосъобразно прилагане на Заповед ЧР-05-400/06.08.2012г. на МП за разпределяне на работното време в ГДИН и териториалните `и служби по отношение на отчитане на работното време при 24 – часов график на дежурство.

 

С   УВАЖЕНИЕ,

                                                           Председател на УС на

 „Синдикат на Служителите

 в затворите в България”……………………..

                                               /Ив.Петров/

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *