Писмо до Министъра на правосъдието


 

Синдиката на служителите в затворите в България изпрати писмо до Министъра на правосъдието, във връзка с размяната на становища по ПИДПЗИНЗС, като възрази срещу разпоредбата, в частта на чл.16, ал.2 от предложения за обсъждане oт ГД“Изпълнение на наказанията“ ПИДЗИНЗС.

Целия текст на писмото, четете по – долу:

 

ДО

Г-ЖА ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ И

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

ДО

Г-Н ИЛИЯ АНГЕЛОВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО И

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО

В МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗЛАТАНОВА,

 

                      УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

 

По повод предоставения ни проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за приложение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ППЗИНЗС) Синдиката на служителите в затворите в България (ССЗБ) вече изрази позиция, която е предоставена на вниманието на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” / вх.№ 17265 / 21.10.2013 год. /.

            Внесения от ГД”ИН” проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за приложение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ППЗИНЗС), с който се запознахме, съдържа определен брой редакционни промени и пояснения към различни разпоредби, които трябва да бъдат подкрепени и заслужават адмирации , тъй като подобряват качеството на Правилника и са съобразени с нормативни актове от по – висока степен.

            Наред с това обаче, предлаганите промени в Правилника предвиждат: {jcomments off}

Чл. 16(а). ал. 2.  За дейностите, чието изпълнение изисква непрекъсваем работeн процес, работното време се организира в 8- и 12- часови наряди, по утвърден график,  тоест отпада 24- часовото дежурство .

 

           Бихме искали да обърнем внимание, че идентичен текст по отношение на ал.2 на чл.16(а) на ПИДППЗИНЗС и мотивите към него бяха подложени на обсъждане в Министерството на правосъдието с участието на заинтересованите страни, и се поеха конкретни ангажименти, да се запази съществуващото положение в действащия ППЗИНЗС и ПИДППЗИНЗС да позволява организирането на работата на 8, 12 и 24 часови наряди за дейностите, чието изпълнение изисква непрекъсваем работeн процес.

 

           На проведения протест на пенитенциарните служители на 09.11.2013г. пред Министерство на правосъдието, под надслов „Елате при нас” и дебатите, които се проведоха в деня на протеста в заседателната зала на Министерството, с участието и на ръководството на ГДИН  беше поет ангажимент от Зам. Министъра на правосъдието г-н Ангелов, че 24 часовият график на дежурства на надзорно охранителният състав ще остане непроменен.

 

          Още повече, че подзаконовите нормативни актове са предназначени да конкретизират закон или нормативен акт от по – висока степен, а по смисъла на чл.7, ал.1 от ЗНА правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост. В тази връзка следва да се има предвид, че в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража има изричен текст (чл.19, ал.2), посветен на статута на държавните служители в ГД”Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби, съгласно който „За държавните служители се прилагат разпоредбите относно държавната служба в Закона за Министерството на вътрешните работи, доколкото в ЗИНЗС не е предвидено друго”. Правната норма в Чл. 15. Ал. 3. от ЗНА „Ако постановление, правилник, наредба или инструкция противоречат на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт. Тази разпоредба ни дава основание за последващо обжалване на подзаконовият нормативен акт, ако бъде приет в тази му форма. Тъй като и в сега действащия ЗМВР и  Проекта на Закон за министерството на вътрешните работи, организацията на работата остава не променена ( 8, 12 и 24 – часови смени ).

 

         Като Синдикална организация не можем да не отбележим и социалния аспект на промяната на режима на работа на НОС. В  МЛС  по голямата част от служителите пътува от съседни населени места ,като основна „заслуга“ за това е кадровата политика на бившето ръководство на ГДИН. При промяна на режима на 12 часови смени се увеличават  два пъти разходите за пътуване, което в условията на финансова криза е меко казано неприемливо , както и времето за пътуване с което пък се намаля времето за почивка на служителите . С промяна на режима и при хроничния недостиг на личен състав  значително ще се натоварят и физически и психически служителите от НОС, което ще доведе до излишно недоволство и напрежение, което неминуемо ще застраши сигурността в МЛС. Своето становище по казуса служителите от НОС изразиха в Подписка против промяна на 24 график  внесена в ГДИН на 01.07.2013 год. в която само за три дни се разписаха над 1500 служители .

 УС на ССЗБ е подложен на огромен натиск от страна на заинтересуваните служители , членове и симпатизанти на Синдиката за отстояване на режима на работа и сме длъжни да  предприемем всички законови мерки за защита на интересите им.

 

            Искрено се надяваме, че сме се поучили от грешките си, защото днес изправени пред редица предизвикателства е много трудно да се вземе най – правилното решение. Вярваме обаче, че то е възможно при реализирането на съвместна дейност в рамките на социалния диалог. Разчитаме на съдействие и подкрепа при изготвяне на окончателния вариант на Правилника за приложение на закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, за намирането на решения касаещи хилядите служители в системата на затворите и следствените арести – наши членове, пред които имаме отговорности.

 

Предвид факта, че в частта на ал.2 на чл.16(а)  предложения ни за обсъждане проект е същия, по който вече сме изразили становище ПРИЛАГАМЕ:

 

1.     Извадка за конкретния казус от Становище на ССЗБ с вх.№ 17265 / 21.10.2013 год. ГДИН

2.     Подписка на служителите  вх.№ 11123 / 01.07. 2013 год. ГДИН / поради огромния обем на подписката не я изпращаме ,но при желание от Ваша страна бихте могли да се запознаете с нея от архива на ГДИН под горния номер /

 

 

 

    22.01. 2014 год.                                                        С уважение, Председател на УС  на ССЗБ

 

     гр. Пловдив                                                                                                                           / Иван П.Петров /             

 

Следва приложение №1:

„“ …………………2. На следващо място, предлагаме, да отпадне изцяло ал.3 на чл.16a от ПИДППЗИНЗС, а  ал.2  на чл.16a, да придобие следния вид :

(2) За дейностите, чието изпълнение изисква непрекъсваем работeн процес, работното време се организира в 8-,12-  и 24-часови наряди, по утвърден график.

Предлаганата в проекта от м.юни 2013г. за изменение и допълнение на ППЗИНЗС, ал.3, гласяща „В извънредни ситуации, отдалеченост на обекта или когато численият състав или изпълнението на отделни служебни дейности не позволява организирането на работата на 8- и 12-часови наряди, могат да бъдат установени и 24-часови наряди” не дава ясно разрешение на въпросите какво се разбира под „извънредни ситуации” и/или кои биха били „отделните служебни дейности”, при които да могат да се установяват 24-часови наряди. Детайлното проучване на действащите от години практики в териториалните служби на ГДИН, служителите от надзорно-охранителния състав да дават 24-часови дежурства, показва добра приложимост на 24-часовите наряди при не прекъсваемост на работния процес в затворите и следствените арести. По време на същите не са констатирани повече пропуски в работата на отделните служители или по-висока степен на неработоспособност, в сравнение с тези, които изпълняват служебните си задължения при 8- или 12-часово дежурство. При точно спазване на  установения режим за физиологични почивки, времето за хранене и за отдих по време на дежурството, последните условия са достатъчни, с оглед естеството на обичайната надзорно-охранителна дейност, за нормална работоспособност и адекватност на служителя, изпълняващ служебните си задължения при 24-часово дежурство. Освен това между дневната почивка при 24-часовите дежурства, с оглед по-голямата и непрекъснатата продължителност е по-пълноценна и спомага за поддържане на отделния служител в по-добра кондиция, физическа и психическа форма за изпълнение на служебните му дейности по време на следващия наряд.

Не на последно място, Моля  да вземете предвид аргумента, че задължителната синхронизация на българското право с европейските директиви в сферата на разпределението на работното време и нощния труд, допуска, в затворите и арестите , каквито са териториалните служби на ГДИН, някои от разпоредбите, охраняващи продължителността на труда и полагането на нощен труд по време на работа, да не бъдат заимствани  в националното законодателство. Въпреки засилената закрила, която Директива 93/104/ЕО на Съвета от 23 ноември 1993 г. относно някои аспекти на организацията на работното време и Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета предлагат за всички работници и служители, полагащи нощен труд, в последните две /Член 17, т.2.1, б.”с” и б.”i” и т.3 – от първата посочена директива, и Глава 5, член 17, т.3, б.”Б” и б.”И” от втората цитираната такава/ се допуска изрично възможността за отклонение от общите правила при полагането на нощен труд, когато се касае за институции с непрекъсваем процес на работа, когато дейностите, свързани със сигурността и наблюдение, изискват постоянно присъствие за защита на собственост или лица, каквито са дейностите осъществявани от надзорно-охранителния състав  на МЛС. На следващо място в посочените директиви – затворите биват  и изрично посочени като институции, в които общите правила за полагане на нощен труд биха могли да бъдат дерогирани.

Поради горните аргументи, предлагаме в ППЗИНЗС, да се съдържа обща разпоредба, която да предоставя нормативната възможност за организацията на работното време при непрекъсваем работен процес в дежурства от 8-,12- и 24-часа, а разпределението, вида и броя на конкретните дежурства на месец и тримесечие за отделните служители да се съобразяват от служителя, изготвящ месечния график на нарядите спрямо числеността на състава на конкретната териториална служба на ГД”ИН”, особеностите на охраняваните обекти и характера и спецификата на изпълняваните отделни служебни дейности………………………..““

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.