Заявление членски внос – ГД“Охрана“


 
СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
TRADE UNION OF EMPLOYEES  IN PRISONS  IN BULGARIA
e-mail : sszb@abv.bg
До 
Гл.Директор на ГД“Охрана“ 
Чрез
Гл.счетоводител на ГД“Охрана“ 

З А Я В Л Е Н И Е

 ……………………………………………………………………………………………………………………

( име, презиме, фамилия )

……………………………………………………………………………………………………………………………..

( месторабота и длъжност ) 

 

          Уважаеми г-н /г-жо Главен счетоводител,

    Моля, като член на Синдикат на служителите в затворите в България /ССЗБ/, от месечното ми възнаграждение, считано от м……………………..20……г., да бъде удържана сумата от 8 /осем/лева за членски внос в полза на Синдиката/ССЗБ/.

    Сумата да бъде превеждана по сметка на Сдружение „Синдикат на служителите в затворите в България“- IBAN: BG52STSA93000027341223 при банка ДСК, основание за плащане – членски внос за съответния месец.

    Настоящото съгласие за удръжка на членският внос от трудовото ми възнаграждение има сила и при промяна на размера на членския внос, съгласно Устава на ССЗБ или до получаването на изричен писмен отказ от моя страна за прекратяване на удържането на членски внос от трудовото ми възнаграждение.

 

       Дата :………….                                                                                         Заявител :………………….. 

                                                                                                                                  /……………………/

Файла можете да изтеглите от: ТУК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.