Предложение относно проект на заповед за организацията и разпределението на работното време на служителите на ГД „Охрана“


ДО МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

 

ДО ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР

НА ГД  „ОХРАНА“

Г-Н ГЕОРГИ ЖЕКОВ

 

                                                                         ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ ССЗБ – сдружение с нестопанска цел, регистрирано по ф.д. №22/2009 г. по описа на Окръжен съд гр. Пазарджик, със седалище и адрес на управление :гр. Пазарджик, ул.“ Ивайловско шосе“, представлявано от Христо Ангелов Илков – председател на УС.

Относно:Проект на заповед за изменение и допълнение на Заповед № ЧР-06-9/30.06.2016г. на министъра на правосъдието, с която е определен редът за организацията и разпределението на работното време, неговото отчитане, компенсирането на работата извън работното време, режимът на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служителите на ГД „Охрана“

 

   УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,

   УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ДИРЕКТОР,

   Въз основа на получени в ССЗБ на 16.08.2018г. на e-mail sszb@abv.bg Докладна записка на главния директор на ГД „Охрана“ Георги Жеков, относно „необходимост от промяна на нормативната база в ГД „Охрана“ и Проект на заповед за изменение и допълнение на Заповед № ЧР-06-9/30.06.2016г. на министъра на правосъдието, изпратени от гл. инсп. Павлина Иванова – началник на сектор ПНОЧРОП, от Синдикалната организация на ССЗБ изразяваме подкрепа относно Проект на заповед и мотивите към нея, като предлагаме:

    В Проекта на заповед за изменение и допълнение на Заповед № ЧР-06-9/30.06.2016г. на министъра на правосъдието да се включи нормативно установен коефициент 0.143 по аналогия на т.26.1 от Заповед № ЧР-05-11/30.01.2015г. на МП.

    През месец януари 2015 г., по инициатива и предложение на ССЗБ в процес на обсъждане и съгласуване с Министъра на правосъдието, за служителите на ГД „ИН“ със Заповед № ЧР-05-11/30.01.2015г. на МП първи път е установен нормативно коефициент 0.143 при сумарно отчитане на отработеното време за положен нощен труд между 22.00ч. и 06.00ч. по аналогия, съобразно Наредба №8121з-407 от 11.08.2014г. за реда за организацията и разпределението на работното време, за неговото отчитане, компенсирането на работата извън работното време, режимът на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служителите в Министерството на вътрешните работи, във връзка с чл.187, ал.9, във връзка с ал.8 и чл.188 от ЗМВР.

   NB!От 31.01.2015г. към настоящия момент август 2018г. близо 4 /четири/ години служителите на ГД „Охрана“, полагащи нощен труд, биват ощетявани, като не им се заплаща положения нощен труд, след трансформиране с предложения от ССЗБ коефициент.Водени от чувството за справедливост, настояваме да се премахне неблагоприятното третиране на служителите в ГД „Охрана“, полагащи нощен труд.

   Предвид гореизложеното смятаме за необходимо и целесъобразно да се унифицира нормативната уредба в ГД „Охрана“ с тази в ГД „ИН“, съобразно ЗМВР и принципите на „Върховенство пред закона“ и „Равенство пред закона“.{jcomments off}

 

С уважение,

От името на УС на Синдикат на служителите в затворите в България

гр. София                                                                                                Радослав Мартинчев

                                                                                                               зам.-председател на УС

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *