Споразумение №93-00-28/30.01.2020 г. за сътрудничество между ръководството на Министерството на правосъдието и Сдружение „Синдикат на служителите в затворите в България“


        С П О Р А З У М Е Н И Е

 Днес 30 януари 2020 г. в Министерството на правосъдието на Република България, гр. София, ул. „Славянска“ № 1, между:

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО г-н Данаил Кирилов, с административен адрес: гр. София , ул. „Славянска“ 1 от една страна, наричан в настоящето споразумение МИНИСТЪРА

и

СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ, регистриран по ф.д. 22/2009 г. с решение № 56 от 27.04.2009 г. на Пазарджишки окръжен съд, със седалище:  гр. Пазарджик, ул. „Ивайловско шосе затвора“, представляван от Ивайло Григоров Председател на Управителния съвет на ССЗБ, наричан в настоящето споразумение СИНДИКАТА“,

СДРУЖЕНИЕ „СИНДИКАТ ОХРАНА“,

СИНДИКАТ НА ПЕНИТЕНЦИАРНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ,

наричани за краткост СИНДИКАТИ, от друга страна,

на основание чл. 245, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, във връзка с чл. 19, ал. 2 и ал.1, т. 1от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и чл.393 ал. 2 от Закона за съдебната власт, се сключи настоящето Споразумение за следното:

 

                                                                Раздел І

                                                       Предмет на споразумението

    Чл. 1. (1) Със споразумението се урежда сътрудничеството между МИНИСТЪРА и СИНДИКАТИТЕ при осъществяване на социалния диалог в МП за гарантиране и защита на социално икономическите и професионални права и интереси на държавните служители в ГД“Изпълнение на наказнията“ и ГД“Охрана“членове на Синдикатите.

    (2) Със споразумението се уреждат начините за взаимодействие за постигане на общи цели към подобряване на условията на труд на служителите членове на СИНДИКАТИТЕ и избягване на конфликти чрез спазване на действащото законодателство в областта на служебните, трудовите и осигурителните правоотношения и активен социален диалог.

     (3) Сътрудничеството се осъществява при спазването на принципите на:

1. Законосъобразност

2. Равнопоставеност при водене на социалния диалог;

3. Ненамеса на СИНДИКАТИТЕ в управлението на Министерство на правосъдието и на ръководството на МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО в синдикалната дейност.

4. Стремеж към гарантиране на социалния мир и предотвратяване на трудови конфликти и полагане на усилия за разрешаване на проблемите чрез взаимни отстъпки и при запазване на баланса на интересите на всяка от страните.

Чл. 2. (1) Споразумението има действие спрямо членовете на СИНДИКАТИТЕ наричани в настоящето споразумение „СЛУЖИТЕЛИТЕ“.

(2) СИНДИКАТИТЕ изразяват и отстояват интересите на своите членове съобразно целите и задачите, определени в техните Устави, при спазване на действащото законодателство в Република България, етичните и морални норми.

(3) СЛУЖИТЕЛИТЕ, членове на СИНДИКАТИТЕ, които работят по трудово правоотношение, се ползват с правата по Колективния трудов договор (КТД) сключен по Кодекса на труда в Министерство на правосъдието по ред определен от страните в КТД.

                                                                         Раздел ІІ

                                Форми за сътрудничество между страните

 Чл. 3. (1) Сътрудничеството между страните при осъществяването на социалния диалог се осъществява чрез:

        1. Представяне на писмени предложения, становища, позиции и други документи по въпроси, свързани с трудовите и социално икономическите права и интереси на държавните служители членове на СИНДИКАТИТЕ;

        2. Провеждане на срещи, консултации и водене на преговори;  

        3. Обсъждане на въпросите в Съвета за социално партньорство.

  (2) В зависимост от характера на конкретните въпроси страните могат да договарят и други форми на провеждане на социалния диалог.

  (3) Прилагането на формите на сътрудничество се извършва в условията на взаимно зачитане на интересите и спазване на процедурите за консултиране, установени с националното законодателство и добрите практики на Европейския съюз в сферата на социалното партньорство.

Чл. 4. Когато чрез формите за провеждане на социален диалог по чл. 3 не се постигне споразумение, СИНДИКАТИТЕ има право да предприеме протестни действия в свободно избрана от тях форма, при спазване на ограниченията и забраните, установени в законите на Република България.

Чл. 5. СИНДИКАТИТЕ при поискване своевременно предоставят на МИНИСТЪРА документите, уреждащи тяхното управление и представителност.

Чл. 6. (1) СИНДИКАТИТЕ имат право да получат от МИНИСТЪРА, при поискване, своевременна и обективна информация относно:

1. Обучението, квалификация и професионалната подготовка и специализираното обучение на служителите в ГДИН И ГДО;

2. Сключен застрахователен договор и условията по него в съответствие с чл. 24, ал. 3 от ЗИНЗС и чл. 184, ал. 1 от ЗМВР;

3. Актуална информация за финансовото състояние на ГДИН и ГДО, и друга информация от значение за служебните, трудови и синдикални права на служителите.

(2) Когато информацията по ал. 1 съдържа класифицирани данни, същата се предоставя по реда на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.

 Чл. 7. (1) СИНДИКАТИТЕ участва при подготовката и обсъждането на:

1. Всички вътрешните актове, правилници, наредби, инструкции, заповеди, указания, окръжни и други документи с разпоредителен характер, които засягат трудовите и социално икономическите права и интереси на СЛУЖИТЕЛИТЕ;

2. Проекти, свързан с организацията и управлението на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

3. Анализа на данните от трудови злополуки, професионални заболявания и заболявания с продължителна неработоспособност;

4. Предварителни договори, договори и анекси за отдаване на труд – охрана на лишени от свобода на обособени външни охраняеми обекти при спазване на изискванията на чл. 183, ал. 2,3,4 и 5 от ППЗИНЗС.

Чл. 8 Преди издаване или внасяне на нормативни актове, касаещи трудови и/или социални права на СЛУЖИТЕЛИТЕ, Министерство на правосъдието предоставя на СИНДИКАТИТЕ проектите им за обсъждане, съобразно изискванията на Закона за нормативните актове.

Чл. 9 (1) СИНДИКАТИТЕ имт право да отправят сигнали и предложения до МИНИСТЪРА за решаване на въпроси, свързани с предмета на споразумението.

    (2) МИНИСТЪРЪТ своевременно предоставя становище по направените предложения.

Чл. 10 Дейностите по чл. 9 се осъществяват в Министерство на правосъдието и териториалните подразделения на ГДИН и ГДО. При осъществяването на дейностите по споразумението, ръководителите на териториалните поделения включват представители на СИНДИКАТИТЕ по места.

 

Раздел ІІІ

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

 

Чл. 11. (1) МИНИСТЪРЪТ осигурява  на служителите здравословни и безопасни условия на труд, а на работните места, където рисковете за живота и здравето на служителите не могат да бъдат отстранени  предприема необходимите мерки за тяхното намаляване или ограничаване.

             (2) Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в Министерството на правосъдието се организират и координират от консултативните органи на МИНИСТЪРА Съветът за социално партньорство и Съвета по условия на труд.

        (3) СИНДИКАТИТЕ участват чрез свои представители в органите по ал. 2, съгласно нормативната уредба и правилата за работата на тези органи.

 Чл. 12. МИНИСТЪРЪТ своевременно  информира СИНДИКАТИТЕ за мерките, които предприема за отстраняване, намаляване и контролиране на рисковете на работните места.

 Чл. 13. (1) МИНИСТЪРЪТ приема програми за оптимизиране на условията на труд на рисковите работни места.

(2) СИНДИКАТИТЕ участват в изготвянето на програмите по ал. 1 чрез своите представители в консултативните органи по чл.11, ал. 2.

(3) МИНИСТЪРЪТ утвърждава програмите след съгласуване със СИНДИКАТИТЕ.

            (4) При осъществяване на дейности, свързани с реализацията на национални и международни програми и проекти в сферата на социалното осигуряване, професионалната квалификация и развитието на човешките ресурси, СИНДИКАТИТЕ могат да привличат служители на Министерство на правосъдието с предварително съгласие на МИНИСТЪРА.

 Чл. 14. (1) МИНИСТЪРЪТ извършва ежегодно анализ на данните за трудовия травматизъм, професионалните заболявания, заболеваемостта с продължителна нетрудоспообност и други в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

(2) Ръководителите на структури съвместно с представители на СИНДИКАТИТЕ определят мерки за отстраняване, намаляване или ограничаване на причините, породили последиците по ал.1, след което същите се утвърждават от МИНИСТЪРА.

 Чл. 15. СИНДИКАТИТЕ имат право да участват при изготвянето на програмите и графиците за провеждане на периодични медицински прегледи на служителите, работещи при рискови условия за живота и здравето им.

 Чл. 16. МИНИСТЪРЪТ осигурява на служителите, съобразно нормативната уредба:

1.     Безплатна предпазна храна и тонизиращи и ободряващи напитки;

2.     Специално работно облекло и лични предпазни средства;

3.     Други защитни средства, съгласно нормативните изисквания.

 Чл. 17. (1) СИНДИКАТИТЕ имат право да следят за спазването и прилагането от ръководителите на структури в ГДИН и ГДО на нормативните и вътрешните правила и актове при осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

(2) Ръководителите на структури в ГДИН и ГДО включват представители на СИНДИКАТИТЕ при разработването на мерки и програми за подобряване на условията на труд.

 Чл. 18. (1) СИНДИКАТИТЕ имат право, при констатиране на сериозни отклонения от нормите за здраве и безопасност, да сигнализират ръководителите на съответните структури и да настоява за предприемане на необходимите действия за отстраняване на рисковете.

Чл. 19. (1) При неспазване на договореностите СИНДИКАТИТЕ имат право да поискат от МИНИСТЪРА информация за причините, довели до нарушаване на споразумението

(2) МИНИСТЪРЪТ своевременно представя на СИНДИКАТИТЕ становище по поставените въпроси.

                                                                                 Раздел IV

Социалнобитово подпомагане и осигуряване

 

Чл. 20. СИНДИКАТИТЕ правят предложения до МИНИСТЪРА за предоставяне на парични помощи по чл. 23, ал. 6 от ЗИНЗС на членовете си, както и членовете на семействата на загиналите при изпълнение на служебните си задължения държавни служители, изпаднали в тежко материално положение, като средствата (паричните суми) за подпомагане се предоставят по ред, определен от министъра на правосъдието. 

Чл. 21. МИНИСТЪРЪТ осигурява средства за социалнобитово и културно обслужване за съответната година в размер не помалък от определения в нормативните актове за бюджетната сфера.

Чл. 22. СИНДИКАТИТЕ отправят предложения за настаняване във ведомствени жилища на нуждаещи се СЛУЖИТЕЛИ и може да участват чрез свои представители в комисията за разпределяна на жилищата от ведомствения фонд на Министерство на правосъдието.

                                                                       Раздел V

Условия за осъществяване на синдикална дейност

 

Чл. 23. (1) МИНИСТЪРЪТ създава условия и съдейства на СИНДИКАТИТЕ за осъществяване на синдикалната дейност в ГДИН И ГДО.

(2) СИНДИКАТИТЕ свободно и по свой избор определят формите за осъществяване на синдикалната дейност сред своите членове.

(3) СИНДИКАТИТЕ нямат право да организират и извършват дейности, които противоречат на закона и правилата на Етичния кодекс за поведение на държавните служители от ГДИН И ГДО.

Чл. 24. (1) За осъществяване на синдикалната дейност на СИНДИКАТИТЕ се осигурява:

          1. Безвъзмездно ползване на подходящо помещение, компютърна конфигурация с лицензиран софтуер, принтерна, фотокопирна техника, телефони и др. Предоставянето им става със заповед на МИНИСТЪРА;

2. Достъп на ръководството на СИНДИКАТИТЕ и СЛУЖИТЕЛИТЕ, както и на други лица, свързани със синдикалната дейност до работното помещение по т.1, се осъществява съгласно условията на пропускателния режим в ГДИН и ГДО и техните подразделения.

Чл. 25. (1) МИНИСТЪРЪТ осигурява възможност за събиране на членският внос на СИНДИКАТИТЕ чрез доброволни удръжки от месечното възнаграждение на СЛУЖИТЕЛИТЕ. Сумите за членския внос са в абсолютно число и се удържат чрез платежните ведомости при начисляване на месечните възнаграждения, след подадено заявление от всеки синдикален член до съответната финансово-счетоводна служба.

            (2) Размерът на сумите за членски внос в подадените индивидуални заявления може да бъде променян със заявление до съответната финансово-счетоводна служба на териториалното подразделение на ГДИН и ГДО, подадено лично от председателя на съответната синдикална структура след удостоверяване на самоличността му, ведно с протокол от Общото събрание на СИНДИКАТИТЕ, в който е отразено валидно взето решение за промяна на размера на сумата за членски внос. 

 Чл. 26. (1) СЛУЖИТЕЛИТЕ, избрани за участие в Общо събрание, имат право на платен служебен за времето на провеждането му, но не повече от 5 /пет/ работни дни сумарно за календарната година. В случай, че Общото събрание се провежда в почивен ден, отпускът се ползва на следващия работен ден.

(2)Председателят и заместник-председателите на Управителния съвет на СИНДИКАТИТЕ  имат право на платен служебен отпуск в размер на 20(двадесет) работни дни сумарно за календарната година, за участието им в заседания на ССП, консултативните органи на МИНИСТЪРА и други дейности свързани със споразумението.

             (3)Членовете на Управителния съвет на СИНДИКАТИТЕ, с изключение на посочените в ал.2, имат право на платен служебен отпуск в размер до 15(петнадесет) работни дни сумарно за календарната година за участието им в заседания на ССП, консултативните органи на МИНИСТЪРА и други дейности свързани със споразумението.

(4) Пътните разноски на представителите на СИНДИКАТИТЕ за участие в заседания на Съвета за социално партньорство и други консултативни органи, когато са насрочени по предложение на МИНИСТЪРА са за сметка на ГДИН и ГДО. Редът за заплащане на разходите се определя със заповед на МИНИСТЪРА.

 Чл. 27. (1) Ръководствата на местните синдикални структури своевременно уведомяват писмено ръководителите на териториалните поделения за провеждането на синдикални събрания и предоставят списък със синдикалните членове които ще ползват правата си при условията на чл. 246, ал. 2 от ЗМВР.

             (2) Ръководителите на териториалните структури определят времето и мястото за провеждане на синдикалните събрания провеждани в работно време при условията на чл. 246, ал. 2 от ЗМВР.

             (З) Ръководителят на съответната структура е длъжен да освободи посочените в списъка държавни служители от изпълнение на служебните им задължения за времето на провеждане на събранието, като това време не може да надхвърля 40(четиредесет) часа годишно.

 Чл. 28. МИНИСТЪРЪТ има право с мотивирана заповед временно да преустанови или забрани извършването на синдикална дейност в работно време в териториалните поделения на МП, когато дейността затруднява или възпрепятства осъществяването на служебните задължения на държавните служители.

 

Раздел VI

Информиране и консултиране

 

Чл. 29. МИНИСТЪРЪТ информира и предприема консултации със СИНДИКАТИТЕ в случаи на:

1. Изменение и закриване на дейности или промяна в организацията на труд в структурите на ГДИН и ГДО, засягащи СЛУЖИТЕЛИТЕ.

2. Промяна във финансовото състояние на ГДИН и ГДО, която е от значение за СЛУЖИТЕЛИТЕ.

3. Извършване на масови съкращения.

Чл. 30. (1) МИНИСТЪРЪТ има право да откаже информация, когато естеството й до голяма степен засяга осъществяването на основните дейности на министерството.

(2) СИНДИКАТИТЕ нямат право да разгласяват данни, предоставени им от МИНИСТЪРА, с изискване за поверителност.

Чл. 31. В случаите на предстоящо масово прекратяване на правоотношения на служители, МИНИСТЪРА предоставя на СИНДИКАТИТЕ писмена информация относно:

1. Причините;

2. Броя на служителите, които ще бъдат уволнени, като се посочва дейностите, професиите и длъжностите, към които се отнасят;

3. Общия брой на заетите служители по дейности, групи професии и длъжности в съответните структури;

4. Конкретните показатели за прилагане на критериите за подбора спрямо служителите, които ще бъдат уволнени;

5. Периода, през който ще се извършват уволненията и дължимите обезщетения свързани с уволненията.

                                                              Раздел V

Контрол за изпълнение на споразумението

Чл. 32. Страните се задължават да осигурят изпълнението на настоящето споразумение.

    Чл. 33. (1) Ръководството на СИНДИКАТИТЕ или упълномощени за всеки конкретен случай негови представители, имат право:

1. Да посещават в работно време помещенията и работните места на държавните служители във връзка с решаването и разглеждането на конкретни въпроси или проблеми, за което предварително уведомяват ръководителя на съответното териториално поделение;

2. При сигнали за нарушения да изискват от ръководителите на териториалните поделения предоставяне на необходими документи, касаещи предмета на споразумението при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, Закон за защита на класифицираната информация и действащото законодателство;

3. Да се осведомяват пряко от СЛУЖИТЕЛИТЕ, по въпроси свързани с прилагането на споразумението;

(2) При осъществяване на дейностите по ал. 1, представителите на СИНДИКАТИТЕ са длъжни да спазват условията на пропускателния режим в съответното териториално поделение и да не използват получените сведения в личен интерес.

(3) МИНИСТЪРЪТ и СИНДИКАТИТЕ взаимно упражняват контрол по спазване на настоящото споразумение чрез своите органи. Контрол по спазване на клаузите на споразумението не може да бъде упражняван от служител, който има пряк или косвен интерес от дейността на контролираните обекти.

(4) Ръководителите на структури в ГДИН и ГДО, в кръга на своите правомощия, пряко отговарят за изпълнението на това споразумение в структурата, която ръководят.

(5) Ръководствата на СИНДИКАТИТЕ имат право да следят за точното изпълнение на споразумението и да сигнализират МИНИСТЪРА за нарушения на договорените клаузи.

        Чл. 34. (1) Страните следят за точното изпълнение на споразумението и при установени нарушения всяка от страните е длъжна писмено да уведоми другата,

(2) В 14-дневен срок от уведомяването по ал. 1 страните предприемат действия за постигане на общо решение за преустановяване на нарушението.

 

Допълнителна разпоредба

 

§ 1. По смисъла на настоящето споразумение понятието „своевременно е периодът от време, през който страната, в чиято тежест е определено изпълнение на задължение по това споразумение, следва да предприеме необходимите действия за неговото изпълнение, за да се постигне очаквания резултат. Този период се преценява от страната, но не може да бъде по дълъг от 30 дни.

 

Заключителни разпоредби

§ 2. (1) Споразумението се сключва за срок от 3 (три) години и влиза в сила от датата на неговото подписване.

(2) В едномесечен срок преди изтичането на срока по ал.1, СИНДИКАТИТЕ отправят предложение до МИНИСТЪРА за подписване на ново споразумение.

            § 3. (1) При възникване на основания за изменение и допълнение на настоящето споразумение всяка от страните отправя покана за провеждането на преговори за сключване на анекс.

(2) Преговорите по ал. 1 се провеждат в 10-дневен срок от получаване на поканата.

§ 4. МИНИСТЪРЪТ  публикува текста, нормативните и вътрешноадминистративните актове, както и друга информя, ациъврзана със спосразумението на електронната  страница на Министерството.

§ 5.  В срок от 10 /десет/ дни от подписването на споразумението МИНИСТЪРЪТ го обявява  със заповед и го изпраща на ръководителите на ГДИН и ГДО за сведение и изпълнение .

§ 6. В петдневен срок от получаване на настоящото Споразумение, ръководителите на структурите в Министерството са длъжни да запознаят служителите със съдържанието му.

Споразумението се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

 

 МИНИСТЪР НА                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

 ПРАВОСЪДИЕТО: ДАНАИЛ КИРИЛОВ                         УС НА ССЗБ: ИВАЙЛО ГРИГОРОВ

 

            

 

  

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *