Споразумение №93-00-16/07.02.2023 г. за сътрудничество между ръководството на Министерството на правосъдието и Сдружение „Синдикат на служителите в затворите в България“


С П О Р А З У М Е Н И Е

Днес 07. 02. 2023 г. в Министерството на правосъдието на Република България, гр. София, ул. „Славянска“ № 1, между:

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО – г-н Крум Зарков, с административен адрес: гр. София , ул. „Славянска“ № 1 от една страна, наричан в настоящето споразумение „МИНИСТЪРА

и

СДРУЖЕНИЕ „СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ“, Булстат: 175676826, регистрирано по ф. дело № 22/2009 г. на Окръжен съд – гр. Пазарджик, седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик 4400, ул. Ивайловско шосе-Затвора, представлявано от Ясен Тодоров – председател на Управителния съвет на Сдружение „Синдикат на служителите в затворите в България“,

други синдикални организации в Министерство на правосъдието,

наричани за краткост СИНДИКАТИТЕ, от друга страна,

на основание чл. 245, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, във връзка с чл. 19, ал. 2 и ал. 1, т. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и чл. 393, ал. 2 от Закона за съдебната власт, се сключи настоящето Споразумение за следното:

 

                                                                                                           Раздел І

                                                                                        Предмет на споразумението

     Чл. 1. (1) С това споразумение се урежда сътрудничеството между МИНИСТЪРА и СИНДИКАТИТЕ при осъществяване на социалния диалог в МП за гарантиране и защита на служебните, социално – икономическите и професионални права и интереси и за подобряване на жизненото равнище на държавните служители в ГД “Изпълнение на наказанията“ и ГД “Охрана“– членове на Синдикатите.

                (2) Със споразумението се уреждат начините за взаимодействие и обединяване на усилията за постигане на общи цели към подобряване на условията на труд, разрешаване на въпросите, свързани със служебните и социално – икономическите права и интереси на служителите – членове на СИНДИКАТИТЕ и избягване на конфликти чрез спазване на действащото законодателство.

                (3) Сътрудничеството се осъществява при спазването на принципите на:

 1. Законосъобразност;
 2. Равнопоставеност при водене на социалния диалог.
 3. Ненамеса на СИНДИКАТИТЕ в управлението на Министерство на правосъдието и на ръководството на МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТОв синдикалната дейност;
 4. Стремеж към гарантиране на социалния мир и предотвратяване на служебни конфликти и полагане на усилия за разрешаване на проблемите чрез взаимни отстъпки и при запазване на баланса на интересите на всяка от страните.

     Чл. 2. (1) Споразумението има действие спрямо членовете на СИНДИКАТИТЕ,  наричани в настоящето споразумение „СЛУЖИТЕЛИТЕ“.

               (2) СИНДИКАТИТЕ изразяват и отстояват интересите на своите членове съобразно целите и задачите, определени в техните Устави, при спазване на действащото законодателство в Република България, етичните и морални норми.

               (3) СЛУЖИТЕЛИТЕ – членове на СИНДИКАТИТЕ, които работят по трудово правоотношение, се ползват с правата по Колективния трудов договор (КТД), сключен по Кодекса на труда в Министерство на правосъдието по ред, определен от страните в КТД.

                                                                                                          Раздел ІІ

                                                                          Форми за сътрудничество между страните

     Чл. 3. (1) Сътрудничеството между страните при осъществяването на социалния диалог се осъществява чрез:

 1. Представяне на писмени предложения, становища, позиции и други документи по въпроси, свързани със служебните и социално – икономическите права и интереси на държавните служители – членове на СИНДИКАТИТЕ;
 2. Провеждане на срещи, консултации и водене на преговори;
 3. Обсъждане на въпросите в Съвета за социално партньорство;

               (2) В зависимост от характера на конкретните въпроси, страните могат да договарят и други форми на провеждане на социалния диалог.

               (3) Прилагането на формите на сътрудничество се извършва в условията на взаимно зачитане на интересите и спазване на процедурите за консултиране, установени с националното законодателство и добрите практики на Европейския съюз в сферата на социалното партньорство.

     Чл.  4. Когато чрез формите за провеждане на социален диалог по чл. 3 не се постигне споразумение, СИНДИКАТИТЕ имат право да предприемат протестни действия в свободно избрани от тях форми, съобразени с разпоредбите на европейското право и националното законодателство.

     Чл. 5. СИНДИКАТИТЕ при поискване своевременно предоставят на МИНИСТЪРА документите, уреждащи тяхното управление и представителност.

     Чл. 6. При водене на социалния диалог СИНДИКАТИТЕ имат право да получат от МИНИСТЪРА, при поискване, своевременна и обективна информация във връзка с обсъжданите въпроси.

     Чл. 7. (1) МИНИСТЪРЪТ предоставя при поискване от СИНДИКАТИТЕ актуална информация за финансовото състояние на ГДИН и ГДО,  обучението и квалификацията на служителите, както и друга информация от значение за служебните и синдикалните права на служителите.

                (2) Когато информацията по ал. 1 съдържа класифицирани или лични данни, същата се предоставя по реда на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.

     Чл. 8. (1) СИНДИКАТИТЕ участват в сформираните със заповед на министъра на правосъдието работни групи за подготовката и обсъждането на:

 1. Вътрешни актове, правилници, наредби и инструкции, които засягат служебните и социално – икономическите права и интереси на СЛУЖИТЕЛИТЕ;
 2. Проекти, свързани с организацията и управлението на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 3. Анализът на данните от трудови злополуки, професионални заболявания и заболявания с продължителна неработоспособност.

(2) МИНИСТЪРЪТ или определен от него заместник – министър поканва представители на СИНДИКАТИТЕ преди създаване на работни групи за изготвяне или изменение на нормативни актове, касаещи служебни и/или социални права на СЛУЖИТЕЛИТЕ.

      Чл. 9 (1) СИНДИКАТИТЕ имат право да отправят сигнали и предложения до МИНИСТЪРА за решаване на въпроси, свързани с предмета на споразумението.

               (2) МИНИСТЪРЪТ своевременно предоставя становище по направените предложения.

     Чл. 10. Дейностите по чл. 9 се осъществяват в Министерство на правосъдието и териториалните подразделения на ГДИН и ГДО. При осъществяването на дейностите по споразумението, ръководителите на териториалните поделения включват представители на СИНДИКАТИТЕ по места.

                                                                                                         Раздел ІІІ

                                                           Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

     Чл. 11. (1) МИНИСТЪРЪТ осигурява  на служителите здравословни и безопасни условия на труд, а на работните места, където рисковете за живота и здравето на служителите не могат да бъдат отстранени –  предприема необходимите мерки за тяхното намаляване или ограничаване.

                 (2) Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в Министерството на правосъдието се организират и координират от консултативните органи на МИНИСТЪРА – Съвета за социално партньорство и Съвета по условия на труд.

                 (3) СИНДИКАТИТЕ участват чрез свои представители в органите по ал. 2, съгласно нормативната уредба и правилата за работа на тези органи.

Чл. 12. МИНИСТЪРЪТ своевременно  информира СИНДИКАТИТЕ за мерките, които предприема за отстраняване, намаляване и контролиране на рисковете на работните места.

Чл. 13. (1) МИНИСТЪРЪТ утвърждава програми за оптимизиране на условията на труд на рисковите работни места, след съгласуване със СИНДИКАТИТЕ.

                  (2) СИНДИКАТИТЕ участват в изготвянето на програмите по ал. 1 чрез своите представители в консултативните органи по чл. 11, ал. 2.

                  (3) При осъществяване на дейности, свързани с реализацията на национални и международни програми и проекти в сферата на социалното осигуряване, професионалната квалификация и развитието на човешките ресурси, СИНДИКАТИТЕ могат да привличат служители на Министерство на правосъдието с предварително съгласие на МИНИСТЪРА и след предварително писмено съгласие от съответния служител.

      Чл. 14. (1) МИНИСТЪРЪТ възлага на главните директори на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“  и Главна дирекция „Охрана“ ежегодно извършване на анализ на данните за трудовия травматизъм, професионалните заболявания, заболеваемостта с продължителна нетрудоспособност и други.

                   (2) Ръководителите на структури съвместно с представители на СИНДИКАТИТЕ определят мерки за отстраняване, намаляване или ограничаване на причините, породили последиците по ал. 1, след което същите се утвърждават от МИНИСТЪРА.

      Чл. 15. Представители на СИНДИКАТИТЕ по места имат право да участват при изготвянето на програмите и графиците за провеждане на периодични медицински прегледи на служителите, работещи при рискови условия за живота и здравето им.

Чл. 16. МИНИСТЪРЪТ осигурява на служителите, съобразно нормативната уредба:

 1. Безплатна предпазна храна и тонизиращи и ободряващи напитки;
 2. Специално работно облекло и лични предпазни средства;
 3. Други защитни средства, съгласно нормативните изисквания.

     Чл. 17. (1) СИНДИКАТИТЕ имат право да следят за спазването и прилагането от ръководителите на структури в ГДИН и ГДО на нормативните и вътрешните правила и актове при осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

                 (2) Ръководителите на структури в ГДИН и ГДО включват представители на СИНДИКАТИТЕ при разработването на мерки и програми за подобряване на условията на труд.

Чл. 18. СИНДИКАТИТЕ имат право, при констатиране на сериозни отклонения от нормите за здраве и безопасност, да сигнализират ръководителите на съответните структури и да настояват за предприемане на необходимите действия за отстраняване на рисковете.

     Чл. 19. (1) При неспазване на договореностите СИНДИКАТИТЕ имат право да поискат от МИНИСТЪРА информация за причините, довели до нарушаване на споразумението.

                 (2) МИНИСТЪРЪТ представя на СИНДИКАТИТЕ становище по поставените въпроси.

                                                                                                        Раздел IV

                                                                   Социално– битово подпомагане и осигуряване

     Чл. 20. СИНДИКАТИТЕ правят предложение до МИНИСТЪРА за предоставяне на парични помощи по чл. 23, ал. 6 от ЗИНЗС на членовете си, както и членовете на семействата на загиналите при изпълнение на служебните си задължения държавни служители, изпаднали в тежко материално положение, като средствата (паричните суми) за подпомагане се предоставят по ред, определен от министъра на правосъдието.

     Чл. 21. МИНИСТЪРЪТ осигурява средства за социално–битово и културно обслужване за съответната година в размер не по–малък от определения в нормативните актове за бюджетната сфера.

     Чл. 22. СИНДИКАТИТЕ могат да отправят предложения за настаняване във ведомствени жилища на нуждаещи се СЛУЖИТЕЛИ.

Раздел V

                                                                 Условия за осъществяване на синдикална дейност

     Чл. 23. (1) МИНИСТЪРЪТ създава условия и съдейства на СИНДИКАТИТЕ за осъществяване на синдикалната дейност в структурите и звената на ГДИН и ГДО.

                  (2) СИНДИКАТИТЕ свободно и по свой избор определят формите за осъществяване на синдикалната дейност сред своите членове.

                  (3) СИНДИКАТИТЕ нямат право да организират и извършват дейности, които противоречат на закона и правилата на Етичния кодекс за поведение на държавните служители от ГДИН и ГДО.

      Чл. 24. (1) За осъществяване на синдикалната дейност на СИНДИКАТИТЕ се осигурява:

 1. Безвъзмездно ползване на подходящо помещение, компютърна конфигурация с лицензиран софтуер, принтерна, фотокопирна техника, телефони и др. Предоставянето им става със заповед на МИНИСТЪРА;
 2. Достъп на ръководството на СИНДИКАТИТЕ и СЛУЖИТЕЛИТЕ, както и на други лица, свързани със синдикалната дейност до работното помещение по т. 1, се осъществява съгласно условията на пропускателния режим в ГДИН и ГДО и техните подразделения.

     Чл. 25. (1) МИНИСТЪРЪТ осигурява възможност за събиране на членския внос на СИНДИКАТИТЕ чрез доброволни удръжки от месечното възнаграждение на СЛУЖИТЕЛИТЕ. Сумите за членския внос са в абсолютно число и се удържат чрез платежните ведомости при начисляване на месечните възнаграждения, след подадено заявление от всеки синдикален член до съответната финансово-счетоводна служба.

                 (2) Размерът на сумите за членски внос в подадените индивидуални заявления може да бъде променян със заявление до съответната финансово-счетоводна служба на териториалното подразделение на ГДИН и ГДО, подадено лично от всеки член на СИНДИКАТИТЕ.

      Чл. 26. (1) СЛУЖИТЕЛИТЕ, избрани съгласно Устава на СИНДИКАТИТЕ за участие в Общо събрание, имат право на платен служебен отпуск за времето на провеждането му, но не повече от 5 (пет) работни дни сумарно за календарната година. В случай, че Общото събрание се провежда в почивен ден, отпускът се ползва на следващия работен ден.

                  (2) Председателят и заместник-председателите на Управителния съвет на СИНДИКАТИТЕ имат право на платен служебен отпуск в размер до 20 (двадесет) работни дни сумарно за календарната година за участието им в заседанията на Съвета за социално партньорство (ССП), консултативните органи на МИНИСТЪРА, провеждане на заседания на Управителен съвет на СИНДИКАТИТЕ, участие в работни срещи и посещения по покана или с участие на партньорски или чуждестранни синдикални организации и други дейности, свързани със споразумението и с целите, задачите и средствата, изброени в Устава  на СИНДИКАТИТЕ.

                 (3) Членовете на Управителния съвет на СИНДИКАТИТЕ, с изключение на посочените в ал. 2, имат право на платен служебен отпуск в размер до 15 (петнадесет)  работни дни сумарно за календарната година за участието им в заседанията на Съвета за социално партньорство (ССП), консултативните органи на МИНИСТЪРА, провеждане на заседания на Управителен съвет на СИНДИКАТИТЕ, участие в работни срещи и посещения по покана или с участие на партньорски или чуждестранни синдикални организации и други дейности, свързани със споразумението и с целите, задачите и средствата, изброени в Устава  на СИНДИКАТИТЕ.

                (4) Членовете на Контролната комисия на СИНДИКАТИТЕ имат право на платен служебен отпуск в размер до 5 (пет) работни дни сумарно за календарната година за участието им в дейности, свързани със споразумението и с целите, задачите и средствата, изброени в Устава  на СИНДИКАТИТЕ.

      Чл. 27. (1) Ръководствата на местните синдикални структури своевременно уведомяват писмено ръководителите на териториалните поделения за провеждането на синдикални събрания и предоставят списък със синдикалните членове, които ще ползват правата си при условията на чл. 246, ал. 2 от ЗМВР.

                   (2) Ръководителите на териториалните структури определят времето и мястото за провеждане на синдикалните събрания, провеждани в работно време при условията на чл. 246, ал. 2 от ЗМВР.

                   (3) Ръководителят на съответната структура е длъжен да освободи от работа посочените в списъка държавни служители от изпълнение на служебните им задължения за времето на провеждане на събранието, като това време не може да надхвърля 40 (четиридесет) часа годишно.

     Чл. 28. Със заявлението за отпуск по чл. 26 или чл. 27, служителите представят покана, уведомление или друг относим документ за провежданото събитие.

Чл. 29. МИНИСТЪРЪТ има право с мотивирана заповед временно да преустанови или забрани извършването на синдикална дейност в работно време в териториалните поделения на МП, когато дейността затруднява или възпрепятства осъществяването на служебните задължения на държавните служители.

                                                                                                         Раздел VI

                                                                                      Информиране и консултиране

     Чл. 30. МИНИСТЪРЪТ информира и предприема консултации със СИНДИКАТИТЕ в случаи на:

 1. Изменение и закриване на дейности или промяна в организацията на труд в структурите на ГДИН и ГДО, засягащи СЛУЖИТЕЛИТЕ;
 2. Промяна във финансовото състояние на ГДИН и ГДО, която е от значение за СЛУЖИТЕЛИТЕ;
 3. Извършване на масови съкращения.

     Чл. 31. (1) МИНИСТЪРЪТ има право да откаже информация, когато естеството ѝ до голяма степен засяга осъществяването на основните дейности на министерството.

                  (2) СИНДИКАТИТЕ нямат право да разгласяват данни, предоставени им от МИНИСТЪРА, с изискване за поверителност.

     Чл. 32. В случаите на предстоящо масово прекратяване на правоотношения на служители, МИНИСТЪРЪТ предоставя на СИНДИКАТИТЕ писмена информация относно:

 1. Причините;
 2. Броят на служителите, на които ще бъдат прекратени правоотношенията, като се посочва дейностите, професиите и длъжностите, към които се отнасят;
 3. Общият брой на заетите служители по дейности, групи професии и длъжности в съответните структури;
 4. Конкретните показатели за прилагане на критериите за подбора спрямо служителите, на които ще бъдат прекратени правоотношенията;
 5. Периодът, през който ще се извършват прекратяванията и дължимите обезщетения, свързани с прекратяване на правоотношенията.

Раздел VII

                                                                                Контрол по спазване на споразумението

     Чл. 33. Страните се задължават да осигурят изпълнението на настоящето споразумение.

     Чл. 34. (1) Ръководствата на СИНДИКАТИТЕ или упълномощени за всеки конкретен случай техни представители, имат право:

 1. Да посещават в работно време помещенията и работните места на държавните служители във връзка с решаването и разглеждането на конкретни въпроси или проблеми, за което предварително уведомяват ръководителя на съответното териториално поделение;
 2. При сигнали за нарушения да изискват от ръководителите на териториалните поделения предоставяне на необходими документи, касаещи предмета на споразумението при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, Закон за защита на класифицираната информация и действащото законодателство;
 3. Да се осведомяват пряко от СЛУЖИТЕЛИТЕ, по въпроси свързани с прилагането на споразумението.

                 (2) При осъществяване на дейностите по ал. 1, представителите на СИНДИКАТИТЕ са длъжни да спазват условията на пропускателния режим в съответното териториално поделение и да не използват получените сведения в личен интерес.

                 (3) МИНИСТЪРЪТ и СИНДИКАТИТЕ взаимно упражняват контрол по спазване на настоящото споразумение чрез своите органи. Контрол по спазване на клаузите на споразумението не може да бъде упражняван от служител, който има пряк или косвен интерес от дейността на контролираните обекти.

                 (4) Ръководителите на структури в ГДИН и ГДО, в кръга на своите правомощия, пряко отговарят за изпълнението на това споразумение в структурата, която ръководят.

                 (5) Ръководствата на СИНДИКАТИТЕ имат право да следят за точното изпълнение на споразумението и да сигнализират МИНИСТЪРА за нарушения на договорените клаузи.

Чл. 35. (1) Страните следят за точното изпълнение на споразумението и при установени нарушения всяка от страните е длъжна писмено да уведоми другата.

                  (2) В 14-дневен срок от уведомяването по ал. 1, страните предприемат действия за постигане на общо решение за преустановяване на нарушението.

                                                                                              Допълнителна разпоредба

 • 1. По смисъла на настоящето споразумение понятието „своевременно“ е периодът от време, през който страната, в чиято тежест е определено изпълнение на задължение по това споразумение, следва да предприеме необходимите действия за неговото изпълнение, за да се постигне очаквания резултат. Този период се преценява от страната, но не може да бъде по – дълъг от 30 дни.

Заключителни разпоредби

 • 2. (1) Споразумението се сключва за срок от 3 (три) години и влиза в сила от датата на неговото подписване.

             (2) В едномесечен срок преди изтичането на срока по ал. 1, СИНДИКАТИТЕ отправят предложение до МИНИСТЪРА за подписване на ново споразумение, като представят съответните проекти.

 • 3. (1) При възникване на основания за изменение и допълнение на настоящето споразумение, всяка от страните отправя покана за провеждането на преговори за сключване на анекс.

             (2) Преговорите по ал. 1 се провеждат в 10-дневен срок от получаване на поканата.

 • 4. МИНИСТЪРЪТ  публикува текста на споразумението на интернет  страницата на министерството, в рубриките за ГДИН и ГДО.
 • 5.  В срок от 10 (десет) дни от подписването на споразумението, МИНИСТЪРЪТ го изпраща на ръководителите на ГДИН и ГДО за сведение и изпълнение.

Споразумението се състави и подписа в осем еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

 

                МИНИСТЪР НА                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                ПРАВОСЪДИЕТО:                                                                                                  УС НА СССЗБ:

                КРУМ ЗАРКОВ                                                                                                       ЯСЕН ТОДОРОВ

            

 

  

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *