Отворено писмо


О Т В О Р Е Н О   П И С М О

 

ДО

Г-ЖА НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

С КОПИЕ:

ДО

Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ

МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

          УВАЖАЕМА Г-ЖО ЙОРДАНОВА,

        СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ /ССЗБ/ е организация създадена преди тринадесет години. През изминалия дълъг период от време, като основно средство за постигане на целите си, последователно сме залагали на честните отношения и открития диалог в комуникацията с институциите в РБ. Тези елементи са част от предвидимата и разпознаваема наша история и ни е трудно да си представим, че днес, толкова години по-късно се налага да доказваме това, предвид качеството на социалния диалог в повереното Ви Министерство на съвременна „демократична“ България, респективно в не прозрачни условия, привидно, формално, но не ефективно партньорство, скрепено с административни похвати, предвид шиканирането на поетите ангажименти и формалното незадоволително предоставяне на заявена информация, свързана с процесите за евентуална „промяна“ или извършена вече подмяна, в разрез с добрите намерения.

         Обявените от Вас цели, представени като дълг към обществото и към служителите за продължаване на демократичния път на страната, следва да се реализират чрез ефективен социален диалог, осигуряващ необходимата свобода за действия и инициативи на представителите на различните професионални групи, които според нашите разбирания и очаквания, съобразно европейските стандарти, изглежда остават по-скоро с пожелателен характер.

        NB!

        Получаваме отговори на наши писма, които неоснователно определят поставените в тях въпроси и искания по отношение на т.нар. функционален анализ в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и Главна дирекция „Охрана“, като „намеса в ръководството на структурите и управлението на системата“. Припомняме, че тези въпроси и искания, кореспондират най-вече с поетите от Вас ангажименти в отговор на нашия апел, а именно: във връзка с широко анонсираните намерения за реформа да бъдат привлечени доказани външни експерти в областта на обществения ред, националната сигурност, наказателно-изпълнително право и други по целесъобразност, които идейно да подпомогнат процеса в намирането на разумни решения. Призива ни намира подкрепа и в становища на представители на професионалното ръководство, които също обръщат внимание, че при изготвянето на стандарти за необходимия човешки ресурс в специализираните дирекции на Ваше подчинение, следва да се подходи изключително прецизно, като се обследват всички изисквания в ЕПЗ (Европейски правила за затворите), препоръките на Комитета на министрите на ЕС и др. В допълнение ще препотвърдим позицията, че е крайно необходимо функционалният анализ да идентифицира всички проблеми в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и Главна дирекция „Охрана“, в съвкупност да изследва причините довели до тях в дълбочина и цялост, а не да представлява конюнктурен обзор.

        Ще повторим за пореден път идеята – дългосрочната държавна стратегия по отношение на целия сектор „Сигурност“ да се изразява в предвидимо цялостно финансиране и политика по доходите, които изключват груби аритметични изчисления, осигуряване на равнопоставеност между структурите, справедливо и недискриминационно третиране на служителите с идентичен статут, подобряване на условията на труд, съответно на психологическия микроклимат, резултатна антикорупционна програма с широк обхват, в т.ч. и субектите по реда на ЗОП, създаване на предпоставки за добра подготовка и обучение, ефикасна система за оценка на резултатите по вертикала, засилен отпор срещу посегателствата и престъпленията срещу длъжностни лица, както и постигане на равновесие между професионалните задължения и личния живот на служителите.

        Във връзка с горното и задълбочаващото ни се чувство за формално съобразяване с нашето съществуване, Ви приканваме да отговорите на следните въпроси:

        • Споделяте ли исканията на Синдикат на служителите в затворите в България и други организации с позиции, подкрепящи наложителна, задълбочена и резултатна реформа в сектор „Сигурност“?

        • Подкрепяте ли, че е необходимо промените да се обсъждат в широк формат с хората, които засягат – гражданите и служителите, по един прозрачен и обективен начин?

        • Предвид обещаната промяна, какви са Вашите конкретни идеи, приоритети и визия за реформа в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и Главна дирекция „Охрана“?

        • Разполага ли Министерство на правосъдието с необходимия финансов ресурс и експертен капацитет да изпълни тази амбициозна задача, на фона на постоянно растящите рискове в световен икономически и геополитически план?

          УВАЖАЕМА Г-ЖО ЙОРДАНОВА,

        Синдикат на служителите в затворите в България реагира своевременно, тъй като са налице съвкупност от разпознаваеми признаци, респективно разполагаме с достатъчно доказателства във времето назад и към настоящия момент, за да твърдим, че е налице рецидив на процес, свързан с водената политика, предвид първичните и последващи сигнали в поведението на различни представители на Министерство на правосъдието, които затвърждават убеждението ни как на практика служителите в сектора сме потърпевши от една и съща коварна политика, провеждана от различни екипи, на които всяка стъпка, всяко изказване и всеки административен акт, с редки изключения, не са в защита на правата и интересите на служителите, респективно на базисната потребност на българското общество.

        Всички доказателства, преди и сега, са на лице, като може да се започне от решенията, за които ние биваме само уведомявани, за това какво е прието и предстои, кога ще влезе в сила, и се стигне до това, че те са взети обикновено в разрез със законови срокове, заявени намерения и най-вече против желанията на служителите. Обръщаме внимание, че става дума за актове, които утвърждават нормативна база, без това да се е случило след допитване до служителите, било то с провеждане на анкети и проучвания или реално съобразяване, а не проформа с нашето съгласие или против, становищата и аргументите ни, като легитимна синдикална организация.

        Конкретно ситуацията с „функционалния анализ“ и уведомяването ни, че становище по въпроса следва да бъде изразено от ръководствата на двете дирекции, по аналогичен на други ситуации начин, е потвърждение на нашата оценка и показва правилността на решението ни да напуснем, конституираната със заповед на бившия заместник-министър на правосъдието Мария Павлова, работна група по натрапен предмет.

        Държим да отбележим, че отлагането на реформите в сектор „Сигурност“ са в наш сериозен дългогодишен ущърб, който ние преживяваме в различен аспект, включително с Вашето условие и неизвестното на правителството, касаещо бъдещото увеличение на доходите в състояние на перманентна криза в условия на трудно предвидима инфлация, същото да е обвързано с нововъведения и преустройство без предоставена концепция за развитие, съответно очаквани резултати.

         Категорично отказваме да поддържаме заблудата, че ще се проведат такива и резултатите от тях ще удовлетворят финансовите искания и очаквания на служителите в специализираните дирекции.

         След всичко изложено по-горе и очевидния извод, че до тук не виждаме различни целесъобразни, адекватни и срочни действия, за да очакваме различни резултати, и ако това е „промяната“, която ни предлагате, респективно на обществото, то ние Ви казваме:

НЕ, БЛАГОДАРИМ!!

        Известно ни е, че професионалната ни общност е подценявана по традиция, но нашите членове имат право на глас и ние държим на него. Осъзнаваме, че в българското общество вървят патологични процеси, в които всеки гражданин, респективно служител, прави своя личен цивилизационен избор, включително и Вие, а именно осветляване на отношенията и взаимоотношенията от една страна – на перфидните лъжци в институциите, а от друга, позицията на честните, добросъвестни и борбени хора.

        Синдикат на служителите в затворите в България е доказал своята способност в колективната трудова борба, изразявана на дело чрез право за права, свободи и справедливост срещу пороците на системата и настоява за генерална промяна от създаването си до днес.

       Ние сме предвидими, последователни, целеустремени и няма да отстъпим от нашите принципни искания и позиция и с времето ще се убедите в това.

       Ще бъдем на правилното място, време, съответно ще предприемем необходимите законосъобразни, реципрочни и целесъобразни действия за  всеки случай, когато има превратно разбиране за социалният диалог, като инструмент за демократично управление.

Да реформираш институция било като да местиш гробища – отвътре не може да се очаква помощ. За помощ не знам, но съпротива – може.“

„Да питаш тия по върховете на институцията дали институцията има проблем е все едно да питаш призрак дали го е страх да ходи нощем из гробищата.“

 „За да упражниш свободата на избор между доброто и злото, първо трябва да си годен да ги различиш.“

 С уважение и почит към светлата личност на Кристиан Таков, който е в сърцата ни!

 

 

    От името на УС на „Синдикат на служителите в затворите в България“:

 

15.03.2022 г.                                                                                    С уважение: ………………..

гр. София                                                                                       Ясен Тодоров

                                                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  УС НА ССЗБ

                                                                                                         

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *