ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ССП НА 13 ЮНИ 2011 Г.


С писмо №57-00-215/08.06.2011 Зам.-министър Христо Ангелов е уведомил членовете на Съвета за социално партньорство в Министерство на правосъдието във връзка с писмото на Иван Петров – председател на УС на ССЗБ, относно предложение за включване на въпроси в дневния ред на редовното открито заседанието на ССП в МП насрочено за 13.06.2011г. от 14.00 ч.

Приложение: съгласно текста.   

 

                                                                                                     До Зам. Министъра на правосъдието

                                                                                                     и Председател на ССП

                                                                                                     Г-н Христо Ангелов

           Уважаеми Г-н Заместник министър,

От ССЗБ предлагаме да включите за обсъждане в дневния ред на предстоящото заседание на ССП следните въпроси, които не бяха разгледани на предходното заседание и пряко засягат членовете на Синдиката и всички служители в ГД“ИН“:

Увеличаване заплащането на служителите в ГДИН ·                    

Допълнителни възнаграждения:

            ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1)      Стойността на парите за храна / порцион /, съгласно Заповедта на М-ра на правосъдието   да бъде увеличена с 100 % , като  числото 30 лв.  да бъде заменено с 60лв., считано от 01.06.2011 година.

МОТИВИ :

Чувствителното увеличение на цените на хранителните продукти, горивата и другите енергоносители, съответно чувствителното изоставане на стойността на получаваната сума спрямо 2006 годината, когато действащите в момента стойности са били актуални.На основание чл. 204 ал. 6 във връзка с ал. 1 от ЗМВР е издадена заповед на министъра на МВР в сила от 01.06.2011 год. за увеличаване на левовата равностойност на храната на служителите във ведомството. Като служители по ЗМВР /чл. 19 от ЗИНЗС/ следва да се актуализира и заплащането на служителите в МП.

      2)      Да бъде увеличен размера на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд изплащани на държавните служители по Закона за МВР. Създаване на ефективна система за управление и оценка на служебните постижения,  включваща ясни критерии за оценяване и възнаграждение, реда и условията за получаването им.

            МОТИВИ :

Размера на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд изплащани на държавните служители по Закона за МВР в ГД”ИН” – сумата не е променяна от 13 години, а условията в българските МЛС са доказано най лошите в целия ЕС .Изплащаното допълнително месечно трудово възнаграждение за специфични и утежнени условия на труд е обвързано към неясно как определената сума 95лв., което не дава възможност във времето  да бъде своевременно актуализирана.

Щатно обезпечаване на структурните звена

            ПРЕДЛОЖЕНИЯ :

    1)      Да бъде даден ясен норматив, в който да са заложени критериите за определяне личния състав на структурните звена, брой служители на дежурство, брой постове и др.Финансовата страна не трябва да е водещ мотив при окомплектовката на структурните звена нa ГДИН, по този начин реално се застрашава здравето и живота на служителите.

            МОТИВИ:

В момента щатната окомплектовка на службите е значително намалена, което води до висока натовареност на личния състав, неефективност при изпълнение на задачите, неспазване изискванията за разпределение на работното време, неспазване на почивките в работните смени, както и неспазване на графиците относно режима на ползване на платен годишен отпуск .Това пряко застрашава сигурността в МЛС.

Отчитане на работното време.Отчитане и заплащане на положения извънреден труд.

            ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

    1)      Имайки предвид, че ЗИНЗС в чл.10 указва, Министърът на правосъдието да осъществява правомощията на работодател, съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи за държавните служители в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби да бъде издадена инструкция от министъра на правосъдието за разпределяне на работното време или изменена действащата Заповед №ЛС-03-1182/10.10.2007г.на Министъра на правосъдието .

            МОТИВИ:

На служителите се отчита по – малко от реално отработеното, не се спазват изискванията за установяване на разпределението на работното време, спазване на почивките в работния ден.
Факт са нарушения, свързани с воденето на документацията за положен извънреден труд, труд положен над нормата и неизплащане на дължимото трудово възнаграждение за него .

Не се включва в работното време, времето за приемане – сдаване на дежурството и инструктаж на застъпващия наряд.

Не се отчита като работа над определеното работно време, времето за управление при кризи и бойно – мобилизационна подготовка и за участие на изпълнение на задачи свързани с тях, независимо, че последните обуславят професионалната подготовка на служителите и произтичат от специфичните функции на надзорно – охранителния състав в МЛС, в следствие на което имат задължителен характер за служителите  и не представляват свободен избор за същите да ги посещават.

        Г-н Заместник министър, надявам се във връзка с гореизложеното да подходите отговорно и с разбиране, за което предварително Ви благодаря ! 

06.06.2011                                                    С уважение:Председател на УС на ССЗБ

Пловдив                                                                                                  / Иван Петров /{jcomments off}

                                                                     

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *