Протокол № 122.03.2010г.


{jcomments off}
П Р О Т О К О Л    № 1\22.03.2010.г.

                          от заседание на Управителния съвет   на сдружение с нестопанска цел
                                 „СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”/ССЗБ/

Днес,22.03.2010 г.,се проведе извънредно заседание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска „СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” /ССЗБ/.

На заседанието присъстваха следните  членове на Управителния съвет:

            1. Илия Димитров Божилов, , – председател

            2. Тодор Иванов Денев, ,  -зам-председател,

            3. Юлиян Христов Желязков, ,  – член

            За   секретар-протоколист бе избран – Юлиян Желязков.

Заседанието на Управителния съвет протече при следния дневен ред:

Председателят на Сдружението Илия Божилов на осн. чл.20 ал.5 , т.1 от Устава във връзка с чл.26 от ЗЮЛНЦ направи своето искане за свикване на общо събрание за вземане на решения при дневен ред:

1.. Отчет за дейността на Сдружението от 01.01.2010г. до 30.04.2010г .Доклад на Контролния съвет за извършена проверка на финансовия отчет на Сдружението . 
2.Освобождаване от отговорност на УС.

3. Промени в Устава на Сдружението на чл.25 ал.1, относно броя на членовете на УС, като числото 3 се замени с числото 7.

4.Освобождаване от длъжност  на председателя  и членове на УС и председателя и членовете на КС .
5.Избор на нов УС и негов председател, КС и негов председател.

6.Разни

            След разискване на направените предложения, Управителният съвет единодушно

 РЕШИ:

УС на ССЗБ на осн. чл.20 от Устава във вр. с чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква  Общо събрание на 29.05.2010.г. в 10.30ч.  часа в конферентната зала на хотел „Елбрус“ в Пазар­джик, ул. Константин Величков 1  , което ще  се проведе съгласно разпоредбите на Устава,  при следният дневен ред:

1.. Отчет за дейността на Сдружението от 01.01.2010г. до 30.04.2010г .Доклад на Контролния съвет за извършена проверка на финансовия отчет на Сдружението . 
2.Освобождаване от отговорност на УС.

3. Промени в Устава на Сдружението

4.Освобождаване от длъжност  на председателя  и членове на УС и председателя и членовете на КС .
5.Избор на нов УС и негов председател, КС и негов председател.

            6.Разни

Проект за решение:

По т.1. ОС на ССЗБ  приема доклада и финансовия отчет за периода 01.01.2010г.до 30.04.2010г..

По т.2 ОС на ССЗБ  освобождава от отговорност УС за дейността на Сдружението

            По т.3 ОС на ССЗБ приема предложените промени в Устава на Сдружението.

 По т.4. ОС на ССЗБ  освобождава председателя и членовете на УС, председателя и членовете на  КС.

По т.5:   Избира   Управителен съвет/УС/ и негов Председател,   Контролен съвет/КС/ и

негов председател.

            Общото събрание ще се състои от делегати, то е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината синдикални членове. Началото на регистрацията на делегатите е в 9.30ч.     Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят безплатно на   адреса на управление на Сдружението – гр.Пазарджик, Затвора , ул.”Ивайловско шосе”.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито

 

                                                                                   УС на ССЗБ:

                                                                                    1………………………………………………..

                                                                                    2………………………………………………..

                                                                                    3………………………………………………..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *