Министерството на правосъдието спази традицията да не изпълнява поети ангажименти


Уважаеми колеги, членове, симпатизанти,

С настоящия текст целим да Ви запознаем с позицията на Синдикат на служителите в затворите в затворите в България относно проектоспоразумение за сътрудничество с Министъра на правосъдието. {jcomments off}

За съжаление, години наред с действията си Министерството на правосъдието показва, че не желае да изпълнява задълженията си по закон. Последният вариант на проектоспоразумение за сътрудничество между Синдикат на служителите в затворите в България и Министъра на правосъдието е потвърждение на тази традиция. Тенденцията държавната политика да е насочена против свободата на синдикално сдружаване и развитието на социалния диалог в системата на затворите се запазва. За съжаление институциите не успяват да видят цялостния благотворен ефект, който синдиката оказва на системата, както и факта, че именно синдиката е безспорен гарант в процесите на демократизиране на пенитенциарните институции и фактор при формиране на мисловен модел и поведение на голяма част на служителите, ориентиран към европейските ценности.

С действията си министерството на правосъдието ясно показва, че за пореден път няма никакво намерение да изпълни ангажиментите си по подписване на споразумение за сътрудничество при осъществяване на социално-икономическите права и интереси на държавните служители (ЗМВР Чл. 257в). Вместо това на фона на продължаващо недоволство сред служителите в местата за лишаване от свобода, предлага на синдиката за подписване, изцяло редактиран проект на споразумение, различен от разглеждания на 4 октомври 2013г. – Проект на Споразумение за сътрудничество между министъра на правосъдието и синдиката, уреждащ формите за сътрудничество, начините на взаимодействие, както и осъществяване на условията за социална дейност, по който страните нямаха съществени различия.

Искаме да подчертаем, че редактирания вариант на проектоспоразумение за сътрудничество между синдикалната организация и Министъра на правосъдието ни тревожи що се отнася до това, че по своята същност социалният диалог представлява трайно и постоянно въвличане на социалните партньори – работодател и синдикалните организации – в обсъждането и определянето на основните насоки, както в развитието на трудовите отношения, така и на въпросите свързани с жизненото равнище и социална политика на национално равнище. Ще се спрем на два основни момента от съществено значение според нашето разбиране.

В смисъла на написаното по-горе, консултациите между държавните органи и социалните партньори, които се изразяват в провеждане на съвместни дискусии и обсъждания, за да се постигне възможно по-пълно и всестранно изясняване на въпросите, предмет на разглеждане, като задължителни в социалния диалог се потъпкват, защото въпреки ясната заявка на чл.7. (1) от проектоспоразумението:

„Чл. 7. (1) Синдикатът участва при подготовката и обсъждането на:

1.    Всички вътрешните актове, правилници, наредби, инструкции и др. които засягат трудовите и социално – икономическите права и интереси на служителите;

2.   Проекти, свързан с организацията и управлението на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

3.    Анализа на данните от трудови злополуки, професионални заболявания и заболявания с продължителна неработоспособност;“

 в ал.(4) на същия член пише:

„Министърът може да предостави на Синдиката за обсъждане, чрез Съвета за социално партньорство, проекти на нормативни актове от по висока степен внасяни или изготвяни с участието на Министерството на правосъдието, които засягат въпроси, свързани със споразумението.“

Скандален и опасен е опитът да се вкара текст в споразумението, отнасящ се до промяна на установения сменен режим на работа в териториалните структури на ГДИН, в отсъствието на сравнителен анализ на състоянието на териториалните структури на ГДИН и оценка на дългосрочното въздействие от подобна стъпка.

В тази връзка, позволете ни да изразим също така, нашето категорично несъгласие с ал.(2) на чл.9 на от проекта на споразумение за сътрудничество между Синдикат на служителите в затворите в България и Министъра на правосъдието. Този текст гласи:

„(2) МИНИСТЪРА и СИНДИКАТА се споразумяват, да обсъдят графика за постепенното преминаване на служителите в териториалните поделения на Министерството на правосъдието към 12 часови дежурства.“

Синдиката на служителите в затворите в България вече предприе необходимите действия в посока уважаемите автори на проектоспоразумението да преразгледат направените изменения и най-вече философията в дефинициите на въпросните текстове. В тях ясно виждаме стремежа на държавата упорито да не променя тоталитарните методи за ограничаване на синдикални права и свободи, което ражда всевъзможни извращения по отношение на една категория държавни служители.

Искаме конструктивен диалог, който да не води обаче до прибързани, необмислени и емоционални разпоредби, които ще сюрпризират професионалната общност с нова порция „идеи“ в неин ущърб. В този дух е и решението на УС на Синдикат на служителите в затворите в България да не подпише споразумението в предложения му вид. 

 

Синдикат на служителите в затворите в България

21 октомври 2013г.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *