Искане за достъп по ЗДОИ


Синдикат на служителите в затворите в България пpaти поредното пиcмo дo ГД „Изпълнение на наказанията“ c пет въпpoca пo Зaĸoнa зa дocтъп дo oбщecтвeнa инфopмaция /ЗДOИ/. Cтaвa дyмa зa хилядите съдебни дела, вредите, загубите и други неблагоприятни последици от поведението на длъжностни лица, повдигащи въпроси относно виновността и отговорността за нанесените щети на бюджета.

Ето въпросите, на които ГД „Изпълнение на наказанията“ дължи отговори:

1. Какъв е общия брой на депозираните изпълнителни листа (за изплатени обезщетения), издадени по силата на съдебните решения срещу поверената Ви ГД „Изпълнение на наказанията“ от служители на Министерство на правосъдието за извънреден труд за периода от 2010г. до сегашния момент?

2. Какъв е общия размер на изплатените суми от ГД „ИН“ на служителите на Министерство на правосъдието (в т.ч главници, лихви, осигурителни вноски, адвокатски хонорари, съдебни експертизи, съдебни разноски и др.) за извънреден труд, съгласно броя на депозираните изпълнителни листа за периода от 2010г. до момента?

3. Какъв е общия обем часове извънреден труд положен от служителите, с присъден допълнителен отпуск за компенсация, съгласно броя на изпълнителните листа по силата на съдебните решения срещу поверената Ви ГД „ИН“ за периода от 2010г. до момента?

4. Към месец декември 2017г. какъв е целият обем на неизползвания от служителите на ГД „ИН“ допълнителен отпуск за компенсация, съгласно извънсъдебните спогодби с ГД „ИН“ и допълнителния отпуск за компенсация, съгласно броя на изпълнителните листа по силата на съдебните решения срещу поверената Ви ГД „ИН“, за периода от 2012г. до момента?

5. Желая ГД „ИН“ да ми предостави всички, издадени от главния директор и упълномощените от него длъжностни лица вътрешноведомствени документи: заповеди, окръжни, указания, препоръки, правила, писма и др. документи с разпоредителен характер по отношение на регулацията на работното време в МЛС от 2010г. до датата на регистрационния номер на настоящото заявление.

Синдикат на служителите в затворите в България обръща внимание на ГД „ИН“, че съгласно Решение № Л-5527/15.12.2017г. на ГД „ИН“, е получен частичен достъп до заявената информация и отказ в частта на т.1, т.2 и т.3 от Заявление с Вх. № ДОИ-31/07.2017г. (рег. №076/07.12.2017г.) и частичен достъп до заявената информация с Решение №Л-5528/15.12.2017г. на ГД „ИН“, съответно без достъп на информация, съгл. т.4 и т.5 от Заявление с Вх.№ ДОИ-32/07.12.2017г. (рег. №077/07.12.2017г.), с което на практика е нарушено правото на достъп по ЗДОИ в частта на визираните точки и установените принципи на откритост, достоверност и пълнота на информацията.

Синдикат на служителите в затворите в България отбелязва още, че исканата информация е налична в ГД „ИН“, тъй като всички изпълнителни листа в оригинал са депозирани в дирекцията. {jcomments off}

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.