Синдикат  на Служителите в Затворите в България 
TRADE UNION OF EMPLOYEES  IN PRISONS  IN BULGARIA
4400  гр. Пазарджик , ул. “ Ивайловско шосе”- Затвора
 
 
                                                                                          До 
                                                                                          Гл.Директор ГД"Охрана" 
                                                                                          Чрез
                                                                                          Гл.счетоводител на ГД"Охрана" 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е

 

 ................................................................................................................................................................

( име презиме фамилия )

.................................................................................................................................................................

( месторабота и длъжност ) 

                     Уважаеми г-н /г-жо Гл.счетоводител ,

        Моля,като член на Синдикат на служителите в затворите в България /ССЗБ/,от месечното ми възнаграждение,считано от м................20....г.,да бъде удържана сумата от 8 /осем/лева за членски внос в полза на ССЗБ.

        Сумата да бъде превеждана по сметка на Сдружение "Синдикат на служителите в затворите в България "- IBAN : BG84FINV91501203948743 при Първа Инвестиционна Банка /ПИБ/ клон гр.Пазарджик ,основание за плащане - членски внос за съответния месец.

        Настоящото съгласие за удръжка на членският внос от трудовото ми възнаграждение има сила до замяна с ново съгласие,при промяна на размера на членския внос или до получаването на изричен писмен отказ от моя страна за прекратяване на удържането на членски внос от трудовото ми възнаграждение.

 

               Дата :.............                                                                        Заявител :.................