Действия на ССЗБ

Уважаеми г-н Зам. министър ,

Позволяваме си с настоящото писмо, да изразим нашия критичен преглед за постигнатото от нас, като участници в Съвета за социално партньорство в периода от неговото създаване до настоящия момент.

В тази връзка предлагаме с коректност и уважение към другото мнение, чрез разбирателство в аргументираната ни непримиримост, на предстоящото заседание на Съвета за социално партньорство, да насочим Вашето внимание и да ни запознаете с Вашето становище, както включите в дневния ред на предстоящото заседание и разгледаме въпросите, които засягат:

 
Действия на ССЗБ

Омбудсманът Константин Пенчев да предприеме предвидените в Закона за омбудсмана средства и окаже съдействие за разрешаване на проблеми във връзка с неспазване на българското трудово законодателство по отношение на служители в МП-ГД"ИН", поиска Иван Петров, председател на Синдикат на служителите в затворите в България.

За липсата на предприети действия за търсене на решения от страна на Министерство на правосъдието във връзка с   препоръките в Становище /ИЗХ № 1745-576/05.07.10 /на омбудсмана относно жалби № 576/2010 и № 932/2010 на ССЗБ по въпроси свързани с отчитане и заплащане на работното време на надзиратели в ГД"ИН", сигнализира обществения защитник, председателя на ССЗБ.

 
Действия на ССЗБ

Във връзка със задържането на надзирател на пазарджишкия затвор с инициали Д.К (37). на 08.03.2011 г. при акция реализирана от местни антимафиоти, служители на сектор „Оперативно обслужване на местата за лишаване от свобода" при ГДКП и администрацията на затвора след опит да внесе два мобилни телефона на лишени от свобода, както и относно откритите след претърсване на дома на надзирателя 17 мобилни телефона, 8 зарядни устройства, 9 SIM-карти и множество пластики на SIM-карти, 344 грама таблетки и капсули, чието съдържание ще бъде установено с експертизи, УС  на ССЗБ заявяваме:

Осъждаме остро всякакви противозаконни действията на служители на МП с които се уронва престижа на професията "Надзирател" и ще съдействаме на всички институции за разкриването и пресичането им, като изрично подчертаваме, че и по отношение на служителите на МП важи презумпцията „Невинен до доказване на противното”, като до момента на влизане в сила на осъдителна присъда същите трябва да бъдат считани и от обществото, и от колегите си за невинни!

От създаването си ССЗБ се бори за превръщането на пенитенциарната система в модерна демократична институция, отстояването и защитата на основните социално-икономически и трудови интереси и права на членовете си служители на Министерство на правосъдието.Изказваме пълната ни подкрепа за колегите, участвали в полицейската акция.Заставаме твърдо на позицията, че служителите на МП са призвани да спазват установените в страната закони и правов ред.

УС на ССЗБ

 
Действия на ССЗБ

От УС на ССЗБ многократно сме сезирани от служители, членове на Сдружението, което е индикация за различие в отношението на ръководители към прилагането на установени правила, липса на готовност за реален социален диалог и пренебрежително отношение към поставяните за разглеждане проблеми.Силно сме обезпокоени от факта, че в последните две години от Синдиката упорито алармираме чрез медиите за нуждата от мерки от страна на ангажираните институции, както и многократно сме информирали Министерство на правосъдието и излагали нашето заявявано становище за съществуващи проблеми със социални права на служителите и изключително лошите условия на труд, но без резултат.

За решаването на проблеми от местен характер, според правилата на ССП се създават Комисии за социално партньорство по места. УС на ССЗБ предприе съответните действия за това, като Иван Петров - Председател на Сдружението изпрати писмо до Зам. министър Хр. Ангелов в качеството му на председател на ССП, отговор на което все още няма.

Поради нежеланието на отговорните държавни служители и липсата на стремеж от тяхна страна да предприемат мерки за ефективно упражняване на правото на справедливи условия на труд, както и на справедливо възнаграждение на една категория служители, непрекъснато ощететявана и то в противоречие със закона, ССЗБ ще запознае в кратки срокове официално българските институции, като ще разчита на тяхната намеса преди да се наложи да запознае съответните международни.

 
Действия на ССЗБ
                
 
Още статии...