ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ 

 Управителният съвет на Сдружение „Синдикат на Служителите в Затворите в България“ / ССЗБ / гр. Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  свиква редовно годишно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 26.06. (събота) 2021г. от 13.00 ч. в залата на ресторант "Тайгър Хаус" - гр.Пазарджик при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет на УС за дейността на Сдружението за 2020 г.;

2.Доклад за финансовото състояние на Сдружението и годишeн счетоводен отчет на Сдружението за 2020 г.;

3.Доклад на Контролната комисия за дейността на УС на Сдружението и на счетоводния отчет на Сдружението за 2020 г.;

4.Промени в Устава на Сдружението;

5.Промени в Управителен съвет и Контролна комисия;

5.Разни.

Общото събрание ще се състои от делегати и ще е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината синдикални членове. Началото на регистрацията на делегатите е от 12.00 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от Устава на ССЗБ събранието ще се проведе същия ден от 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Решението за свикване на Общо събрание на ССЗБ бе взето на 19.05.2021 г. след проведено заседание на Управителния съвет на „Синдикат на служителите в затворите в България”

Обявата е публикувана във в. " Телеграф", бр. 5720 от 25.05.2021г.

 
Oбщи събрания

Управителният съвет на Сдружение „Синдикат на Служителите в Затворите в България“ / ССЗБ / гр. Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  свиква редовно годишно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 17.04. (събота) 2021г. от 13.00 ч. в залата на ресторант "Тайгър Хаус" - гр.Пазарджик при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 
Oбщи събрания

                                                                            

                                                                                  О Б Я В А

Управителният съвет на Сдружение „Синдикат на Служителите в Затворите в България“ / ССЗБ / гр. Пазарджик , на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на ССЗБ свиква Общо събрание на 18 септември 2016 г. / неделя / от 12.00 ч. в конферентната зала на хотел „Трявна“ в гр. Трявна, ул. "Ангел Кънчев" 46
При следния Дневен ред:
 

О  Б  Я  В  А

Управителният съвет на Сдружение „Синдикат на Служителите в Затворите в България“ / ССЗБ / на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 ал. 1 от Устава на ССЗБ  свиква  Общо Събрание,  което ще се проведе на 08.02.2013 год. / събота /, от 12.00 ч.,
в гр. Пловдив , Хотел " АЛИАНС " , бул. " Васил Априлов " № 7, при следния       

Д н е в е н     р е д:

 
Oбщи събрания



На 27 април 2013г. /събота/ от 12:00ч. в Конферентния център на Хотел "Лайпциг" - гр.Пловдив се проведе Общо отчетно - изборно събрание на Синдикат на служителите в затворите в България. На събранието присъстваха 73 делегати, представители на синдикални дружества на сдружението. Събитието бе уважено от журналисти от различни медии, които се запознаха с дейността на организацията.

 
Още статии...