С П О Р А З У М Е Н И Е

 

Днес 16 декември 2016 г. в Министерството на правосъдието на Република България, гр. София, ул. „Славянска“ № 1

 

между

 

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО г-жа Екатерина Захариева  с административен адрес: гр. София , ул. „Славянска“ 1 от една страна, наричан в настоящето споразумение „МИНИСТЪРА

 

и

 

СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ, регистриран по ф.д. 22/2009 г. с решение 56 от 27.04.2009 г. на Пазарджишки окръжен съд, със седалище:  гр. Пазарджик, ул. „Ивайловско шосе - затвора“, представляван от  Христо Илков - Председател на Управителния съвет на ССЗБ, наричан в настоящето споразумение „СИНДИКАТА“

 

на основание чл. 245, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража,

 

се сключи настоящето Споразумение за следното:

 

 

Раздел І

Предмет на споразумението

 

Чл. 1. (1) Със споразумението се урежда сътрудничеството между МИНИСТЪРА и СИНДИКАТА при осъществяване на социалния диалог в МП за гарантиране и защита на социално - икономическите и професионални права и интереси на държавните служители- членове на Синдиката на служителите в затворите в България

(2) Начините за взаимодействие за постигане на общи цели към подобряване на условията на труд на служителите - членове на СИНДИКАТА и избягване на конфликти чрез спазване на действащото законодателство в областта на служебните, трудовите и осигурителните правоотношения и активен социален диалог.

(3) Сътрудничеството се осъществява при спазването на принципите на:

1. Законосъобразност

2. Равнопоставеност при водене на социалния диалог;

3. Ненамеса на СИНДИКАТА в управлението на Министерство на правосъдието и на ръководството на Министерство на правосъдието в синдикалната дейност.

4. Стремеж към гарантиране на социалния мир и предотвратяване на трудови конфликти и полагане на усилия за разрешаване на проблемите чрез взаимни отстъпки и при запазване на баланса на интересите на всяка от страните.

Чл. 2. (1) Споразумението има действие спрямо членовете на Синдиката на Служителите в Затворите в България наричани в настоящето споразумение „Служителите“.

(2) СИНДИКАТЪТ изразява и отстоява интересите на своите членове съобразно целите и задачите, определени в Устава на ССЗБ при спазване на действащото законодателство в Република България, етичните и морални норми.

(3) Служителите, членове на СИНДИКАТА, които работят по трудово правоотношение, се ползват с правата по Колективния трудов договор (КТД) сключен по Кодекса на труда в Министерство на правосъдието по ред определен от страните в КТД.

 

Раздел ІІ

Форми за сътрудничество между страните

 

Чл. 3. (1) Сътрудничеството между страните при осъществяването на социалния диалог се осъществява чрез:

1. Представяне на писмени предложения, становища, позиции и други документи по въпроси, свързани с трудовите и социално - икономическите права и интереси на държавните служители - членове на СИНДИКАТА.

2. Провеждане на срещи, консултации и водене на преговори.

3. Обсъждане на въпросите в Съвета за социално партньорство.

(2) В зависимост от характера на конкретните въпроси страните могат да договарят и други форми на провеждане на социалния диалог.

(3) Прилагането на формите на сътрудничество се извършва в условията на взаимно зачитане на интересите и спазване на процедурите за консултиране, установени с националното законодателство и добрите практики на Европейския съюз в сферата на социалното партньорство.

 

Чл. 4. Когато чрез формите за провеждане на социален диалог по чл. 3 не се постигне споразумение, СИНДИКАТА има право да предприеме протестни действия в свободно избрана от него форма, при спазване на ограниченията и забраните установени в законите на Република България.

 

Чл. 5. СИНДИКАТЪТ при поискване своевременно предоставя на МИНИСТЪРА документите, уреждащи неговото управление и представителност.

 

Чл. 6. (1) При поискване от СИНДИКАТЪТ, има право да получи своевременна и обективна информация относно:

         1. Обучението, квалификация и професионалната подготовка и специализираното обучение на служителите.

2. Сключен застрахователен договор и условията по него в съответствие с чл. 24, ал. 3 от ЗИНЗС и чл. 184, ал. 1 от ЗМВР.

3. Актуална информация за финансовото състояние на министерството и друга информация от значение за служебните, трудови и синдикални права на служителите.

(2) Когато информацията по ал. 1 съдържа класифицирани данни, същата се предоставя по реда на Закона за защита на личните данни.

 

Чл. 7. (1) СИНДИКАТА участва при подготовката и обсъждането на:

1. Всички вътрешните актове, правилници, наредби, инструкции, заповеди, указания, окръжни и други документи с разпоредителен характер, които засягат трудовите и социално - икономическите права и интереси на Служителите

2. Проекти, свързан с организацията и управлението на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

3. Анализа на данните от трудови злополуки, професионални заболявания и заболявания с продължителна неработоспособност;

4. Предварителни договори, договори и анекси за отдаване на труд - охрана на лишени от свобода на обособени външни охраняеми обекти при спазване на изискванията на чл. 183, ал. 2,3,4 и 5 от ППЗИНЗС.

Чл. 8 Министерството на правосъдието преди издаване или внасяне на нормативни актове, които касаят трудови или социални права на членовете на СИНДИКАТА, предоставя на СИНДИКАТА проектите им за обсъждане, съобразно изискванията на Закона за нормативните актове.

Чл. 9 (1) СИНДИКАТА има право да отправя сигнали и предложения до МИНИСТЪРА за решаване на въпроси, свързани с предмета на споразумението.

    (2) МИНИСТЪРЪТ своевременно предоставя становище по направените предложения.

Чл. 10 Дейностите по чл. 9 се осъществяват в Министерство на правосъдието и териториалните му подразделения. При осъществяването на дейностите по споразумението, ръководителите на териториалните поделения включват представители на СИНДИКАТА по места.

 

Раздел ІІІ

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

 

Чл. 11. (1) МИНИСТЪРЪТ осигурява  на служителите здравословни и безопасни условия на труд, а на работните места, където рисковете за живота и здравето на служителите не могат да бъдат отстранени -  предприема необходимите мерки за тяхното намаляване или ограничаване.

(2) Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в Министерството на правосъдието се организират и координират от консултативните органи на МИНИСТЪРА по условията на труд - Съветът за социално партньорство и Съветът по условия на труд.

(3) СИНДИКАТЪТ участва чрез свои представители в органите по ал. 2 съгласно нормативната уредба и правилата за работата на тези органи.

 

Чл. 12. МИНИСТЪРЪТ своевременно  информира СИНДИКАТА за мерките, които предприема за отстраняване, намаляване и контролиране на рисковете на работните места.

 

Чл. 13. (1) МИНИСТЪРЪТ приема програми за оптимизиране на условията на труд на рисковите работни места.

(2) СИНДИКАТЪТ участва в изготвянето на програмите по ал. 1 чрез своите представители в консултативните органи по чл. 8, ал. 2.

(3) МИНИСТЪРЪТ утвърждава програмите след съгласуване със СИНДИКАТА.

 

Чл. 14. (1) МИНИСТЪРЪТ извършва ежегодно анализ на данните за трудовия травматизъм, професионалните заболявания, заболеваемостта с продължителна нетрудоспообност и други в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".

(2) Ръководителите на структури съвместно с представители на СИНДИКАТА определят мерки за отстраняване, намаляване или ограничаване на причините, породили тези последици след което същите се утвърждават от МИНИСТЪРА.

 

Чл. 15. СИНДИКАТЪТ има право да участва при изготвянето на програмите и графиците за провеждане на периодични медицински прегледи на служителите, работещи при рискови условия за живота и здравето.

 

Чл. 16. МИНИСТЪРЪТ осигурява на служителите, съобразно нормативната уредба:

1.     Безплатна предпазна храна и тонизиращи и ободряващи напитки;

2.     Специално работно облекло и лични предпазни средства;

3.     Други защитни средства, съгласно нормативните изисквания.

 

Чл. 17. (1) СИНДИКАТЪТ има право да следи за спазването и прилагането на нормативните и вътрешните актове по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд от ръководителите на структури в Министерство на правосъдието.

(2) Ръководителите на структури включват представители на СИНДИКАТА при разработването на мерки и програми за подобряване на условията на труд.

 

Чл. 18. (1) СИНДИКАТЪТ има право, при констатиране на сериозни отклонения от нормите за здраве и безопасност, да сигнализира ръководителите на съответните структури и да настоява за предприемане на необходимите действия за отстраняване на рисковете.

 

Чл. 19. (1) При неспазване на договореностите СИНДИКАТЪТ има право да поиска от МИНИСТЪРА информация за причините, довели до нарушаване на споразумението

(2) МИНИСТЪРЪТ своевременно представя на СИНДИКАТА становище по поставените въпроси.

 

Раздел IV

Социално- битово подпомагане и осигуряване

 

Чл. 20. СИНДИКАТЪТ прави предложения до МИНИСТЪРА за предоставяне на парични помощи по чл. 23, ал. 6 от ЗИНЗС на членовете му, както и членовете на семействата на загиналите при изпълнение на служебните си задължения държавни служители, изпаднали в тежко материално положение, се подпомагат с парични помощи по ред, определен от министъра на правосъдието. 

Чл. 21. МИНИСТЪРЪТ осигурява средства за социално-битово и културно обслужване за съответната година в размер не по-малък от определения в нормативните актове за бюджетната сфера.

Чл. 22. СИНДИКАТЪТ отправя предложения за настаняване във ведомствени жилища на нуждаещи се Служители и може да участва чрез свои представители в комисията за разпределяна на жилищата от ведомствения фонд на Министерство на правосъдието.

 

Раздел V

Условия за осъществяване на социална дейност

 

Чл. 23. (1) МИНИСТЪРЪТ създава условия и съдейства на СИНДИКАТА за осъществяване на синдикалната дейност в системата на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".

(2) СИНДИКАТЪТ свободно и по свой избор определят формите за осъществяване на синдикалната дейност сред своите членове.

(3) СИНДИКАТЪТ няма право да организира и извършва дейности, които противоречат на закона и правилата на Етичния кодекс за поведение на държавните служители от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията". 

 

Чл. 24. (1) За осъществяване на синдикалната дейност на СИНДИКАТА, се осигурява:

          1. Безвъзмездно ползване на подходящо помещение, компютърна конфигурация с лицензиран софтуер, периферна техника, телефонни и факс апарати и др. Предоставянето им става със заповед на МИНИСТЪРА;

2. Достъп на ръководството и членовете на СИНДИКАТА както и на други лица свързани със синдикалната дейност до работното помещение по т.1 съгласно условията на пропускателния режим в Министерството на правосъдието и неговите подразделения.

Чл. 25. (1) Министърът осигурява възможност за събиране на членският внос на СИНДИКАТА чрез доброволни удръжки от месечното възнаграждение на служителите. Сумите за членския внос са в абсолютно число и се удържат чрез платежните ведомости при начисляване на месечните възнаграждения , след подадено заявление от всеки синдикален член до съответната финансово-счетоводна служба.

(2) Размерът на сумите за членски внос в подадените индивидуални заявления може да бъде променян със заявление, подадено до съответната счетоводна служба на териториалното подразделение на Министерството на правосъдието, подадено лично от председателя на съответната синдикална структура след удостоверяване на самоличността му, ведно с протокол от проведено Общо събрание на ССЗБ, в който е отразено редовно взето решение за промяна на размера на членския внос на индивидуалните членове на СИНДИКАТА.

 

Чл. 26. (1) МИНИСТЪРЪТ осигурява платен служебен отпуск на членовете на СИНДИКАТА, избрани за участие в делегатско Общо събрание - за времето на протичането му, но не повече от 5 / пет /  работни дни сумарно за календарната година.

(2) МИНИСТЪРЪТ осигурява на служителите заемащи нещатна ръководна длъжност в централата на СИНДИКАТА за участието им в заседанията на ССП, консултативните органи на МИНИСТЪРА и други дейности свързани със споразумението  платен служебен отпуск в размер до 10 / десет /  работни дни сумарно за календарната година.

(3) Пътните разноски на представителите на СИНДИКАТА в заседание на Съвета за социално партньорство и другите консултативни органи, когато заседанията са инициирани от МИНИСТЪРА са за сметка на Министерство на правосъдието. Реда за заплащане на разходите се определя със заповед на МИНИСТЪРА.

 

Чл. 27. (1) Ръководствата на местните синдикални структури своевременно уведомяват писмено ръководителите на териториалните поделения за провеждането на синдикални събрания и предоставят списък със синдикалните членове които ще ползват правата си при условията на чл. 246, ал. 2 от ЗМВР.

(2) Ръководителите на териториалните структури определят времето и мястото за провеждане на синдикалните събрания провеждани в работно време при условията на чл. 246, ал. 2 от ЗМВР.

(З) Ръководителят на съответната структура е длъжен да освободи посочените в списъка държавни служители от изпълнението на служебните им задължения за времето на провеждане на събранието което е до 30 (тридесет) часа годишно.

 

Чл. 28. МИНИСТЪРЪТ на правосъдието има право с мотивирана заповед временно да преустанови или забрани извършването на синдикална дейност в работно време в териториалните поделения на МП, когато дейността затруднява или възпрепятства осъществяването на служебните задължения на държавните служители.

 

Раздел VI

Информиране и консултиране

 

Чл. 29. МИНИСТЪРЪТ информира и предприема консултации със СИНДИКАТА в случаи на:

1. Изменение и закриване на дейности или промяна в организацията на труд в структурите на Министерство на правосъдието засягащи членове на СИНДИКАТА.

2. Промяна във финансовото състояние на министерството която е от значение за Служителите

3. Извършване на масови съкращения.

 

Чл. 30. (1) МИНИСТЪРЪТ има право да откаже информация, когато естеството и до голяма степен засяга осъществяването на основните дейности на министерството.

(2) СИНДИКАТЪТ няма право да разгласява данни, предоставени му от МИНИСТЪРА с изискване за поверителност.

 

Чл. 31. В случаите на предстоящо масово прекратяване на правоотношения на служители, МИНИСТЪРА предоставя на СИНДИКАТА писмена информация относно:

1. Причините;

2. Броя на служителите, които ще бъдат уволнени, като се посочва дейностите, професиите и длъжностите, към които се отнасят;

3. Общия брой на заетите служители по дейности, групи професии и длъжности в съответните структури;

4. Конкретните показатели за прилагане на критериите за подбора спрямо служителите, които ще бъдат уволнени;

5. Периода, през който ще се извършват уволненията и дължимите обезщетения свързани с уволненията.

 

Раздел V

Контрол за изпълнение на споразумението

 

Чл. 32. Страните се задължават да осигурят изпълнението на настоящето споразумение.

 

Чл. 33. (1) Ръководството на СИНДИКАТА или упълномощени за всеки конкретен случай негови представители, имат право:

1. Да посещават в работно време помещенията и работните места на държавните служители във връзка с решаването и разглеждането на конкретни въпроси или проблеми, за което предварително уведомяват ръководителя на съответното териториално поделение;

2. При сигнали за нарушения да изискват от ръководителите на териториалните поделения предоставяне на необходими документи, касаещи предмета на споразумението при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, Закон за защита на класифицираната информация и действащото законодателство;

3. Да се осведомяват пряко от държавните служители, членове на СИНДИКАТА по въпроси свързани с прилагането на споразумението;

(2) При осъществяване на дейностите по ал. 1, представителите на СИНДИКАТА са длъжни да спазват условията на пропускателния режим в съответното териториално поделение и да не използват получените сведения в личен интерес.

(3) МИНИСТЪРЪТ и СИНДИКАТА взаимно упражняват контрол за спазване на настоящото споразумение чрез своите органи. Контрол за спазване клаузите на споразумението не може да бъде упражняван от служител, който има пряк или косвен интерес от дейността на контролираните обекти.

(4) Ръководителите на структури в Министерство на правосъдието в кръга на своите правомощия, пряко отговарят за изпълнението на това споразумение в структурата, която ръководят.

(5) Ръководството на СИНДИКАТЪТ има право да следи за точното изпълнение на споразумението и да сигнализира МИНИСТЪРА за нарушения на договорените клаузи.

 

Чл. 34. (1) Страните следят за точното изпълнение на споразумението и при установени нарушения на споразумението всяка от страните е длъжна писмено да уведоми другата,

(2) В 14-дневен срок от уведомяването по ал. 1 страните предприемат действия за постигане на общо решение за преустановяване на нарушението.

 

Допълнителна разпоредба

 

§ 1. По смисъла на настоящето споразумение „своевременно е периодът от време, през които страната, в чиято тежест е определено изпълнение на задължение по това споразумение, следва да предприеме необходимите действия за неговото изпълнение, за да се постигне очаквания резултат. Този период се преценява от страната, но не може да бъде по дълъг от 30 дни.

 

 

Заключителни разпоредби

§ 2. (1) Споразумението се сключва за срок от 3 (три) години и влиза в сила от датата на неговото подписване.

(2) В едномесечен срок преди изтичането на срока по ал.1, СИНДИКАТА отправя предложение за подписване на ново споразумение.

            § 3. (1) При възникване на основания за изменение и допълнение на настоящето споразумение всяка от страните отправя покана за провеждането на преговори за сключване на анекс.

(2) Преговорите по ал. 1 се провеждат в 10-дневен срок от получаване на поканата.

§ 4. МИНИСТЪРЪТ  публикува текста, нормативните и ненормативни актове както и друга информация свързана със споразумението на електронната  страница на Министерството  в Интернет.

§ 5.  В срок от 10 /десет/ дни от подписването на споразумението Министърът го обявява  със заповед и да го изпраща  до всички структури в Министерството на правосъдието за сведение и изпълнение .

§ 6. В петдневен срок от получаване на настоящото Споразумение, ръководителите на структурите в Министерството   са длъжни да запознаят служителите със съдържанието му.

Споразумението се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

 

 

 МИНИСТЪР НА                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

 ПРАВОСЪДИЕТО: ...............................                      УС НА ССЗБ:…………………

 

 

              / Екатерина Захариева  /                                        / Христо Илков /