ПДМС на ССЗБ

Чл.1(1)Този правилник урежда дейността на местните структури на Сдружението ССЗБ , наречени по-долу Дружества и се издава на основание чл. 31, ал. 1 от Устава на ССЗБ  (2)След регистрацията си в УС на ССЗБ Дружествата получават пореден номер, с който се обозначават. Дружеството не е отделно юридическо лице

(3)При регистрацията си Дружествата посочват датата на учредяване, учредители, списък с членовете си, Председател, Заместник-председатели, секретар, адрес за кореспонденция и адрес на електронна поща

(4)Дружествата имат автономен статус, който не може да бъде променян от УС на Сдружението. Статусът на Дружеството може да бъде променян само с решение на Общото събрание на ССЗБ

Чл.2(1)Дружествата се изграждат в поделения на местен принцип според организацията на дейността на Министерство на правосъдието и работят в областта на дейността на Сдружението по проблеми на местно ниво.

(2)Дружествата извършват дейността си самостоятелно, при което не могат да засягат интереси на друго Дружество. Ако засягането е наложително, се изисква решение от УС на Сдружението в случаи на засягане на интерес на Дружество от друга административно-териториална единица в Р България

чл.3(1)На Общото събрание на Сдружението Дружеството се представлява от Председателя му, а при Дружества с повече от 50 членове на Сдружението и чрез избрани за всяко конкретно Общо събрание делегати, определени съгласно чл. 17, ал. 2 от Устава на Сдружението

(2)Всички физически лица, членове на Сдружението, задължително членуват в местна структура на Сдружението

(3)Учредителите на Сдружението се записват в Дружеството по месторабота и заплащат членския си внос в него

(4)В Общото събрание на Сдружението по право участват всички учредители на Сдружението без право на глас

чл.4(1)Ръководен  орган на Дружеството е Събранието.

(2)В Събранието участват всички членове на Дружеството. Всички членове имат равен глас при вземане на решенията. Упълномощаване не се допуска

(3)Събранието  се провежда не по-рядко от веднъж на тримесечие, за което се приема дневен ред и се води протокол, копие от който се изпраща в Контролната комисия /и/или Управителния съвет/ на Сдружението в писмен вид или по електронен път. Обявлението за провеждане на Събранието се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Дружеството най-малко една седмица преди датата на провеждане на  Събранието

(4)Събранието се води от Председателя на Дружеството, а при негово отсъствие от заместник – председател или друг член, избран преди непосредственото започване на Събранието

(5)Извънредно събрание на Дружеството може да бъде свикано от Председателя му по искане на 1/5 от членовете на Дружеството

чл.5Събранието се счита за действително, ако присъстват не по-малко от ½ от членовете на Дружеството плюс един. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на присъстващите членове, но не по-малко от 1/3 от всички членове. Решенията на Събранието са задължителни за всички членове на Дружеството

чл.6(1)Събранието:

т.1 избира председател, заместник – председатели и секретар на Дружеството

т.2 гласува кандидатурите за постъпване в Дружеството, както и предложенията за изключване на членовете му

т.3 избира делегати за Общото събрание на Сдружението

т.4 взема решение за прекратяване дейността на дружеството

т.5 взема решение за променяне статуса и преобразуване на Дружеството в клон на Сдружението или друг вид ЮЛ в рамките на Сдружението

т.6 взема решения за отпускане или отказ от отпускане на парични средства в помощ  на свои членове и техните семейства

т.7 взема решения за провеждане на мероприятия, свързани със защитата на членовете си и техните семейства на местно ниво

т.8 взема отношение по проекти на нормативни актове и документи, които засягат дейността на Сдружението , като решенията му имат съвещателен характер за органите на управление на Сдружението

т.9 да се разпорежда с финансовите средства от членския внос на членовете си, като половината от тях задължително се отчислява в полза на Сдружението

т.10 взема решения за съдействие при организиране защитата на своите членове при случаи на наказателни, административни и дисциплинарни производства срещу тях в страната и чужбина

т.11 взема решения по всички други изникнали въпроси на местно ниво, произтичащи от дейността на Сдружението

(2) При всички случаи в рамките на дейността на Дружеството, когато разрешаването на възникналите въпроси  е извън възможностите му, Събранието на Дружеството може да се обръща за помощ към Управителния съвет на Сдружението

(3) Всеки член на Дружеството може самоинициативно да сигнализира в Контролната комисия на Сдружението за недобросъвестност и тенденциозност при вземане на решения, за действия от страна на членове на Дружеството, които са в противоречие със законите, Устава и правилниците на Сдружението или добрите нрави. Членовете на Контролната комисия са длъжни да запазят в тайна самоличността на сигнализиращия, както и да предприемат съответните действия в рамките на правомощията им

чл.7(1)Събранието взема решения след гласуване, с обикновено мнозинство от присъстващите членове на Дружеството, като решенията по чл. 6, ал. 1, т.1, т.2, т.3, т.6 и т. 10 се вземат с тайно гласуване

(2)Решенията по чл. 6, т. 4 и т. 5 се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички членове на Дружеството

чл.8(1)За Председател на Дружеството не може да бъде избиран член на Сдружението , заемащ длъжност в системата на МП, отговаряща на “Началник група” и нагоре

(2)Председателят на Дружеството има следните функции:

1.Представлява Дружеството пред работодателя, Общото събрание и органите на управление на Сдружението

2.Свиква и ръководи Събранието на Дружеството

3.Подписва организационните и финансовите документи на Дружеството

(3)Допълнителни изпълнителски и контролни функции по отношение на членовете на Дружеството могат да бъдат възлагани на Председателя само след решение на Събранието на Дружеството като изрично се упоменават целта, задачите  и границите на делегираните права

Чл.9(1)За Заместник – председател може да бъде избран всеки член на Дружеството

(2)Заместник – председателят:

1.Замества Председателя в негово отсъствие при провеждане на Събранието

2.Изпълнява други функции, когато такива му бъдат възложени или делегирани от Събранието на Дружеството или Председателя му

чл.10(1)Секретарят на Дружеството организира и отговаря за:

1.Всички дейности, свързани с организационното осигуряване и информационното обслужване на членовете на Дружеството

2.Организацията по провеждане на Събранията на Дружеството

3.Ежемесечното събиране на членски внос и воденето на Касовата книга на Дружеството

(2)Секретарят може да изпълнява други функции само при делегиране от страна на Събранието на Дружеството(3) Касовата книга на Дружеството се открива при учредяването , като в нея се вписва името на Секретаря , който носи отговорност за воденето й в съответствие със законите на Р България и се отчита пред Събранието на Дружеството