Рег. № 24/ 15.05.2024г.    ДО Г-Н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО Г-ЖА МАРИЯ ПАВЛОВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО                                                          НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО Г-ЖА ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОПИЕ ДО: ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА ГД „ИН“                                                                      УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЧЕВ,         Виж повече:

ДО МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-ЖА НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА   УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР, Синдикат на служителите в затворите в България, в качеството си на изразител на правата и интересите на служителите в ГД “Изпълнение на наказанията” и ГД „Охрана“ и пряк участник в процесите по преодоляване на трудностите и проблемите на организационно-структурно ниво,Виж повече:

ДОМИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РБГ-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА ДО                                                                                                                                                                                                                                               ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРАНА ПРАВОСЪДИЕТОПРОФЕСОР НИКОЛАЙ ПРОДАНОВ С Т А Н О В И Щ Е     От „СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” -сдружение с нестопанска цел, регистрирано по ф.д. № 22/2009 год. по описа на Окръжен съд – гр. Пазарджик, със седалищеВиж повече:

До Главния директор
На ГД „Изпълнение на наказанията „
Гл. комисар Гергана Георгиева
 
СТАНОВИЩЕ
От Управителния съвет на Синдикат на Служителите в Затворите в България / ССЗБ /
 
Уважаема госпожо Главен Директор,

Виж повече:


                                                                                                 
                                                                                         До
                                                                                         Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
                                                                                                 
                                                                                         Комисията по правни въпроси
 
                                                                                         Народно събрание на Република България
 
                                                                          СТАНОВИЩЕ
 
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи
 

    Уважаеми дами и господа,Виж повече:

     До
     Г- н  Христо Иванов
     Заместник Министър Председател и
     Министър на правосъдието

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ ,

Водени от законни етични и лоялни съображения, опазвайки доброто име на институцията която представлявате, от името на сдружение „Синдикат на служителите в затворите в България“, се обръщаме към Вас, в качеството на работодател на служителите в ГД“ИН“, с настоятелна молба :
Да отмените Заповед №ЛС04833/15.05.2014г. на зам. Министъра на правосъдието и Заповед № Л-5217/19.05.2014г. на Гл. Директор на ГД“ИН“{jcomments off}

Виж повече:

Сдружение „Синдикат на служителите в затворите в България“, предостави свое кратко становище на делегацията на Комитетът против изтезанията към Съвета на Европа.На работна среща, в сградата на Министерство на правосъдието, на 03 април 2014г., представители на Синдиката връчиха позицията си във връзка с направените констатации и препоръки отразени в последнияВиж повече:

ДО

Г-ЖА ДИАНА КОВАЧЕВА

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

Относно: изплащането на допълнителни възнаграждения и осигуряването на безплатна предпазна храна и противоотрови по см. на Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража /ЗИНЗС/

Виж повече:

 

ДО

Г-ЖА ДИАНА КОВАЧЕВА

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

Относно: противоречие между писмо рег.№9436/20.08.2012г. на Главен Директор, Главен комисар на ГД”ИН”  и  Заповед ЧР-05-400/06.08.2012г. на МП за разпределяне на работното време в ГДИН и териториалните `и служби

Виж повече: