С П О Р А З У М Е Н И Е Днес 07. 02. 2023 г. в Министерството на правосъдието на Република България, гр. София, ул. „Славянска“ № 1, между: МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО – г-н Крум Зарков, с административен адрес: гр. София , ул. „Славянска“ № 1 от еднаВиж повече:

ПРАВИЛА ЗА   ОРГАНИЗАЦИЯТА   И   ДЕЙНОСТТА   НА   СЪВЕТА   ЗА   СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО В МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО Раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тези правила се определя организацията и дейността на Съвета за социално партньорство в Министерството на правосъдието, наричан в настоящите правила Съвета . Чл. 2. Дейността на Съвета се осъществяваВиж повече: