СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ TRADE UNION OF EMPLOYEES  IN PRISONS  IN BULGARIA e-mail : sszb@abv.bg До  Гл.Директор на ГД“Охрана“  Чрез Гл.счетоводител на ГД“Охрана“  З А Я В Л Е Н И Е  …………………………………………………………………………………………………………………… ( име, презиме, фамилия ) …………………………………………………………………………………………………………………………….. ( месторабота и длъжност )     Виж повече:

                                  До                                 Председателя                                 на УС на ССЗБ                                                     ПРЕДЛОЖЕНИЕ                           от СД при   ­­­­­­­­­­­­­­____________________________________                            Господин Председател,                         Предлагаме да бъде отпусната парична помощ от ССЗБ в размер на _____________ лв. на г-н / г-жа               _____________________________________________________________________________________                         _____________________________________________________________________________________                                   Виж повече:

                                                                                СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ TRADE UNION OF EMPLOYEES IN PRISONS IN BULGARIA  e-mail: sszb@abv.bg                                       До Началника на Затвора / ОС” ИН”/ гр. ……………………..   УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО   от ………………………………………………………………………………………………………………………………….. качество – Председател на СД…………………                                                                   Уважаеми г-н/г-жа Началник, С настоящото Ви уведомявам, чеВиж повече:

  СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ TRADE UNION OF EMPLOYEES IN PRISONS IN BULGARIA  e-mail: sszb@abv.bg   До Гл. счетоводител  на Затвора/ОС“ИН“   гр………………..       З А Я В Л Е Н И Е   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… (име, презиме, фамилия) …………………………………………………………………………………………………………………………………….. (месторабота и длъжност)        Виж повече:

СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ TRADE UNION OF EMPLOYEES IN PRISONS IN BULGARIA e-mail: sszb@abv.bg До  Управителния съвет на ССЗБ                                                        Виж повече:

   УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ Днес, …………………..год., в гр…………………………………се проведе учредително събрание на служители от ……………………………  при Министерство на правосъдието за образуване/създаване на синдикално дружество към Синдикат на служителите в затворите в България. На събранието присъстваха …………. работници и /или служители. За председател на събранието е избран/а ………………………………., а за протоколчик………………………… СъбраниетоВиж повече:

    ИСКАНЕ (жалба) за откриване на административно производство по чл.27, чл.29 от АПК   от …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. адрес: гр. ……………………………………., ул. ……………………………………………………………………………….. № ….. тел: …………………………………. факс: ……………………………………… e–mail: …………………………………………..… ЕГН/БУЛСТАТ ………………………………………………………………………………………………………………………….… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (име, презиме, фамилия, адрес, телефон, факс, e–mail за физическо лице; наименование на предприятието,  седалище и адрес наВиж повече: