25.10.22г. – ПРОТЕСТ


Рег.85/13.10.2022г.

ДО

Г-ЖА МАРИЯ ПАВЛОВА

ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

КОПИЕ ДО

Г-Н КРУМ ЗАРКОВ

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДО МЕДИИ

София, 13 октомври 2022 г.

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТ

СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР,

Позволяваме си да се обърнем към Вас с отворено писмо, тъй като явно останалите способи на връзка са изчерпани – не получаваме отговор към този момент на нашите писма с конкретни въпроси, а в ефир сме персонално нападани, че нямаме конкретни искания.

По повод на казаното от Вас по Българското национално радио в сряда, 12 октомври – че са провеждани срещи на които е обсъждан въпроса с промяна на режима на работа в затворите, обръщаме внимание, че с настоящото ръководство на Министерството на правосъдието не сме разговаряли на тази тема, а с предходното стигнахме до съгласие за неговото отлагане, с цел същия да се разгледа от всички страни, в условията на равнопоставен диалог.

Междувременно Министерството на правосъдието и ГД “Изпълнение на наказанията“ мълчат и не дават вече втора седмица отговори на въпросите:

 1. С каква цел и от кой са обсъждани, предложени и/или разпоредени промени на сменния режим на работа, по – конкретно преминаване от 24-ри на 12-сет часов график на работа, които към момента са в процес на реализация в конкретни затвори и арести?
 2. Има ли издаден Ваш или на друг упълномощен служител акт, който да съдържа официално информация с такъв характер?
 3. Какви длъжности, в кои населени места и колко служители ще бъдат засегнати във всяко едно от тях при промяна на режима на работа?
 4. Какви са критериите, които са приложени и показателите по тях, за да бъде взето решение за подобна промяна? Настояваме да ни бъдат предоставени данни, на база на които е предложена тази трансформация на сменния модел.
 5. По какъв начин и как ще се подобри работата и ефективността на НОС в местата за лишаване от свобода и арестите, както и какви са показателите, които ще се използват, за да се установи в каква степен и доколко ще се оптимизира натоварването на служителите в засегнатите служби?
 6. Какъв е броят на служители с надзорно – охранителни функции, които е нужно да има на щат ГДИН, като съотношение спрямо броя на лишените от свобода и задържаните лица, за да се осигури качествена услуга сигурност и да се гарантират правата и физическата неприкосновеност на държавните служители по ЗМВР?
 7. Какво разбирате под „имаме достатъчно щат“ с оглед на Вашето твърдение от последната една година, че допълнителен човешки ресурс в НОС не е необходим? Колко достатъчен е той и до кога ще издържи на проверката на времето?
 8. Разполагате ли с налични становище и анализ какъв ще е финансовият резултат от тази оптимизация, както и каква е прогнозата за привличането и текучеството на кадри, които ще напуснат местата, в които се предвижда преминаването на 12-сет часов график?
 9. По какъв начин ще бъдат компенсирани служителите пътуващи до работа от други населени места, предвид съпътстващото подобна мярка двойно увеличаване на разходите им по придвижване, в условията на висока инфлация, конкретно високите цени на горивата?
 10. По какъв начин ще бъдат компенсирани отрицателното въздействие, изразяващо се в демотивация, и третирането на служителите, по начин, не кореспондиращ със съвременните европейски стандарти?
 11. Предвижда ли се ГДИН да предложи увеличаване на бюджета на дирекцията за 2022 г. за повишаване на трудови възнаграждения или плащания със социален характер, техническо обезпечаване и повишаване на знанията и квалификацията на служителите?
 12. В контекста на очакваното подновяване на разговорите за необходимост от наложителни реформи в Сектор „Сигурност“, след предстоящите парламентарни избори, каква друга мярка включва Вашата визия за устойчива промяна в ГДИН, която ще осигури високо ниво на сигурност, в т.ч. защита здравето и живота на служителите Ви, и ще върне доверието на гражданите във ведомството?
 13. Като промяна на позицията Ви, за съвместна работа със Синдикат на служителите в затворите в България, с цел достигане на единна визия, гарантираща предвидимост и зачитане правата на служителите по различни въпроси, и тяхната сигурност, ли следва да разбираме предприетите от Вас действия в последните дни?

 Г-ЖО ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР,

Почитаме Вашата загриженост за спазването на закона и правата на служителите. Не оборваме и правата и задълженията Ви, свързани с управлението на специализираните дирекции, подчинени на Министерството на правосъдието. В унисон с изразената от Вас в ефир позиция, показваща твърдост и грижа за върховенството на закона в Република България и ролята на Министерството на правосъдието в тази посока, категорично поддържаме становище, че следва решенията Ви да включват анализиране на проблемите, мониторинг на прилаганите мерки, в условията на прозрачност и информираност за характера и причините на предлаганите промени, като гаранция за доброто функциониране на системата в дългосрочен план, като приложението на разпоредбите на закона, всички регламенти и препоръки не е избирателно, а е еднозначно, справедливо, недопускащо дискриминация и включващо всички трудови и човешки права на служителите.

Във връзка с отправените препоръки в ефир – как да извършваме ефективна синдикална дейност и Вашата персонална грижа за всеки един наш член, Ви информираме, че Синдикат на служителите в затворите в България осъществява синдикална дейност, защитава и представлява интересите на над 2000 души, служители на Министерството на правосъдието, на основата на приет Устав и програмни документи, в дух на солидарност и при зачитане мненията на всички наши структури. В този смисъл уверяваме Ви, нямате основания да се съмнявате, че позициите на УС са позициите на нашите членове взети с мнозинство.

Твърдението Ви, за срещи със служители, включително такива, които са наши членове, по време на посещенията Ви в териториалните структури на ГДИН, които пресслужбата на Министерството на правосъдието определя, като проверки на местата за лишаване от свобода, в условията на субординация, единствено говори за тежка форма на лицемерие и неразбиране същността на социалния диалог.

Не оспорваме и необходимостта от срещи на ръководството на Министерството на правосъдието с други синдикални организации, но се обявяваме категорично против принизяването на синдикалната дейност до нивото на политически театър и обезценяването на дейността на Синдикат на служителите в затворите в България, като организация поставяща на системен обстрел всички пороци на системата и внесла стотици писма и становища до институциите на Република България.

Внушенията Ви, че нямаме ясни искания, не предлагаме нищо, и че процентът на недоволните от провежданата политика и имитациите на социален диалог е нисък,  са несъстоятелни.

Г-ЖО ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР,

Претенцията, че имате заслуга за издаването на Наредби за условията и реда за формиране и изплащане на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в ГДИН и ГДО, следва да отговаря поне базово на истината. Вие не сте участвали, нито наблюдавали непосредствено, процесите по нейното изготвяне, което след процедурни и всякакви други трикове на предходни министри и заместник – министри беше отлагано, и под наш натиск намери решение едва преди няколко месеца, в диалог с предшествениците Ви на поста. Въпросът предвижда ли Министерството на правосъдието да заложи в проектобюджетната процедура за 2023г. необходимите средства за нейното обезпечаване стои на дневен ред.

Днес, убедено заявихте, че срещу членове на Синдикат на служителите в България не е упражняван натиск по никакъв начин, и би следвало да боравим с факти, когато говорим по въпроса. Припомняме Ви, че в правосъдното министерство, във времето, в което миналата година също бяхте  зам. Министър, от наша страна са постъпили жалба с рег. №94-Я-32/29.10.21г и последващо писмо с рег. №94-Я-32#1/23.11.21г., на които и към този момент очакваме Вашия отговор.

Все пак отчитаме позитивна градация в мнението Ви за процедурите по провеждане на обществените поръчки, в сравнение с предишното Ви упражняване на настоящата заемана длъжност, когато неглижирахте изложените публично от нас съмнения в прозрачността на същите и отстоявахте позиция, противоположна на днешната.

Г-ЖО ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР,

Няма да позволим темата с работния график да бъде използвана за отвличане на общественото внимание от важните за нас и обществото въпроси.

Неизбежно нерешени остават темите: корупция, кадрова политика, условия на труд, политика по доходите, подготовка и обучение, техническо обезпечаване и др.

Нашата борба не е за европейски средства и обществени поръчки, двадесет и една от които се оказаха с нарушения под шапката на Министерството, което и без да ни убеждавате следва да гарантира правов ред и законност.

В продължение на години Министерството на правосъдието допуска агресията срещу нас да ескалира и не предприема никакви мерки.

Ние изразяваме, изключителната си загриженост, че актовете на вербална и физическа агресия срещу представители на различни професионални общности по време на изпълнение на служебните им задължения се увеличават, а техните извършители и криминално проявените лица, лишени от свобода и лицата с постановена мярка за задържане, си позволяват безнаказано същото поведение и в условията на изтърпяване на наказания.

Настояваме Министерството на правосъдието да предложи надеждни мерки за осигуряване на необходимата сигурност на работещите в сектор „Сигурност“. Убедени сме, че агресията срещу полицаи, лекари, учители и други професионални съсловия трябва да присъства, като приоритетна в политиките на Министерството на правосъдието, а не коментирана само при появата на проблем.

На 25.10.2022 г., Синдикат на служителите в затворите в България ще проведе протест пред Министерството на правосъдието. Призоваваме Ви на дебат, на професионален разговор с протестиращите на тема сигурност и законност. Ще имате възможност подобно на всички Ваши изказвания да обясните как всичко в сектора е цветя и рози.

Ще останем достатъчно дълго за да обясните на нас, простолюдието, от висотата на Вашата експертиза и министерски пост за хармонизирането на системата с европейските норми и стандарти.

РЕ-ФОР-МА – ТОВА Е ВСИЧКО НЕТЪРПИМО, СЪБРАНО В ЕДНА ДУМА, КОЕТО ИСКАМЕ.

 

С уважение,

От името на УС на Синдикат на служителите в затворите в България.

Ясен Тодоров:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ССЗБ

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *