ЧЛЕНСТВО В ССЗБ

Член 10. (1). Членуването в Сдружението  се осъществява на доброволен принцип.
(2). Членове могат да бъдат дееспособни физически лица – служители на Министерство на правосъдието, наети по служебно или трудово правоотношение, както и юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи синдикална дейност, които отговарят на изискванията на закона и на устройствените актове на Сдружението и приемат разпоредбите на Устава.
Член 11. (1). Редовните членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, Управителният съвет се произнася по молбата за приемане на нов член на следващото си заседание .Членството се придобива след заплащане на встъпителен членски внос  определен от Общото събрание в срок до 30 число на  месеца следващ от получаването на уведомлението за одобрение на кандидатурата. Към заявлението физическите лица прилагат декларация за съгласие с действащия устав на Сдружението, а юридическите лица – удостоверение за актуално съдебно състояние, заверено копие от учредителния си протокол, анкетни карти и списък на членовете си.
(2). Отказът за приемане на кандидат-члена подлежи на обжалване по реда на чл. 12, ал. 3 от този устав.
Член. 12. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно едномесечно волеизявление до Управителния съвет на сдружението Напускащият член е длъжен да изпълни всички свои финансови и други задължения към Сдружението до изтичане на срока на предизвестието за напускане;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключване;
4. с прекратяването на юридическото лице – член на сдружението;
5. при отпадане на основанието за членство.
(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.
(3) Отпадането на членство е налице при невнасяне на членския внос в продължение на три месеца. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството..
(4).При изключване, съответното лице няма право на претенции към имуществото на сдружението.
Член 13. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на друго лице чрез упълномощаване с пълномощно.  

 ПРАВА

Член 14. Членовете на Сдружението имат право:
1. да участват в Общото събрание с право на глас;
2. да бъдат избирани, както и да избират ръководните органи на Сдружението;
3. да поставят пред органите за управление въпроси за разглеждане, свързани с целта и дейността на Сдружението;
4. да бъдат информирани за дейността на Сдружението и ръководните й органи;
5. да получават безплатна трудово-правна и друга експертна помощ от Сдружението и защита на правата в областта на труда, социалното и здравно осигуряване, жизненото равнище;
6.да получават от и да предлагат на други членове на Сдружението съвместни или солидарни действия;
7.да получават подкрепа, включително и финансова, от Сдружението;
8. да бъдат представлявани от Сдружението безплатно при съдебни производства за защита на техните служебни права, след предварително писмено становище и  съгласие от УС, взето с обикновено мнозинство.

 ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 15. Членовете на Сдружението са длъжни:
1. да спазват устава на Сдружението;
2. да работят за изпълнение на целите на Сдружението;
3. да изпълняват решенията на органите на управление на Сдружението, включително да вземат участие в прояви, организирани от Сдружението;
4. да заплащат редовно членски внос;
5. да не уронват с действията си престижа на Сдружението;
6. да информират Сдружението при промяна в декларираните от тях данни при приемането им като членове;