Учредителен протокол (приложение 1)


  

УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес, …………………..год., в гр…………………………………се проведе учредително събрание на служители от ……………………………  при Министерство на правосъдието за образуване/създаване на синдикално дружество към Синдикат на служителите в затворите в България.

На събранието присъстваха …………. работници и /или служители. За председател на събранието е избран/а ………………………………., а за протоколчик…………………………

Събранието протече при следният дневен ред:

     1. Запознаване с Устава и Правилника на Сдружението;

     2. Вземане на решение за учредяване на СД гр…………..;

     3. Избор на ръководство на дружеството (председател, зам. председател/и и секретар);

По т.1 от Дневния ред:

Изказвания, предложения……..
Решения: …………………… 

По т.2 от Дневния ред:

Изказвания, предложения……..
Решения: …………………….. 

По т.3 от Дневния ред:

Изказвания, предложения………

Решения: ……………………..
( по т.3 може да се избере контролна комисия )

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.

Неотделима част от настоящия протокол е поименен списък на учредителите, приели и подписали заявления за членство и удържане на членски внос по ведомост.

Настоящия протокол, заедно с приложението се изготви в два екземпляра – един за дружеството и един за УС на  ССЗБ, гр.Пазарджик.

Протоколчик:………………. Председател на събранието:………………

Учредители: № ( Име,презиме,фамилия) Подпис…………………..

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

( Може да се приложи и отделен списък с имената и подписите)

Файла можете да изтеглите от: ТУК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *