УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” /ССЗБ/
“TRADE UNION OF EMPLOYEES IN PRISONS IN BULGARIA“

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. (1) Сдружение „СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” – ССЗБ   (наричано „Сдружението”) е неправителствено, национално, доброволно, неполитическо сдружение с нестопанска цел на физически лица, работещи по трудово или служебно правоотношение в Министерство на Правосъдието и на юридически лица – синдикални организации на служители, работещи по трудово или служебно правоотношение в системата на МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО обединени за защита на своите професионални и социално-икономически интереси и права, които приемат този Устав.

(2) Сдружението е юридическо лице, учредено в частна полза, по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като синдикална организация.

(3) Сдружението е изградено въз основа на принципите на независимост, доброволност на членуването, равнопоставеност на членовете, демократично определяне на целите и съвместната им реализация, организационна и финансова самостоятелност на сдружението, синдикална солидарност, изборност и мандатност на ръководните органи.

Член 2. Сдружението се учредява за неопределен срок.

 

Глава втора

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Член 3. (1) Наименованието на юридическото лице с нестопанска цел е Сдружение
„СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” .

(2) Наименованието на сдружението с нестопанска цел може да бъде изписвано допълнително и на латиница, както следва “TRADE UNION OF EMPLOYEES IN PRISONS  IN BULGARIA” .

Член 4. Сдружението има запазени и защитени от закона символи, наименование, знак и печат, собствени банкови сметки и съставя баланс и отчет за приходите и разходите, ако законът задължава Сдружението за това.

Член 5. (1) Седалището на Сдружението е в град Пазарджик.
(2) Адресът на Сдружението е адресът на неговото управление, който се определя с решение на Управителния съвет.

 

Глава трета

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Раздел I

ЦЕЛИ

Член 6. Сдружението има за своя основна цел отстояването и защитата на основните социално-икономически  и  трудови  интереси  и  права на членовете  си  в сферата на труда, трудовата заетост, трудовите и служебни отношения, социалното и здравно осигуряване, безопасността, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация при спазване Конституцията на Република България, действащото законодателство, конвенциите на Международната организация на труда и други международни споразумения, по които Република България е страна, както и на разпоредбите на този Устав.

Раздел II

ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Член 7. За постигането на тези цели Сдружението си поставя следните задачи:

1. водене на преговори и сключване на споразумения с работодателя в системата на
Министерство на правосъдието;

2. сключване на колективни трудови договори с работодателя;

3. синдикална защита в сферата на труда, заетостта, трудовите и осигурителните отношения и правата на личността;

4. разработване на национални и международни програми и проекти в сферата на индустриалните отношения, социалното осигуряване, заетостта, квалификацията и преквалификацията, доходите и стандарта на живот, развитие на човешките ресурси и социалната интеграция ;

5.  установяване  и  поддържане  на  връзки  със  сродни  синдикални  организации  в България и в чужбина, сътрудничество с цел обмяна на опит и взаимно подпомагане, участие в работата на национални и международни синдикални форуми;

6. изследване и адаптиране на трудовото и социално законодателство към стандартите и практиките на Европейския съюз;

7. организиране на акции на синдикална солидарност и протестни действия;

8. финансово, юридическо и синдикално подпомагане на своите членове и техните семейства;
9. представителство и защита на своите членове пред работодателя, изпълнителната и съдебна власт, държавната и общинската администрация, обществени, политически и други организации по въпросите на труда, социалното и здравно осигуряване и жизненото равнище;

10. поставяне на искания към работодателя за осигуряване на условия за отдих на членовете си;

11. провеждане на културно-просветна и благотворителна дейност;

12. организиране и осъществяване на други дейности, произтичащи от настоящия Устав и не противоречат на действащото законодателство.

Член 8. (1). За постигане на целите и задачите си Сдружението може да извършва всякакви дейности и сделки, незабранени от закона, включително придобиване или отчуждаване на имоти, вещни права върху тях, ценни книжа, права върху обекти на интелектуалната  собственост  или  други  права,  като  приходите  се  използват  за постигане на определените в този Устав цели и не се разпределя печалба.

(2) За постигане на целите си Сдружението може да влиза в договорни отношения с държавни институции или с други юридически лица с нестопанска цел, както и да се обединява с тях за осъществяване на съвместни дейности, разрешени от закона.

Член  9.  (1).  Сдружението  е  независимо  от  политически  партии  и  организации,  от органи на държавна и изпълнителна власт,  както и от всички други обществени и синдикални организации, движения и сдружения. Сдружението може да взаимодейства с физически и юридически лица и организации в страната и в чужбина, ако целите, задачите и дейността им не са в противоречие с нейния Устав и законодателството, като запазва своята независимост.

(2) Сдружението може да членува в национални, регионални или браншови обединения само след решение на Общото събрание и в съответствие със законодателството.

 

Глава четвърта

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Раздел I ЧЛЕНСТВО

Член 10. (1). Членуването във Сдружението се осъществява на доброволен принцип.

(2) Членове могат да бъдат дееспособни физически лица – служители на Министерство на правосъдието, наети по служебно или трудово правоотношение, както и юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи синдикална дейност, които отговарят на изискванията на закона и на устройствените актове на Сдружението и приемат разпоредбите на Устава.

Член 11. (1) Редовните членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, Управителният съвет се произнася по молбата за приемане на нов член на следващото си заседание. Членството се придобива след заплащане на встъпителен членски внос определен от Общото събрание в срок до 30 число на  месеца следващ от получаването на уведомлението за
одобрение на кандидатурата. Към заявлението физическите лица прилагат декларация за съгласие с действащия устав на Сдружението, а юридическите лица – удостоверение за актуално съдебно състояние, заверено копие от учредителния си протокол, анкетни карти и списък на членовете си.

(2) Отказът за приемане на кандидат-члена подлежи на обжалване пред Общото събрание на Сдружението.

(3) Почетен член може да бъде физическо лице, което не е член на Сдружението, предложено от Управителния съвет и прието /удостоено/ от Общото събрание. За почетен член се приема /удостоява/ лице с изключителни заслуги към Сдружението.

1. Почетен член е висша форма на признателност, избраният /удостоеният/ не се ползва с правата и задълженията на редовните членове.

2. Общото събрание може да изключи /отмени удостояване/ на почетен член.

Раздел II

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Член 12. (1) Членството се прекратява:

1. с едностранно едномесечно писмено волеизявление до Управителния съвет на сдружението. Напускащият член е длъжен да изпълни всички свои финансови и други задължения към Сдружението до изтичане на срока на предизвестието за напускане;

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3. с изключване;

4. с прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел;

5. при отпадане на основанието за членство.

(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

(3) Отпадането на членство е налице при невнасяне на членския внос в продължение на три месеца, по неуважителни причини. Отпадането се констатира от  Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

(4) При изключване, прекратяване или отпадане по ал.3 на този член, съответното лице няма право на претенции към имуществото на сдружението и не може да иска възстановяване на направените от него членски вноски.

(5) Член, който е изключен, не може да бъде приеман за член на Сдружението, преди да са изтекли 2 години от изключването му. За дата на изключване се приема датата, на която е взето последното решение за изключване.

Член 13. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други  лица в случай  на смърт  или  прекратяване на членството.  Упражняването  на членски права може да бъде предоставено на друго лице чрез упълномощаване с пълномощно.

Раздел III
ПРАВА

Член 14. Членовете на Сдружението имат право:

1. да участват в Общото събрание с право на глас;

2.  да  бъдат  избирани,  както  и  да  избират  ръководния  и  контролен  органи  на
Сдружението;

3. да поставят пред органите за управление въпроси за разглеждане, свързани с целта и дейността на Сдружението;

4. да бъдат информирани за дейността на Сдружението от ръководния и контролен органи;

5. да получават  трудово-правна и друга експертна помощ от Сдружението и защита на правата в областта на труда, социалното и здравно осигуряване, жизненото равнище;

6. да получават от и да предлагат на други членове на Сдружението съвместни или солидарни действия;

7. да получават подкрепа, включително и финансова от Сдружението;

8. да бъдат представлявани от Сдружението безплатно при съдебни производства за защита на техните служебни права, след предварително писмено становище и  съгласие от УС, взето с обикновено мнозинство.

Раздел IV

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 15. Членовете на Сдружението са длъжни:

1. да спазват Устава на Сдружението;

2. да работят за изпълнение на целите на Сдружението;

3. да изпълняват и съдействат за осъществяване изпълнението на   решенията на органите на управление и контролния орган на Сдружението, включително да вземат участие в прояви, организирани от Сдружението;

4. да заплащат редовно членски внос;

5. Да не уронват виновно с действия или бездействия, интересите или престижа на
Сдружението, на неговите органи или членове;

6. да информират Сдружението при промяна в декларираните от тях данни при приемането им като членове;

7. да информират своевременно компетентните органи на Сдружението за нарушения на Устава и етичните норми на поведение от членове, уронващи престижа на сдружението.

 

Глава ПЕТА

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Член 16.  (1) Органи на управление на Сдружението са:

1.    Общо събрание /ОС/;

2.   Управителен съвет /УС/.

(2) Контролен орган на Сдружението е Контролна комисия.

Член 16а.  УС и КК са изборни органи с мандат от 3 /три/ години.

Раздел I

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 17. (1) Участници /делегати/ в общото събрание /ОС/ са:

1.    Упълномощени делегати от синдикалните дружества /СД/;

2.    Членовете на УС и КК.

(2) Квотата на представителност в Общото събрание от синдикалните дружества се определя спрямо числеността на членовете в синдикално дружество – един делегат от синдикално дружество с членска маса до 10 члена и по един делегат за всяка започната следваща десетица.

Член 18. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;

2. приема други вътрешни актове;

3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

4. избира и освобождава членовете на Контролната комисия;

5. взема решение за членуване в национални, регионални или браншови синдикални обединения;

6. взема решение за членуване в международни организации;

7. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

8. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;

9. приема бюджета на Сдружението;

10. взема решения относно размера на членския внос и начина на неговото заплащане;

11. приема отчета за дейността на Управителния съвет и Контролната комисия и ги освобождава от отговорност;

12. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
13. взема решения за образуването на фондове за финансиране отделните дейности, осъществявани от Сдружението;

14. взема и други решения, предвидени в Устава;

15. избира /удостоява/ Почетни членове;

16. изработва процедурни правила за работата си.

(2). Правата по ал.1, т.2, т.14, т.16, могат да се възлагат и на УС на Сдружението.

Член 19. (1) Вземане на решения:

1.   Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите имащи правото на глас.

2.   Решения  по  чл.18,  ал.1,  т.1,  7  и  8  от  Устава  се  вземат  с  квалифицирано мнозинство   2/3   от   присъстващите   имащи   право   на   глас   в   момента   на гласуването.

(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за членовете и другите органи на
Сдружението.

(3)  Решенията  на  Общото  събрание подлежат  на  съдебен  контрол  относно  тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

(4) Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите синдикални членове или на орган на Сдружението, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(5) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Член 20. (1) Общото събрание се свиква веднъж годишно от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 (една трета) от членовете на Сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание в едномесечен срок, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено от тях лице.

(2) Поканата за свикване на Общото събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането и лицето, по чиято инициатива се свиква.

(3) Поканата  се публикува в един централен всекидневник, изпраща се  безплатно на разположение на синдикалните дружества, най-малко 30/тридесет/ дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

Член 20а. (1) Общото събрание на Сдружението може да бъде свикано извънредно от:
1. Управителният съвет;

2. Контролната комисия;

3. По инициатива на 1/10 от председателите на синдикалните ръководства;

4. По инициатива на 1/10 от членовете на Сдружението.

(2) Извънредното Общо събрание има всички правомощия на редовно Общо събрание.
Член 21. КВОРУМ. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от  всички  участници по  чл.17,  ал.1  от  Устава и  повече от  половината синдикални дружества. При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на присъстващите членове.

Член 22. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове (делегати), които удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя, протоколчика и преброителите на Общото събрание.

Член 23. (1) Общото събрание се открива от Председателя на Сдружението, който предлага проект за дневен ред и ръководство на събранието (председател, протоколчик и преброители). При неговото отсъствие Общото събрание се открива от Заместник- председателя на Сдружението или член на УС.

(2) Общото събрание се ръководи от избрания председател, а протоколчикът изготвя протокол, който се подписва от него и председателя и се съхранява в специална книга, водена от Сдружението, безсрочно.

Член 24. (1) Всеки член на Сдружението или делегат, участващ в Общото събрание, има право на един глас.

(2) Участващ (Делегат) в Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

Раздел II

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Член  25.  (1)  Управителният  съвет  е  постоянно  действащ  управителен  /ръководен/
орган, който ръководи и организира цялостната дейност на Сдружението.

(2) За членове на УС могат да бъдат предлагани и избрани само пълноправни членове на Сдружението, присъстващи на Общото събрание по време на гласуването за членове на УС.

(3) ОС определя с явно гласуване с обикновено мнозинство броя на членовете на УС и на резервите за членове на УС (които заместват освободените и отстранените членове на УС).

(4) Членовете на УС и резервните членове на УС се избират по предложения на делегатите, по реда на постъпване на предложенията, при гласуване с обикновено мнозинство.  Ако  получилите  необходимия  брой  гласове  кандидати  не  попълнят приетия  брой  на  членовете  на  УС,  се  провежда  второ  гласуване,  като  броят  на членовете на УС и на резервните членове на УС се допълва от кандидатите, събрали най-голям брой гласове.

(5) След избирането на новия УС, старият УС му предава в четиринадесетдневен срок наличната документация на Сдружението, печат/и, бланки, вещи и други съпътстващи данни за дейността на УС и дава отчет за дейността си от края на ОС до предаването им на новия УС.
(6) Предаването  се извършва в присъствието  на КК,  за което  се  съставя  приемно-
предавателен протокол, подписан от членовете на стария и новия УС и председателя на
КК.

(7) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение. До избирането на нов Управителен съвет старият продължава да изпълнява своите функции.

Член 26. (1) Членовете на Управителния съвет са равнопоставени и имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Управителния  съвет  са длъжни  да изпълняват задълженията си  в интерес на Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

Член 26а. (1) УС провежда първото си заседание в 14-дневен срок от ОС, като на него:

1.   избира  председател  и  заместник-председатели  с  обикновено  мнозинство  от всички членове на УС;

2.   упълномощава член от своя състав, който в рамките на десет работни дни след заседанието внася в съда документите, относно подлежащите на вписване обстоятелства.

3. за заседанието се съставя протокол, който се обявява на структурите своевременно;

4.   При наличие на неизпълнение на хипотезата по чл.26а, т. 2, УС упълномощава друг член от състава си, който да внесе документите в съда в седемдневен срок от края на първоначално определения.

Член 26б. (1) Всеки от членовете на УС може да бъде освободен преди изтичане на мандата му с мотивирано решение на УС или на ОС:

1.   при нарушение на хипотезите на чл.15, т.1, 3, 4 и 5 от Устава;

2.   при невъзможност да изпълнява задълженията си като член на УС;

3.   при  депозирана  оставка  на  член  на  УС,  същата  се  приема  на  следващото заседание на УС и се прилага чл.26б, ал.3 от Устава.

(2) В случай, че като упълномощен член не внесе документите в определения в чл.26а, т.2 срок в съда без уважителни причини, УС го освобождава незабавно от състава си и го изключва от Сдружението, като се прилага чл.26б, ал.3 от Устава.

(3) При освобождаване на член на УС бройката се попълва в тридесетдневен срок от първите по ред резерви за членове на УС, избрани на ОС. За попълването на бройката на УС с нови членове се съставя протокол от заседание на УС, който се представя за вписване в съда в седемдневен срок от провеждането на заседанието.

(4) Решение за освобождаване на Председателя на УС се взема на заседание на УС с мнозинство от 2/3 от всички членове на УС. На  същото заседание УС избира нов председател на УС по реда на чл.26a, ал.1, т.1 от Устава, а бройката се попълва по реда на предходната алинея.

Член 26в. УС може да отстрани временно свой член, включително председател и зам. председател при установяване на предварителни данни за наличие на нарушение на някоя от хипотезите на чл. 15 от Устава, до провеждане на ОС като:

1.   Бройката не се попълва от състава на резервите, по реда на чл.26б, ал.3 от Устава;
2.   КК незабавно започва проверка и изготвя доклад за резултатите от нея, който се представя на ОС;

3.   Решение  за  временното  отстраняване  на  председателя  на  УС  се  взема  на заседание на УС с обикновено мнозинство от всички членове на УС, като се определя и временно изпълняващият длъжността измежду зам. председателите.

Член 26г. (1) Правомощия на УС:
1.   УС осъществява оперативното ръководство на Сдружението и решава всички
въпроси,   свързани   с  дейността  му,   с  изключение  на  тези,  които   са  от компетентността на ОС;

2.   определя обема на функциите на отделни негови членове;

3.   избира и освобождава председател и заместник председател/и на УС;

4.   освобождава член на УС при хипотезите и реда на чл. 26б от Устава;

5. може да отстранява временно свой член, включително председател и зам. председател при хипотезите и реда на чл. 26в от Устава;

6.   избира секретар  и регламентира конкретните му права;

7.   координира и организира дейността на Сдружението;

8.   осигурява свикването на Общото събрание и подготвя заседанията;

9.   привежда в изпълнение решенията на Общото събрание;

10. стопанисва и управлява имуществото на Сдружението и се разпорежда с него;

11. приема финансовите отчети и баланси на Сдружението;

12. приема други вътрешни актове;

13. участва  в  подготовката  и  сключването  на  Колективен  трудов  договор,  води преговори  и   участва  в  обсъждането  и  сключването  на  споразумения  по проблеми на служебните, трудовите и осигурителните отношения;

14. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

15. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението през предходния отчетен период и програма за дейността;

16. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;

17. приема щатно разписание, реда за назначаване и освобождаване на персонала и други вътрешни правила;

18. взема решения за приемане и изключване на синдикален член;

19. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;

20. взема решения за определяне и промяна на адреса на Сдружението;

21. изпълнява задълженията, предвидени в Устава;

22. предлага за избиране /удостояване/ от Общото събрание на почетен член.

(2) В изпълнение на решенията на ОС, както и за решаване на задачите и постигане на целите на Сдружението, УС може:

1.   да създава и закрива временни и постоянни комисии. Комисиите се ръководят от членовете на УС. Членовете на тези комисии могат да бъдат само членове на
Сдружението, като към дейността им с изрично решение на УС могат да се привличат в качеството на консултанти (експерти) външни лица;

2.   да взема решения за сключване на договори с физически и юридически лица.

Член 27. (1) УС се свиква от председателя на УС най-малко веднъж на 3 /три/ месеца. Председателят предлага дневния ред и ръководи заседанията на УС. Заседанията са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете му . Ако председателят не свика заседание на УС, то може да се свика от всеки един член на УС в седмичен срок .

(2) При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от УС зам. председател или член.

(3) По искане на 1/3 от членовете на УС, председателят е длъжен да свика извънредно заседание, като не се спазва разпоредбата на чл.27 ал.4. Извънредното заседание има правомощията като на редовно.

(4) Съобщение за датата, мястото, часа на провеждане на редовните заседания на УС и дневния ред се публикува в сайта на Сдружението, не по-късно от 5 дни преди деня на провеждането.

(5) УС може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(6) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(7) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

(8) УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

(9) Протокола за това неприсъствено заседание се подписва от всички членове на УС на първо редовно заседание. Подписът удостоверява участието и коректното отразяване на изказаното мнение.

(10)   Всеки   заинтересован   член   на   Сдружението   може   да   оспори   пред   ОС
законосъобразността или целесъобразността на решение на УС.

(11) За всяко свое заседание, УС води протокол, който се води от протоколчик и се подписва от него и от председателстващия УС, и в който:

1. се вписват номер на протокола, дата, час, място, името на председателстващия
(гласували за, против и въздържал се).

2. всеки протокол се обявява в десет дневен срок от края на заседанието, като се изпраща по електронна поща на председателите на синдикалните дружества и
КК.

3. протоколите се съхраняват в специална протоколна книга.

4. на заседанията на УС може да присъства председателят на КК или неин член, като не участват в провежданите гласувания, но могат да изразяват становище по тях.

(12) Обстоятелствата, които подлежат на вписване в съда, се внасят от упълномощен за целта член на УС в двадесет дневен срок от настъпването им при спазване на реда, предвиден в чл. 26а, ал.1, т. 2 от Устава.
Раздел III

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ССЗБ

Член 28. (1) УС избира измежду членовете си председател на УС на ССЗБ (председател на КК), чийто мандат съвпада с този на УС.

(2) Председателят на УС организира дейността на Сдружението между заседанията на Управителния съвет в съответствие с решенията на УС и ОС, като се отчита пред последните за изпълнението.

(3) Председателят на УС и заместник-председателите могат да сключват договори с трети лица за осъществяване дейността на Сдружението, единствено в изпълнение на решение на УС или ОС.

(4) Председателят на УС и заместник-председателите на УС заедно и поотделно представляват Сдружението, като всички техни самостоятелни действия подлежат на потвърждаване с изрично решение от УС.

(5) При депозиране на оставка или невъзможност на член на УС да изпълнява задълженията си, председателят, свиква присъствено заседание в седемдневен срок.

Раздел IV

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Член 29. (1) Контролната дейност в Сдружението се осъществява от Контролната комисия (КК).

(2) ОС определя броя на членовете на КК и избира членове на КК, по реда на чл.25, ал.
2-4 от Устава.

(3) Председателят на КК се избира по реда на чл.28, ал.1 от Устава и не се вписва в съда.

(4) КК отчита дейността си пред ОС и докладва пред УС, а в останалите случаи издава становища и предписания.

(5) КК извършва контрол и проверка на дейността и документацията, включително стопанско-финансова, на УС и синдикалните дружества. КК може да бъде сезирана от всяко синдикално дружество или индивидуален член на Сдружението и от Управителния й орган, както и да се самосезира.

(6) При извършване на дейността си КК има право да изисква всички документи на Сдружението за осъществяване на контрол с писмено искане, които следва да бъдат предоставени задължително на председателя на КК или упълномощен от КК член в седемдневен срок. За предаването на изисканите документи се съставя приемно- предавателен протокол.

(7) При неоснователен отказ на член на Сдружението да предостави исканата документация за проверка и контрол от КК, същият се изключва за нарушение на чл.15, т.5 от Устава.
(8) Предписанията на КК за отстраняване на констатирани нередности имат задължителен характер и неизпълнението им представлява нарушение по смисъла на чл. 15, т.3 от Устава.

(9) Освобождаването и отстраняването на председателя на КК, както и членове на КК се извършват при условията и по реда на чл.26б и чл.26в от Устава, като попълването на състава на КК се извършва по реда определен чл. 26б, ал. 3 от Устава, без протокола да се предоставя за вписване в съда.

(10) При наличието на констатирани обстоятелства сочещи нарушение на чл.15, от Устава, КК уведомява писмено съответното синдикално дружество или УС, които са длъжни  да  вземат  незабавно  отношение  по  случая,  когато  за  взетите  мерки  се уведомява писмено КК.

Раздел V

СТРУКТУРИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Член 30. (1) В структурите на  Министерство на правосъдието, където работят повече от 10 /десет/ синдикални членове, могат да се изграждат местни структури, наречени синдикални дружества /СД/, които работят в областта на дейността на Сдружението по проблеми на местно ниво. При недостатъчен минимален брой синдикални членове за създаване на синдикално дружество в съответната структура на МП същите се вписват в най – близкото синдикално дружество по регионален принцип.

(2) Синдикалните дружества се регистрират в Управителния съвет на Сдружението.

(3) Структурата и дейността на синдикалните дружества се уреждат с правилник.

 

Глава шеста

ЧЛЕНСКИ ВНОС И ИМУЩЕСТВО

Член 31. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да заплащат ежемесечен членски внос.  Членският внос е в размер на 8.00 /осем/ лева за физическите лица.

(2) Срокът за внасянето на членския внос е до края на всеки месец за текущата година. (3) Новоприетите членовете  плащат първоначална вноска в размер на 10лв.
(4) По желание членовете могат да плащат и по-голям от определения членски внос. (5) На приетите членове Сдружението издава официален документ за членство.
(6)  Член  на  Синдиката,  боледувал  повече  от  законно  установено  работно  време  в месеца, намиращ се в отпуск по майчинство, неплатен отпуск  или друго обстоятелство, независещо от него, при което възнаграждението му не се изплаща от работодателя и съответно сумата за членски внос не може да бъде удържана безкасово по ведомост, се освобождава от плащането на синдикален членски внос за съответния месец.

Член 32. Имуществото на Сдружението включва парични средства в наличност, ценни книги, вземания, права върху недвижими имоти и движими вещи, ограничени вещни
права, права върху обекти на интелектуалната собственост и всички други права, които законът допуска да бъдат притежавани от юридическите лица с нестопанска цел.

Член  33.  (1)  Сдружението  осигурява  финансови  средства  за  своята  дейност  от: (2) Доброволни вноски на сдружилите се, членски внос,  помощи и завещания от юридически и физически лица, субсидии, финансиране от правителствени и или международни програми и др. Управителния съвет е органът , който може да приема дарения и завещания.

(3) Приходи от дейности разрешени от ЗЮЛНЦ или друг закон, както и от дарения или спонсорство.

Член 34. (1) Финансовите средства на Сдружението се съхраняват в банкова сметка и се разходват съгласно утвърден годишен финансов план по разпореждане на председателя.

(2) Средствата се използват за реализирането на целите и задачите на Сдружението.

(3) Финансирането и имуществото се контролират и управляват от ръководните органи на Сдружението при спазване на законите, Устава и решенията на Общото събрание.

(4) Лицата участващи в изборните органи на Сдружението, не получават парични възнаграждения за извършената от тях дейност.

Член 35. Имуществото на Сдружението е отделно от имуществото на нейните членове. Сдружението не отговаря за задълженията на своите членове, както и те не отговарят за задълженията на Сдружението.

 

Глава седма

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 36. (1) Сдружението се прекратява, освен по решение на Общото събрание, и в предвидените от закона случаи с решение на компетентния окръжен съд.

(2) Разпределянето на имуществото, след удовлетворяването на кредиторите при ликвидация, се извършва пропорционално – съобразно внесения членски внос, между действителните членове към момента на ликвидацията.

Член 37. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на юридическото лице с нестопанска цел от Окръжния съд по седалище на юридическото лице с нестопанска цел.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член   38.   Промени   в   настоящия   Устав   могат   да   бъдат   извършвани   по   реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Член 39. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел „СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” – ССЗБ , състояло се на  07.04. 2009 г. в   гр.   Пазарджик,   в   уверение   на   което   същите   са   положили   своя   подпис под този Устав в приложения поименен списък на учредителите .

ПРЕХОДНИ  И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ  КЪМ  УСТАВ  НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” /ССЗБ/

§.1. Уставът е изменен и допълнен с явно гласуване на заседание на Общото събрание на   сдружението,   проведено   на   12.12.2009   год.   в   гр.Пазарджик.   Гласували   за измененията и допълненията на устава 36 делегати  представители.

§.2. Списъкът на делегатите гласували за приемането на този Устав е неразделна част от него.

§.3.  Уставът  е  изменен  и  допълнен  с  явно  гласуване  на  заседание  на  извънредно Общото събрание на сдружението, проведено на 27.03.2010 год. в гр.Пазарджик. Гласували за измененията и допълненията на устава 56 делегати  представители.

§.4. Списъкът на делегатите гласували за приемането на този Устав е неразделна част от него

§.5. Уставът е изменен с явно гласуване на заседание на Общото събрание на сдружението, проведено на 29.05.2010 год. в гр.Пазарджик. Гласували за измененията и допълненията на устава 51 делегати  представители.

§.6. Списъкът на делегатите гласували за приемането на този Устав е неразделна част от него.

§.7. Уставът е изменен   с явно гласуване на заседание на Общото събрание на сдружението, проведено на 29.01.2011 год. в гр.Пазарджик. Гласували за измененията и допълненията на устава 42 делегати  представители.

§.8. Списъкът на делегатите гласували за приемането на този Устав е неразделна част от него.

§.9. Уставът е изменен с явно гласуване на заседание на Общото събрание на сдружението, проведено на 25.02.2012 год. в гр.Пловдив.  Гласували за измененията и допълненията на устава 51 делегати  представители.

§.10. Списъкът на делегатите гласували за приемането на този Устав е неразделна част от него.

§.11. Уставът е изменен с явно гласуване на заседание на Общото събрание на сдружението, проведено на 27.04.2013 год. в гр.Пловдив.  Гласували за измененията и допълненията на устава 73 делегати  представители.

§.12. Списъкът на делегатите гласували за приемането на този Устав е неразделна част от него.

§.13. Уставът е изменен с явно гласуване на заседание на Общото събрание на сдружението, проведено на 08.02.2014 год. в гр.Пловдив.  Гласували за измененията и допълненията на устава 100 делегати  представители.
§.14. Списъкът на делегатите гласували за приемането на този Устав е неразделна част от него.

§.15.Уставът е изменен и допълнен с явно гласуване на заседание на Общото събрание на сдружението, проведено на 18.09.2016 година в гр.Трявна. Гласували измененията и допълненията на устава 109 делегати представители.

§.16. Списъкът на делегатите гласували за приемането на този Устав е неразделна част от него.

§.17. Измененията и допълненията на този Устав влизат в сила от 18.09.2016г.

§.18. Уставът е изменен и допълнен с явно гласуване на заседание на Общо събрание на Сдружението, проведено на  11.03.2017  годин а  в  гр.  В арн а.  Гласували  измененията и допълненията на Устава 133 делегати представители.

§.19. Списъкът на делегатите гласували за приемането на този Устав е неразделна част от него.

§.20. Измененията и допълненията на този Устав влизат в сила от 11.03.2017г.

§.21.Уставът е изменен и допълнен с ясно гласуване на заседание на Общо събрание на Сдружението, проведено на 22.02.2020г. в гр. Павел баня. Гласували измененията и допълнениеята на Устава 174 делегати представители.  

§.22. Списъкът на делегатите гласували за приемането на този Устав е неразделна част от него.

§.23. Имененията и допълненията на този Устав влизат в сила от 22.02.2020г.