Съобщение от Христо Ангелов – заместник-министър на правосъдието и председател на Съвета за социално партньорство в Министерство на правосъдието


Във връзка с публично разпространена декларация, с която Синдикатът на служителите в затворите в България оповестява намерението си за провеждане на ефективни стачни действия поради нарушен диалог в Съвета за социално партньорство в Министерство на правосъдието, изразявам следната позиция: 

На 23.06.2010 г. със заповед на министъра на правосъдието е създаден Съвет за социално партньорство в Министерство на правосъдието, в който като членове са включени представители на министерството, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, Главна дирекция „Охрана”, Държавно предприятие „Фонд затворно дело”, Синдиката на служителите в затворите в България, Синдиката на служителите в Главна дирекция „Охрана” в България, Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации и Синдиката на работещите по трудово правоотношение в местата за лишаване от свобода.   

От момента на създаването си Съветът е провел общо пет редовни открити заседания при наличие на пълен кворум, на всяко от които, като част от дневния ред, е представян за разглеждане проект на тристранно споразумение за сътрудничество при осъществяване на социално – икономическите права и интереси на държавните служители, членове на Синдиката на служителите в затворите в България и Синдиката на служителите в Главна дирекция „Охрана” в България.    

Към настоящия момент не се е постигнало съгласие за подписване на това споразумение поради част от претенциите на представителите на Синдиката на служителите в затворите в България, които са  приети за нецелесъобразни или противоречащи на императивни законови разпоредби. В тази връзка следва да се има предвид, че съгласно чл. 14,           ал. 1 от утвърдените Правила за организацията и дейността на Съвета за социално партньорство в Министерство на правосъдието, решенията по въпросите от дневния ред се приемат с общо съгласие на присъстващите членове. По отношение на предложения от Синдиката на служителите в затворите в България проект на споразумение такова съгласие не е постигнато, като следва да се уточни, че представителите на Министерство на правосъдието са двама от общо тринадесет редовни членове на Съвета за социално партньорство.   

Също така, независимо че Министерство на правосъдието е принудено да работи в условията на тежка финансова криза, представителите на Синдиката на служителите в затворите в България са предявили пред Съвета за социално партньорство финансови претенции, включително за увеличение на размера на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд и на парите за храна, въпреки че именно в Съвета нееднократно е била предоставяна информация за изключително редуцирания размер на бюджет, предоставен от Министерство на финансите.   

Считам твърденията на представителите на Синдиката на служителите в затворите в България за ограничаване на социалните им права за неоснователни, имайки предвид редицата права и по-добри условя на труд, които служителите, назначени по Закона за Министерство на вътрешните работи в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” ползват спрямо останалите държавни служители и служителите, работещи по трудово правоотношение, а именно: служителите получават основно месечно възнаграждение, което се образува от заплатата за категория и заплатата за длъжност; на служителите се изплаща допълнително възнаграждение за продължителна работа върху основното месечно възнаграждение в размер 2 на сто за всяка година трудов стаж, но не повече от 40 на сто; трудът на държавните служители по ЗМВР се зачита за труд първа категория при пенсиониране, като придобиват право на пенсия при 25 години трудов стаж, независимо от възрастта си; на служителите в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и в териториалните й служби се осигурява ежемесечно храна или левовата й равностойност, които не подлежат на облагане с данък; на държавните служители се осигуряват ежегодно работно и униформено облекло и друго вещево имущество и снаряжение, а на неносещите униформа – левовата равностойност на униформеното облекло, която не подлежи на облагане с данък; на държавните служители по ЗМВР, които ползват жилище при условията на свободно договаряне, Министерството на правосъдието изплаща компенсационни суми при условия и по ред, определени от Министерския съвет; при изпълнение на служебните си задължения държавните служители в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби пътуват безплатно в обществения градски транспорт; при прекратяване на служебното правоотношение, държавните служители по ЗМВР имат право на обезщетение в размер на толкова месечни възнаграждения, колкото прослужени години имат, но не повече от 20 и други.   

С оглед на горното изразявам категоричното си становище, че твърденията, изложени в декларацията на Синдиката на служителите в затворите в България, са неоснователни и не кореспондират с тежкото финансово състояние и ограниченията, наложени на публичния сектор, като твърдо подчертавам, че от създаването си до настоящия момент  Съветът за социално партньорство в Министерство на правосъдието се е стремил да осъществява дейността си чрез провеждането на социален диалог за разрешаването на въпроси, свързани с трудовите и служебните правоотношения и със социално-икономическите права и интереси на служителите, в дух на сътрудничество, взаимни отстъпки и зачитане на интересите на всяка от страните.

Заместник-министър на правосъдието и
председател на Съвета за социално партньорство:

Христо Ангелов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *