Становище относно структурната реформа в ГДИН и ГДО


Синдиката на служителите в затворите в България изпрати официалното си становище до Министъра на правосъдието относно оптимизирането на функциите и организационното преструктуриране на администрациите в структурите на ГДИН и ГДО .

Ето и пълният текст на становището:

                                                                                             

                                                                                                ДО МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

                                                                                                Г-Н ХРИСТО ИВАНОВ

 

                                                                                                КОПИЕ

                                                                                                   

                                                                                                   ДО ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

                                                                                                   Г-Н АНДРЕЙ ЯНКУЛОВ
                                                                                ПОЗИЦИЯ


                                             НА СИНДИКАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Относно: Представените мерки на Министерството на правосъдието за оптимизиране на разходите и промени в структурата на ГД „Изпълнение на наказанията“

УС на Синдиката на служителите в затворите в България многократно е изразявал своето становище, относно необходимостта от инициирането на реформи, с които системата на затворите и изпълнението на наказанието лишаване от свобода ще се развиват в съответствие с действащите европейски стандарти, и ще гарантират правата на служителите, справедливи възнаграждения и ясни критерии за оценка на резултатите от техния труд.{jcomments off}

След запознаване с предлаганите от Министерството на правосъдието промени е видно, че предлаганият проект налага механично сливане на структури и звена в отсъствието на задълбочен предварителен анализ и извежда като критерии абсолютизирането на един единствен подход за реформиране – структурната реформа, с което Министерството на правосъдието, просто изпълнява заложеното свиване на разходи, което цели числеността на администрацията да бъде приведена в съответствие с параметрите, заложени в Закона за бюджета на Р. България за 2015 г.

Бюджетът в частта за персонал на ГДИН и подразделенията й за 2015 г. в сравнение с разходите за 2014 г., напълно неоснователно е намален с почти 11 млн. лева и при липсата на заложени средства за изпълнение на произтичащите за Министерството на правосъдието задължения от ЗМВР.

Прогнозният резултат на обсъжданите мерки според Министерството на правосъдието е съкращаване на общо 192 щатни бройки, от които 135 – заети и 57 вакантни. Очакваната бюджетна икономия за 2015 г. е около 1, 2 млн. лв., а общото намаление на разходите за издръжка на персонал (Фонд „Работна заплата“) от 2, 5 млн. лв. ще бъде факт най-рано през 2016 г., сочат предварителните разчети.

В същото време общото увеличение на разходите в други бюджетни пера за институциите – второстепенни разпоредители към Министерството на правосъдието, свързани с договори по плащания към частни дружества растат. Именно затова предвиденото намаление на бюджета в частта „разходи за персонал“ изглежда нищожно и маловажно в контекста на други значими загуби.

Отново подчертаваме, че според нас всички звена и структури на ГДИН в рамките на одобрения бюджет, ще разполагат с недостатъчен финансов ресурс за реализиране на дейностите по изпълнение на наказанията и покриване на задълженията към служителите, които в по – голямата си част не са администрация, а изпълнителски и обслужващи звена, което заплашва да изпаднат в критично състояние.

Тук трябва да припомним и друго – в момента заплатите в ГДИН и ГДО са най – ниските от всички категории служители в сектор „Сигурност“. От години стандартният отговор на исканията ни за изравняване на заплатите с тези на останалите в сектор „Сигурност“, е, че всичко ще бъде решено с бюджета за следващата година, като на практика остава добро пожелание.

Поради тези причини УС на Синдиката на служителите в затворите в България смята, че въпросните съкращения окачествени, като „мерки за оптимизиране на разходите за персонал“ не могат да имат траен ефект и да постигнат целта си без изработване на нова методика за финансиране на затворите.

Нещо повече – напомняме, че в докладите си за резултатите от посещенията си в България, Комитетът за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание към Съвета на Европа (КПИ), отправя препоръки към Р.България за провеждане на планирана политика за увеличение на персонала в местата за лишаване от свобода .

В контекста на тези факти и демонстрираната непрекъсната ангажираност на Министерството на правосъдието, всяка промяна да се осъществява след координация и консултация със заинтересованите страни, дълбокото ни убеждение и увереност в разбирането Ви за съществуващите дисбаланси в системата, без да пренебрегваме правото Ви на управленски решения настояваме за:

1.Налагането на мораториум върху съкращаването на ресурс от заети и вакантни щатни бройки на персонал, който има пряк контакт и работа по охраната, ресоциализацията и медицинското обслужване на лишените от свобода, за сметка на структурни реформи, с цел постигане окомплектоване на структурните звена, след оценка и анализ на дейността им при пълно отчитане на тяхната специфика.

2.Разработване на конкретен план и предприемането на действия за извършване на необходимите предложения за корекция на бюджета на ГДИН.

3.Гаранции, че всички промени касаещи служебните и трудовите отношения на членовете на Синдиката, както и финансовите разчети на отделните териториални служби ще се обсъждат със социалните партньори, при спазване на всички принципи и правила в процеса на вземане на решения.

При осъществяване на съкращения и промени в щата на териториалните служби на ГДИН и ГДО не трябва да се допуска служители в малките градове да бъдат съкращавани, а в големите градове да бъдат назначавани нови лица.

При евентуални съкращения, Синдиката на служителите в затворите в България ще изисква, органът да съгласува с ръководството на организацията и синдикалните дружества по места критериите за подбор и длъжностите (личностите), които се предлагат за съкращаване. В противен случай се опасяваме, че ще бъдат съкратени знаещи и можещи, но неудобни служители, а в структурите на ГДИН и ГДО ще останат професионално некомпетентни, но ,,удобни“ кадри.

При предстоящите съкращения спрямо засегнатите служители – членове на синдикалната организация, задължително да бъде спазено изискването за предлагане на работа на други, незаети длъжности в системата. На сега действащите служители да бъде предложен вариант да заемат длъжности по новия щат в новите структури, за да се гарантира правото им на труд.

Синдиката на служителите в затворите в България поддържа и споделя напълно разбирането на Министерството на правосъдието, реформата в Министерството, в частност в ГД ,,Изпълнение на наказанията“ и ГД ,,Охрана“ да бъде свързана и с освобождаването на всички кадри на ръководни и изпълнителски длъжности, които в продължение на години са доказали своята професионална и морална некомпетентност.

4.Внимателно да преосмислите предвидените промени и да приложите единствено добре обмислени и последователни мерки за съкращаване на администрацията, като условие за запазване на добрите взаимовръзки между отделните звена.

Предлагаме на вниманието Ви идеята в търсене на нови решения за цялостно реформиране – за промени, оптимизиране и възстановяване на стопански дейности в ДП“Затворно дело“ с цел пресичане на търговски интереси и практики ерозирали системата на МЛС, като организация, коята разполага с ресурси и може да генерира капитал, задоволяващ финансовите потребности на системата.

В заключение, УС на Синдиката на служителите в затворите в България държи и разчита на доброто партньорство с екипа на Министъра на правосъдието, тъй като всички сме наясно, че само със съвместни усилия могат да бъдат намерени правилните и трайни решения за преодоляване на редица натрупани с годините сериозни проблеми в сектора.


                                                                           УС НА СИНДИКАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

гр. Пловдив,

24 май 2015г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *