Защо да станете един от нас :

За да познавате и отстоявате своите социални и трудови права;

За да получавате квалифицирана помощ и защита;

За да сте защитен от произвола на работодателя или негов представител;

За да участвате активно в процесите на преговори;

За да се зачита мнението ви;

За да изразите своята солидарност и подкрепа ;

За да реализирате своите трудови , социални и икономически права и интереси.

Ако искате да защитите своите права и да станете част от семейството на първата и най-голяма организация, имаща за цел защита на социалните и трудови интереси на служителите в затворите, следствените арести, пробационни служби и съдебните сгради в България, то имайте предвид, че членството в Синдиката се реализира чрез синдикалните дружества.

Когато са налице желание и интерес сред служителите, Вие можете да се превърнете в инициатор за създаване на синдикално дружество.
1. Решение за създаване на синдикално дружество към ССЗБ могат да вземат единствено, самостоятелно и доброволно дееспособни физически лица – служители на Министерство на правосъдието, наети по служебно или трудово правоотношение, които провеждат учредително събрание, при наличие най-малко на пет учредители.

2. Събранието избира Председател (водещ на събранието), протоколчик и приема дневен ред, който включва: запознаване с Устава на ССЗБ, решение за учредяване на синдикално дружество и избор на (председател, зам.председател и секретар ).

3. Събранието решава начина на гласуването (тайно или явно). След процедурите по гласуване се съставя учредителен протокол, който трябва да съдържа дата, място, дневен ред, взети решения, подписва се от водещия заседанието, протоколчика и от всички учредители с име, презиме и фамилия или се прилага списък на учредителите.

4. Ръководството на синдикалното дружество осъществява контакт с представители на Синдиката и ги информира за желанието си за членство в ССЗБ.

5. Ръководството на синдикалното дружество уведомява работодателя (началника) за създаденото СД.
Учредителният протокол ( Приложение 1 ) се изпраща до УС на ССЗБ.

След приемането на СД се издават печат, банкова карта, членски карти – удостоверяващи легитимност на СД и представителни функции на председателя на СД.

За реализацията на индивидуално членство е предвидена сравнително опростена процедура. Всеки работник или служител заявява волята си за членство в синдикалната организация чрез писмено заявление до нейното ръководство, което съдържа: трите имена, професия, месторабота, подпис на заявителя и дата. Заявлението следва да съдържа декларативен текст, според който кандидатстващия за членство поема доброволно задължението да спазва Устава на организацията и да плаща редовно членския си внос ( Приложение 2). Кандидастващият попълва заявление до работодателя, за удържане на членски внос по ведомост ( Приложение 3 ). Приемането на синдикален член се извършва от ръководството на синдикалната организация съгласно установените изисквания и вътрешноорганизационните документи на ССЗБ. Членството на синдикалния член се удостоверява с членска карта.

Прекратяването на членството става с писмено заявление до ръководството на организацията и не подлежи на утвърждаване или одобряване. По отделен ред се прекратява членството в синдикалната организация, когато основание за това е виновно поведение на синдикалния член, в случаите предвидени в Устава на ССЗБ.

За повече информация, помощ и съвети ни пишете на нашия e-mail: sszb@abv.bg

Потърсете ни!