ССЗБ ПОИСКА ОТ ЗАМ.МИНИСТЪР АНГЕЛОВ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВЪПРОСИ ОТ СПЕШЕН ПОРЯДЪК


Уважаеми г-н Зам. министър ,

Позволяваме си с настоящото писмо, да изразим нашия критичен преглед за постигнатото от нас, като участници в Съвета за социално партньорство в периода от неговото създаване до настоящия момент.

В тази връзка предлагаме с коректност и уважение към другото мнение, чрез разбирателство в аргументираната ни непримиримост, на предстоящото заседание на Съвета за социално партньорство, да насочим Вашето внимание и да ни запознаете с Вашето становище, както включите в дневния ред на предстоящото заседание и разгледаме въпросите, които засягат:

 

Увеличаване заплащането на служителите в ГДИН

·                     Допълнителни възнаграждения:

            ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1)      Стойността на парите за храна / порцион /, съгласно Заповедта на М-ра на правосъдието   да бъде увеличена с 100 % , като  числото 30 лв.  да бъде заменено с 60лв. , считано от 01.06.2011 година.

МОТИВИ :

Чувствителното увеличение на цените на хранителните продукти, горивата и другите енергоносители, съответно чувствителното изоставане на стойността на получаваната сума спрямо 2006 годината, когато действащите в момента стойности са били актуални.

      2)      Да бъде увеличен размера на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд изплащани на държавните служители по Закона за МВР. Създаване на ефективна система за управление и оценка на служебните постижения,  включваща ясни критерии за оценяване и възнаграждение, реда и условията за получаването им.

            МОТИВИ :

Размера на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд изплащани на държавните служители по Закона за МВР в ГД”ИН” – сумата не е променяна от 13 години, а условията в българските МЛС са доказано най лошите в целия ЕС .Изплащаното допълнително месечно трудово възнаграждение за специфични и утежнени условия на труд е обвързано към неясно как определената сума 95лв., което не дава възможност във времето  да бъде своевременно актуализирана.

 Щатно обезпечаване на структурните звена

            ПРЕДЛОЖЕНИЯ :

    1)      Да бъде даден ясен норматив, в който да са заложени критериите за определяне личния състав на структурните звена, брой служители на дежурство, брой постове и др.Финансовата страна не трябва да е водещ мотив при окомплектовката на структурните звена нa ГДИН, по този начин реално се застрашава здравето и живота на служителите.

            МОТИВИ:

В момента щатната окомплектовка на службите е значително намалена, което води до висока натовареност на личния състав, неефективност при изпълнение на задачите, неспазване изискванията за разпределение на работното време, неспазване на почивките в работните смени, както и неспазване на графиците относно режима на ползване на платен годишен отпуск .Това пряко застрашава сигурността в МЛС.

 Отчитане на работното време.Отчитане и заплащане на положения извънреден труд.

            ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

    1)      Имайки предвид, че ЗИНЗС в чл.10 указва, Министърът на правосъдието да осъществява правомощията на работодател, съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи за държавните служители в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби да бъде издадена инструкция от министъра на правосъдието за разпределяне на работното време или изменена действащата Заповед №ЛС-03-1182/10.10.2007г.на Министъра на правосъдието .

            МОТИВИ:

На служителите се отчита по – малко от реално отработеното,  не се спазват изискванията за установяване на разпределението на работното време, спазване на почивките в работния ден.
Факт са нарушения, свързани с воденето на документацията за положен извънреден труд, труд положен над нормата и неизплащане на дължимото трудово възнаграждение за него .

Не се включва в работното време, времето за приемане – сдаване на дежурството и инструктаж на застъпващия наряд.

Не се отчита като работа над определеното работно време, времето за управление при кризи и бойно – мобилизационна подготовка и за участие на изпълнение на задачи свързани с тях, независимо, че последните обуславят професионалната подготовка на служителите и произтичат от специфичните функции на надзорно – охранителния състав в МЛС, в следствие на което имат задължителен характер за служителите  и не представляват свободен избор за същите да ги посещават.

 

  Условията на труд, предпазни и защитни средства, специализирана техника

Подобряване на материално техническото обезпечаване на дейността на служителите от МП-ГД”ИН”  в съответствие с функционалните им задължения.

      ПРЕДЛОЖЕНИЯ :

     1)      Да се изработи стратегия за подобряване на условията на труд.          

       МОТИВИ:

В много структурни звена, условията на труд са под всякаква критика.     

     2)      Да се отпуснат необходимите средства за чувствително подобряване на условията на труд, свързани с безопасността и здравето на служителя.          

       МОТИВИ:

Липсата на предпазни и защитни средства излага на риск живота и здравето на служителите, а също така не могат да бъдат изпълнявани функционалните им задължения в пълен обем.

     3)       Да бъдат намерени форми за целево финансиране на ГД”ИН” ( от бюджета и европейски програми ) относно преоборудване и закупуване на техника съобразно необходимостта на териториалните подразделения.

             МОТИВИ :  

В последните години бяха внесени сериозни изменения в правната регламентация на наказанието лишаване от свобода и това е една от обективните причини за трудното справяне с негативните явления сред контингента с който работим.В същото време  администрацията на МЛС не разполага с нужните технически средства за контрол при внасянето на предмети и техника изключваща възможността да се ползват мобилни телефони.Съществува необходимост от завишаване на контола при проверката на влизащи и излизащи превозни средства, граждани, задържани или осъдени лица.

 Социален диалог

           ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

   1)      Създаване на работна група от представители на УС на ССЗБ и МП за обсъждане и подписване на Споразумението за сътрудничество в най – кратък срок.

          МОТИВИ :

Необходимостта е във връзка с повишаване ефективността на социалния диалог.Считаме, че  Споразумението трябва да се сключва индивидуално с всяка Синдикална организация в МП и че не трябва  да се обсъжда на ССП в присъствието на лица, които не са страна по споразумението.

           ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

    2)      Създаване на КУТ на основание  чл. 27, 28, 29, 30 и 31 от ЗЗБУТ

           МОТИВИ :

За подобряване безопасността и здравослвните условия на труд.

Характерът на съвременните рискове и заплахи за сигурността промениха характеристиките на съвременната среда за сигурност и постигането на крайните цели на балансирана политика с високо ниво на сигурност в българските затвори е възможно, само след  отговорен анализ, при оптимално съчетаване, без приоритетизиране на отделните мерки във връзка с реформирането на пенитенциарната система в съответствие с Европейските стандарти.

Г-н заместник министър, надявам се във връзка с гореизложеното да подходите отговорно и с разбиране, за което предварително Ви благодаря.

 

27.03.2011 г.                                   С уважение:Прдседател на УС на ССЗБ

                                                                                                             /Иван Петров/{jcomments off}


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.