ССЗБ възрази срещу опитите да бъдат ограничавани правата на служителите


Синдикат на служителите в затворите в България възрази срещу опитите да бъдат ограничавани правата на полагащите нощен труд служители на ГД“Изпълнение на наказанията“ и ГД“Охрана“.

Основният спор е свързан с изрично регламентираното в КТ и конкретно разписаното в заповед право на служителите при сумирано отчитане на работното време нощните часове да се превръщат в дневни с коефициент, който Министерството на правосъдието иска да заличи.

Целият текст четете по- долу:

ДО МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

С КОПИЕ
ДО РЕСОРНИЯ ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР ПРОФЕСОР НИКОЛАЙ ПРОДАНОВ

В Ъ З Р А Ж Е Н И Е

От „СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” ССЗБ – Сдружение с нестопанска цел, регистрирано по ф.д. №22/2009 год. по описа на Окръжен съд – гр. Пазарджик, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Ивайловско шосе”, представлявано от Христо Ангелов Илков – председател на УС.

СРЕЩУ: Проект на заповед за изменение на Заповед № ЧР-05-11/30.01.2015г. на министъра на правосъдието, изменена и допълнена със Заповед №ЧР-05-78/09.04.2015г. и №ЧР-05-120/21.04.2017 г. на министъра на правосъдието, като т.26.1. „При сумирано отчитане на отработеното време общият брой часове положен труд между 22:00 и 06:00 ч. за отчетния период се умножава по 0,143. Полученото число се сумира с общия брой отработени часове за отчетния период.“ се заличава.{jcomments off}

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,

СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ /ССЗБ/ категорично се противопоставя и възразява срещу опитите на Министерство на правосъдието да нарушава субективните права на членовете на ССЗБ и на всички служители полагащи труд между 22:00 и 06:00ч., изразяващо се в заличаване на коефициента 0,143 за трансформиране на нощния труд в дневен, предвид неговата повишена вредност.

NB!
Припомняме Ви, че през месец януари 2015г., след реализиран протест от ССЗБ пред Министерство на правосъдието в процес на обсъждане на предложенията на Синдиката с министъра на правосъдието, след съгласуване, за първи път нормативно е установен със Заповед №ЧР-05-11/30.01.2015г. на министъра на правосъдието коефициент 0,143 при сумарно отчитане на отработеното време за положен нощен труд между 22:00ч. и 06:00ч. за служителите на ГД „ИН“, съгласно ЗМВР, към който препраща чл.19, ал.2 от ЗИНЗС, във връзка с КТ, вр. чл.9, ал.2 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата (Дв. Бр.49 от 29 юни 2012г.).
Към днешна дата, или 4 /четири/ години по-късно Министерство на правосъдието инициира ретрограден подход, като нарушава за пореден път субективните права на служителите на ГД „ИН“ без да излага мотиви, правни съображения, без да се съобразява със „съдебната практика“, резултат от многобройните съдебни дела с претенции и предмет – отчитане (на нощен и извънреден труд и др.), трансформиране на нощния труд с коефициент 0,143/ 1,143, съответно заплащането му в полза на служителите на ГД „ИН“ към МП и на служителите в МВР, респективно във вреда на българския данъкоплатец и на установения правов ред. В нарушение на принципите на правовата държава и правната система на ЕС, а именно принципите на: „Законност“, „Правна сигурност“, „Върховенство на закона“, „Забрана на произвола на изпълнителната власт“.

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,

СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ /ССЗБ/

НАСТОЯВА ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ НЕОБХОДИМИТЕ ПО ЗАКОН ДЕЙСТВИЯ, КАТО ПРЕКРАТИТЕ НЕЗАБАВНО ОПИТИТЕ И НЕДОБРОСЪВЕСТНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ОТ СТРАНА НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, С КОИТО ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ СЕ ПОГАЗВАТ ТРУДОВИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРАВА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПОВЕРЕНИТЕ ВИ ДИРЕКЦИИ, А ИМЕННО ДА НЕ ИЗМЕНЯТЕ УТВЪРДЕНАТА ЗАПОВЕД СЪС „ЗАЛИЧАВАНЕ НА Т.26.1“, СЪДЪРЖАЩА УСТАНОВЕНИЯ В НОРМАТИВНАТА БАЗА КОЕФИЦИЕНТ, С КОЙТО ЩЕ НАРУШИТЕ РЕГЛАМЕНТИРАНИ СУБЕКТИВНИ ПРАВА, В СЪОТВЕТСТВИЕ С МАТЕРИАЛНИЯ ЗАКОН И ПРИНЦИПИТЕ В ЧЛ.6, АЛ.2, ЧЛ.16, ЧЛ.48, АЛ.5 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ВР. ЧЛ.242 ОТ КТ. ПОДОБНА ЧАСТИЧНА ПРОМЯНА ПРЕДСТАВЛЯВА ТЕЖЪК ПОРОК, ПРОТИВОРЕЧАЩ НА ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МАТЕРИАЛНИЯ ЗАКОН, НА ЦЕЛТА НА ЗАКОНА И ПРИНЦИПИТЕ, ВОДЕЩ ДО НИЩОЖНОСТ.
ССЗБ Е В ГОТОВНОСТ ДА ЗАЩИТИ ЧЕСТТА, ДОСТОЙНСТВОТО, СУБЕКТИВНИТЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПОВЕРЕНИТЕ ВИ ГД „ИН“ И ГД „ОХРАНА“, АКО НЕ СЕ СЪОБРАЗИТЕ С УСТАНОВЕНИЯ ПРАВОВ РЕД В ДЪРЖАВАТА!

Приложение:
1.Проект на заповед за измененние – заличаване на т.26.1 от Заповед №ЧР 05-11/30.01.2015г. на министъра на правосъдието;
2. Решение на Плевенски Окръжен съд от 07.03.2016г. и Решение №3067 по описа на 2015г.;
3. Решение на Варненски окръжен съд възз. гр. д. №2364 по описа за 2018г;
4. Решение на Варненски окръжен съд от 17.08.2018г., възз. гр. д. №1810 по описа за 2018г;
5. Предложение с изх.№026/16.08.2018г. на ССЗБ, получено с писмо с обратна разписка от МП на 21.08.2018г.

С уважение,

От името на УС на Синдикат на служителите в затворите в България.

гр. София                                                              ХРИСТО ИЛКОВ: ………………..

                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ССЗБ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *