Служители на Затвора Бургас с писмо до ВСС


Група служители на Затвора, гр.Бургас изпратиха общо искане до Висшия съдебен съвет. В него те посочват, че се чувстват  дискриминирани едни от други, посредством решения на Районен съд – гр.Бургас, по повод образуваните от тях граждански производства във връзка с положен и неизплатен извънреден труд. Подписалите се под писмото 32 служители се обръщат към ВСС, с искане за съдействие, за уеднаквяване на практиката на съдилищата в Р.България, по казус свързан със заведените от служителите съдебни дела срещу ГД“Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието. Ето какво се казва в писмото :

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Гр. СОФИЯ

С И Г Н А Л

от

………………………………………………..

с адрес за кореспонденция:
гр. Бургас,  ул. „Индустриална“ № 88,
Затвора – Бургас
лице за контакти: ………………………..

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

С настоящия сигнал се отнасяме към Вас по повод образуваните от всички нас пред Районен съд – Бургас, граждански производства против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ във връзка с положен и неизплатен извънреден труд. Част от производствата пред първата инстанция приключиха и съответно бяха обжалвани и някои от тях понастоящем са висящи пред въззивна инстанция – Окръжен съд – Бургас.    

Конкретният повод за настоящия сигнал е следния:   

Предявените от нас пред Районен съд – Бургас искове са с идентични правни основания за един и същи исков период. По приключилите до момента дела, постановените от съда решения са различни, като разликата в уважените размери не е причината, да изразим недоволството си, а разликата от начина, по който съдиите са възприели изчисляването на претендирания от нас извънреден труд и по-конкретно нормативно определеното за тримесечие време. Според разписаното в нормата на чл. 211 от ЗМВР, ал.3 работното време на държавните служители се изчислява в работни дни – подневно, а за работещите на 8-, 12- или 24-часови смени – сумирано за тримесечен период. В този период се включва времето, в което сме ползвали платен годишен отпуск или отпуск по болест. Различните състави на съда, тълкуват по различен начин тази норма и това доведе до постановяване на различните съдебни решения и съответно недоволството у нас. Начинът, който са възприели някои от съдиите, за изчисляване на нормативно определеното време и съответно часовете на положения извънреден труд доведе и до драстични разлики в уважените размери. Помежду си – колегите, ищци по тези производства, започнахме да водим разговори, в които търсихме причини за тези различия. {jcomments off}

Във връзка с недоволството си от решенията на районния съд, някои от нас, които вече имаме постановени решения на първата инстанция, използвахме правото си да обжалваме пред следващата инстанция, която е Окръжен съд – Бургас. Всички се надявахме, че Бургаския окръжен съд като втора инстанция, за съжаление и последна по тези производства, ще постанови решения, с които ще уеднакви различните решения, постановени от районния съд. За още по-голямо съжаление и за всеобща изненада, се оказа, че до момента делата, които са приключили на тази инстанция от различни състави, са също с различни решения.

Всички ние разбираме, че съдиите следва да постановяват съдебни актове спазвайки и прилагайки точно българското законодателство, както и според вътрешното си убеждение, но в тази връзка пък за нас остава убеждението, че едни от други всички ищци по тези производства сме дискриминирани посредством тези съдебни решения. Дискриминирани сме и спрямо другите си колеги от другите градове, които също са ползвали правата си и са водили същите граждански дела, които дела за разлика от нашите, са приключили по един и същи начин, макар и разгледани от съдилища в различни градове.

Ако имахме възможност да се възползваме от последващ контрол върху съдебните решения, постановени от окръжния съд, а именно да ги обжалваме пред Върховен касационен съд, ние не бихме се отнесли към Вас с проблема си. Но, след като сме лишени според ГПК от тази процесуална възможност, решихме да се отнесем към Вас като изложим всичко това на вниманието Ви и съответно да се надяваме за някакво разрешение на проблема, което бихте могли да сторите с оглед правомощията, с които разполагате като висш съдебен орган и по-конкретно с правото Ви да сезирате Председателя на ВКС за постановяване на решение или постановление за уеднаквяване на практиката в съдилищата на Р. България по този казус.

С УВАЖЕНИЕ:

Следват подписи.
 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *