Синдиката на служителите в затворите в България изпрати писмо до НС


Председателя на УС на Синдиката на служителите в затворите в България Иван Петров изпрати писмо с вх. № ПГ- 329-00 17 до председателите на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание, Йордан Цонев и Атанас Мерджанов.

 Текста на писмото четете по – долу:

 

  До

   Председателя на парламентарната комисия по бюджет и финанси

             Г-н Йордан Цонев

   Копие до :

   Председателя на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред

             Г-н Атанас Мерджанов

 

М     О     Л      Б       А

От:

„СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” – сдружение с нестопанска цел, регистрирано по ф.д. № 22/2009 год. по описа на Окръжен Съд – Пазарджик, със седалище и адрес на управление: гр.Пазарджик, ул.”Ивайловско шосе”, представлявано от Председателя на УС Иван Петров Петров, ЕГН: –––-.

          Уважаеми господа,

   Във връзка с обсъждането на проектобюджета на Министерство на правосъдието за 2014г., в частност на проектобюджетите на ГД ”Изпълнение на наказанията” и ГД”Охрана”, се обръщаме към Вас с молбата за провеждане на спешна среща по между ни.

    По време на същата, бихме искали да изложим нашите доводи в подкрепа на исканията ни, изразени в писмо до МП с вх.рег.№ 57-00-11 от 13.09.2013г. от Синдиката на служителите в затворите в България /ССЗБ/, както и да аргументираме подробно причините, довели до тези искания, тяхната обществената обусловеност и наложителност.

    На 04.10.2013г. бе проведена среща между ръководството на Министерство на правосъдието и представители на ССЗБ, по време на която у нас бе затвърдено впечатлението ни за запазване на политиката на неравностойно третиране на служителите в сектор „Сигурност” в отделните министерства, особено що се касае до получаваните от тях социални плащания в различните ведомства. Всички плащания, включително и социалните такива за държавните служители в ГДИН и ГДО остават  най – ниски сравнени с тези на останалите служители с подобен статут от сектора „Сигурност“ /Армия , Полиция , Пожарна и др. / въпреки многократните обещания на различните държавни институции ангажирани с проблема през годините.{jcomments off}

   Независимо от факта, че изпращаме становища и писма, адресирани до различни институции и ръководства, оставаме с усещането, че усилията ни за провеждане на социален диалог, по време на който да бъдат чути и нашите предложения и аргументи, остават напразни. Проблемите на служителите от двете дирекции – ГДИН и ГДО, с които бихме ви запознали подробно по време на така исканата среща, се задълбочават, не намирайки приемливо за всички страни разрешение.

   Не намираме разумно обяснение и на факта ,че в проектобюджета на МП за 2014 год. е предвидено увеличение на заплащането на труда положен от лишените от свобода предвид обвързването му с МРЗ и нейното няколкократно увеличаване, а за държавните служители осъществявайки изпълнение на наказанията не са предвидени средства нито за индексиране на полагащите им се социални плащания, нито на възнагражденията им. Кой служи на Държавата и обществото, държавните служители или престъпниците, които изтърпяват наказания за извършени престъпления против същата тази Държава и българското общество ?!? Това е неприемливо за нас и служителите които представляваме !

   Липсата на ефективен диалог между представителите на съответните институции и представляваните от ССЗБ служители, води до огромно нагнетяване на социалното и професионално напрежение сред персонала, което сме на мнение, че неминуемо ще  ескалира до рискови граници и ще доведе до нежелани последици.

   Предвид последното, Ви молим да обърнете необходимото внимание на молбата ни за спешна среща, по време на която бихме искали в условията на диалогичност, чуваемост и равнопоставеност и двете страни да изложим аргументите си по онези най-наболели въпроси от проектобюджета на МП, които ни касаят, и да достигнем до тяхното най-разумно и адекватно разрешение.

    Като разчитаме на Вашето желание за сътрудничество и социален диалог, Ви молим да определите подходящ за Вас ден и час, за провеждането на така исканата от нас среща, по време на която да ни дадете възможност да изложим нашите аргументи и конкретни предложения за разрешаването на най-важните за нас въпроси, които бихме искали да вземете предвид при обсъжданията на бюджета на Министерство на правосъдието, в частта му касаеща бюджета на ГДИН и ГДО.

 

Предварително Ви благодаря за разбирането и съдействието .

 

 

10 октомври 2013 год.                   С уважение, Председател на УС  на ССЗБ :

гр. София                                                                                                      / Иван П. Петров /                                               

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *