Ред за ползване от бащата на отпуск при раждане на дете


Процедурата цели да укаже реда, по който бащата на новородено дете придобива право да ползва 15 календарни дни отпуск веднага след изписване на бебето от родилния дом, условията и механизма, по който се ползва този отпуск. Тя простира своето действие върху всички работници или служители, които са бащи на новородени деца, и които живеят в брак или без граждански брак, но в едно домакинство с майката на детето.

Действието на процедурата е регламентирано от:

КОДЕКС на труда (КТ) – чл. 163, ал.7
НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) – чл.45а
КОДЕКС за социално осигуряване (КСО) – чл. 48а и чл. 49

Вътрешен ход на процедурата

При условие че майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение. За това време му се полага и обезщетение от държавното обществено осигуряване (ДОО), когато са изпълнени законовите условия: да има 12 месеца осигурителен стаж като осигурен за риска “Общо заболяване и майчинство”.

Самостоятелното право на отпуск “по бащинство” се въвежда за пръв път у нас и представлява кардинална промяна не само в трудовото право, но и по посока осигуряване на социално равнопоставяне на родителите чрез предоставянето на равни възможности да се включат в отглеждането и възпитанието на поколението.

Необходими документи:

1. Писмено заявление на бащата по чл. 45а, ал. 1 от НРВПО;
2. Копие от акт за сключен граждански брак или декларация от бащата и майката, че бащата е припознал детето и те живеят в едно домакинство;
3. Документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето.

Механизъм на ползване на 15-дневния отпуск от бащата при
изписване на бебето от родилния дом

Когато майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение (чл. 163, ал. 7 от КТ). Отпускът при раждане на дете по чл. 163, ал. 7 от КТ се ползва въз основа на писмено заявление на бащата (чл. 45а, ал. 1 от НРВПО). Към заявлението се прилагат копието от акта за сключен граждански брак или декларация от бащата и майката, че бащата е припознал детето и те живеят в едно домакинство. Прилага се и   документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето – това именно е правопораждащата дата, от която възниква правото да се ползват 15-те дни отпуск.

Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако бащата няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.

Важно е да се знае, че този отпуск се заявява и ползва в календарни
дни (чл. 45а, ал. 2 от НРВПО).

Тези 15 дни отпуск се предоставят, за да има реална възможност бащата да участва непосредствено в грижите за детето веднага – в първите две седмици след изписването му от родилния дом. Ето защо, като отпуск със специално предназначение, той може да се ползва само в рамките на 15-те календарни дни от датата на изписване на детето от родилния дом и не може да се отлага за по-късен период .

В този смисъл отпускът може да се ползва отчасти, но не и на части. Така например бащата може да поиска в заявлението до работодателя да му разреши отпуск при раждане на дете, считано не от следващия, а примерно от третия ден след датата, на която детето е изписано. Но в такъв случай той ще може да ползва най-много само останалите 13 календарни дни до изтичане на 15-дневния срок – толкова дни, колкото посочи в заявлението.

Няма пречка също така след като веднъж е поискал отпуска, бащата да прекъсне ползването му, да се върне на работа, след което отново да подаде заявление, придружено с документите посочени в чл. 45а, ал. 1 от НРВПО и да продължи ползването на отпуска до изтичане на срока от 15 календарни дни.

В случай че бащата работи по трудов договор с клауза за изпитване и излезе в отпуск при раждане на дете по чл. 163, ал. 7 от КТ, да се има предвид, че в срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът. Тоест изпитателният срок спира да тече за времето на отпуска и изпитването ще продължи и приключи едва след като бащата се върне на работа и реално отработи остатъка от договорения срок за изпитване.

Закрила при уволнение

Докато ползва отпуска от 15 календарни дни след изписване на детето от родилния дом, работникът или служителят попада в обхвата на закрилата при уволнение на чл. 333 от КТ.

Закрилата се прилага при
уволнение на следните основания:
– закриване на част от предприятието – чл. 328, т. 2 КТ;
– съкращаване на щата чл. 328, т. 2 от КТ;
– намаляване обема на работата – чл. 328, т. 3 КТ;
– липса на качества на работника или служителя за ефективно
изпълнение на работата – чл. 328, т. 5 КТ;
– промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако
работникът или служителят не отговаря на тях – чл. 328, т. 11 от КТ;
– при дисциплинарно уволнение – чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ.

Законовата закрила се изразява в това, че работодателят може да уволни на някое от посочените основания работник или служител, който е започнал ползуването на разрешения му отпуск, само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай (чл. 333, ал. 1, т. 4 от КТ).

Трябва да се има предвид, че в случаите, когато работникът или служителят работи по някой от видовете срочен трудов договор и ползва отпуска при раждане на дете по чл. 163, ал. 7 от КТ, ако срокът, за който е сключен договорът изтече по време на отпуска, закрила при уволнение няма и договорът се прекратява. Това може да стане със изтичане на уговорения срок (чл. 325, т. 3 от КТ), със завръщането на титуляря на длъжността – при договорите за заместване (чл. 325, т. 5 от КТ), с постъпване на работа на работника или служителя, който е спечелил конкурса, когато договорът е сключен за времето, докато длъжността бъде заета въз основа на конкурс (чл. 325, ал. 1, т. 8 от КТ) и т. н.

Прекратяване на отпуска

Работник или служител, на когото е разрешен отпуск по чл. 163, ал. 7 от КТ, е длъжен незабавно да уведоми предприятието, ако по време на ползването на отпуска настъпи някое от следните обстоятелства (чл. 45а, ал.3 от НРВПО):
– бракът бъде прекратен с влязло в сила съдебно решение;
– бащата престане да живее в едно домакинство с майката на детето;
– детето бъде дадено за осиновяване;
– детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна
издръжка;
– детето бъде настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на
детето;
– детето почине.

При наличие на някое от посочените обстоятелства отпускът се прекратява (чл. 45а, ал. 4 от НРВПО).

Бащата може да прекрати ползването на отпуска също така и по свое желание с писмено заявление до предприятието, в което работи (чл. 45а, ал.5 от НРВПО).

През време на отпуска осигуреният за общо заболяване и майчинство баща има право на парично обезщетение при раждане на дете в размера за обезщетенията поради бременност и раждане за срок до 15 календарни дни, ако има 12 месеца осигурителен стаж като осигурен за този риск (чл. 48а и чл. 49 от КСО). Дневното парично обезщетение на бащата за този срок се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски. За самоосигуряващите се лица обезщетението се определя от среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на ползване на отпуска. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната, и се определя по реда на чл. 41, ал. 2 – 5 от КСО (чл. 49 от КСО).{jcomments off}

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *