ПРОВЕДЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ССП ОТНОВО ОСТАВИ ОТВОРЕНИ ВЪПРОСИ


На 13.06.2011г. от 14.00ч. в централната сграда на МП се проведе редовно открито заседание на Съвета за социално пaртньорство в Министерството на правосъдието.На заседанието присъстваха председателя на ССП Зам.-министър Христо Ангелов, Митко Димитров – Главен директор на ГД”ИН”, Станислав Стефанов – Главен директор на ГД”Охрана”, Свилен Чичев – Изпълнителен директор на ДП”ФЗД”, представители на синдикалните организации в МП.От страна на ССЗБ присъстваха Иван Петров – Председател на УС на ССЗБ, представителите на Сдружението в ССП Емил Велков и Златко Глухарски.

Министерството на правосъдието за пореден път не пое конкретни ангажименти.

В началото на заседанието  за кратко бе проведена  среща  с Министъра на правосъдието в резултат на писмо от страна на ССЗБ, за среща между УС на ССЗБ и Министър М.Попова за подписване на Споразумение между Министъра на правосъдието и Синдикат на служителите в затворите в България за сътрудничество при осъществяване на социално – икономическите права и интереси на държавните служители членове на Синдиката. Подписването на Споразумение бе отложено поради отказ на ССЗБ да бъде подписано във вида в който бе представено за подписване, като Иван Петров изтъкна, че има решение на УС на ССЗБ да се отстоява подписването на предложения от ССЗБ Проект на споразумение , който представителите на сдружението отстояват с ясното съзнание, че не противоречи на закона и следва да бъде прието и подписано.В тази връзка М-р Попова изрази мнение, че Споразумението е формалност, като подписването е въпрос на време и измести дебата по т.1, като запозна присъстващите с отказ от Кабинета на М-ра на финансите да бъдат отпуснати допълнителни средства за финансиране на ГД”ИН”.В процеса на разговор бе прието решение от страна на Министерството на правосъдието, ГД”ИН” и Синдикат на служителите в затворите в България да бъде изпратено писмо до М-р Дянков с молба за среща, на която да бъде аргументирана спешната необходимост от отпускане на исканите допълнителни 10 милиона лева за нуждите на МЛС.

По т.2 (предложение на  ССЗБ), относно въпроси свързани с учредяване на Комитет по условия на труд /КУТ/ във връзка със Закона за здравословни и безопасни условия на труд, с цел анализиране на работната среда и отстраняване на допуснатите пропуски за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, извършване на оценка на риска и сключване на договор със Служба по трудова медицина, от МП бе заявено, че независимо от основателността на исканията на ССЗБ, неблагоприятното финансово състояние възпрепятства уреждането на тези въпроси, но остават отворени за разглеждане и ще бъдат обсъдени по-подробно с ръководството на ГД”ИН”.

По предложението на ССЗБ да се търсят алтернативни форми за целево финансиране на ГД”ИН” със средства от Европейския съюз, за преоборудване и закупуване на техника съобразно нуждите и посочените от представителите на Синдиката примери за подобни практики в други ведомства, от МП заявиха, че нямат конкретна информация относно подобни проекти и възможности за усвояване на средства по програми на ЕС  за МЛС.

По т.3 Представителите на синдикатите бяха запознати с предложение на МП за използване на преференциални пакети за базите на „Специализиран комплекс за рехабилитация“ ЕАД, като след оформяне на детайлите по офертата ще бъде предоставена допълнителна информация в тази връзка.

По т.4 (други)единствено ССЗБ предложи за разглеждане допълнителни въпроси, които пряко засягат членовете на Синдиката и всички служители в ГД”ИН”.

        Иван Петров внесе предложение стойността на парите за храна / порцион /, съгласно Заповедта на М-ра на правосъдието да бъде увеличена с 100 % , като  числото 30 лв. да бъде заменено с 60лв., считано от 01.06.2011 година.По предложението отношение взе гл.директор – М.Димитров, който съобщи, че ръководството на ГД”ИН” е направило необходимите разчети след проведената с представители на УС на ССЗБ среща през м.април 2011г. и е осигурило средствата за увеличение от икономии от ФРЗ.От страна на ГД”Охрана” бе поет ангажимент от гл.директор Стефанов в кратък срок да бъде предоставена информация за възможностите на ГД”Охрана” да осигури необходимите средства за увеличение на сумата за храна на съдебните полицаи, след което промяната в заповедта на М-ра на правосъдието може да бъде факт.

         ССЗБ внесе за разглеждане предложение  да бъде увеличен размера на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд изплащани на държавните служители по Закона за МВР, тъй като сумата не е променяна от 13 години и възнаграждението е обвързано към неясно как определената сума 95лв., което не дава възможност във времето  да бъде своевременно актуализирана.Гл.директор М.Димитров заяви, че предложението изцяло се подкрепя от ръководството на ГД”ИН”.М.Димитров предложи на работна среща представители на ГД”ИН” и ССЗБ да се изготви предложение за промяна на Заповед ЛС 03-27/26.01.2007г., след което да бъде внесено за разглеждане в МП.

           На срещата от страна на ССЗБ , бяха маркирани въпроси касаещи отчитането на работното време и (не)заплащане на извънредния труд.Представителите на ССЗБ подчертаха, че проблемите генерират напрежение и за разрешаването им Синдиката ще използва всякакви инструменти, като информираха присъстващите, че в тази връзка са заведени и съдебни искове. Дискутиране по темите бе отказано на представителите на ССЗБ.

           От страна на ССЗБ бе засегнат и въпроса с щатното обезпечаване на структурните звена.При разискване на въпроса стана ясно, че е наложително съкращаването на 200 служители в ГД”Охрана”.Такива мерки по отношение на служители в ГД”ИН” не се предвиждат, уточни зам.министър Ангелов.Той поясни още, че обявяването на конкурси и назначаването на служители на свободни щатове ще продължи.Гл.директор М.Димитров също взе отношение по въпроса и съобщи, че в ГД”ИН” се работи по предложение за преструктуриране на ведомството и оптимизиране на щата в зависимост от потребностите на териториалните служби. {jcomments off}


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *