Праовсъдният министър подписа нова заповед за работното време в ГД“ИН“


 

Министърът на правосъдието Диана Ковачева подписа заповед за реда за разпределяне на работното време в ГД“ИН“ и териториалните й служби. Заповедта е издадена на 06 август 2011 г., на основание чл.211 от Закона за МВР във връзка с чл.19, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

Министърът на правосъдието издаде заповед съгласно която „времето на разположение в поделението, където се изпълняват служебните задължения и физическото присъствие на служителите, се включва и отчита за работно време.“

С промените в нормативната уредба ще се компенсира като извънреден труд и участието на държавни служители на ГД“ИН“  в действия по предотвратяване и овладяване на кризи, бедствия и други извънредни ситуации.

Промяната в нормативната уредба може да се определи, като резултат от тригодишните активни действия и преговори на Синдикат на служителите в затворите в България с представители на професионалното, и политическото ръководство на местата за лишаване от свобода.

Множество сигнали на синдикални дружества на ССЗБ по въпроси, свързани основно със съществуващи проблеми при разпределяне на работното време, а оттам и с неправилното отчитане и съответно не/заплащане на реално отработеното работно време принуди УС на синдиката да предприеме през 2011 година, действия в изпълнение на функциите си, да сигнализира контролните органи за нарушения на трудовото законодателство по отношение на служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Така след проверка по сигнал на Синдиката на служителите в затворите в България, извършена от експерти на омбудсмана, Константин Пенчев в становище до Министъра на правосъдието, огласено през месец май т.г., настоя за осъвременяване на нормативната уредба и предприемане на мерки за гарантиране на трудовите права на служителите от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, съобразно европейското законодателство.

От друга страна, продължителният отказ на предишните министър и заместник министри на правосъдието, да предприемат действия за разрешаване на въпросите свързани с изложената проблематика, доведе до съдебни дела заведени от членове на Синдиката на служителите в затворите в България, срещу  Главната дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГД“ИН“) към Министерството на правосъдието. В производствата по трудовите спорове, съдиите, както на първа, така и на втора инстанция, по всички приключили дела  се произнесоха преимуществено в тяхна полза. Преди дни Плевенски районен съд осъди ГД“ИН“  да изплати възнаграждения за положен извънреден труд, ведно със законната лихва и направените по делото разноски на двама надзиратели от плевенския затвор. Преди това делата си спечелиха четирима служители от Затвора – Бобов дол. В момента в различни съдилища в страната се водят десетки трудови спорове против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министъра на правосъдието, по предявени искове за заплащане на суми представляващи възнаграждение за положен извънреден труд.

В този смисъл е решение на Плевенския районен съд от 18 юли т.г., в което съдът осъжда ГДИН да изплати на старши надзирател от затвора в Плевен 2558 лева за положен извънреден труд, който не е отчетен и 395,95 лева лихви. Сумата е от 24-часови дежурства, от които обаче са отчитани като работни само 20 часа, защото четирите часа почивка не се отчитат като работно време. В тази почивка обаче служителите нямат право да напускат района на поделението си и нямат право да събличат униформата си.

„В този смисъл, съдът намира, че се касае до несъщинска почивка, в която служителят изпълнява, дори и в намален обем, своите служебни задължения и няма право да напуска работното си място, както и да съблича работното си облекло/униформа. Съдът намира, че тези четири часа, съставляват част от работното време на надзирателите, като част от надзорно-охранителния състав на местата за лишаване от свобода, при даване на 24-часово дежурство. Възражението на ответника, че тези часове не са част от работното време, на основание издадената заповед № ЛС-03-1182/10.10.2007г. на Министъра на правосъдието, за тях не се дължи възнаграждение, е неоснователно. Цитираната заповед не съставлява индивидуален административен акт, който да подлежи на самостоятелно обжалване, и съответно, при констатирано от съда противоречие със закона, не следва да бъде прилагана.“, се казва в решението на състава с председател съдия Ралица Маринска. В същия дух е и решение на Ловешкия районен съд от 3 юли т.г. по дело, заведено срещу ГДИН от пенсиониран командир на отделение в ловешкия затвор.

„При тези данни съдът приема, че четирите часа, наречени „почивка“, нямат белезите на същинска почивка, която да не се включва в работното време, тъй като през времетраенето им, на практика ищецът не е имал право да напуска работното си място, нито да съблече униформата си и е следвало да бъде в готовност да изпълнява задълженията си. От това следва, че тези четири часа са представлявали част от работното време на ищеца, тъй като през това време той е бил не само на разположение на работодателя, но и фактически е изпълнявал задълженията си, макар и в по-ограничен обем“, се казва в решението на състава с председател съдия Ивелина Йорданов, който осъжда ГДИН да изплати на ищеца 2636,20 лева за неплатен извънреден труд и 341,86 лева лихви.

Новата заповед влиза в сила от датата на издаването й и отменя Заповед №ЛС – 03 – 1182/10.10.2007г. на бившият правосъден министър Миглена Тачева.{jcomments off}

Заповедта е изпратена на Главна дирекция „Изпълнение на наказаният“ и териториалните й служби за сведение и изпълнение.

УС на ССЗБ, след като извърши сравнителен и правен анализ на разпоредбите на издадената Заповед № ЧР 05-400 / 06.08.2012 г., ще изрази своето официално становище по влезлите в сила промени.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *