Правилник за дейността на местните структури на ССЗБ

Чл.1. (1) Този правилник урежда дейността на местните структури на Сдружението ССЗБ, наречени по-долу Дружества и се издава на основание чл. 31, ал. 1 от Устава на ССЗБ. 

(2)След регистрацията си в УС на ССЗБ Дружествата получават пореден номер, с който се обозначават. Дружеството не е отделно юридическо лице.

(3) При регистрацията си Дружествата посочват в протокол: датата на учредяване, учредители, списък с членовете си, Председател, Заместник-председатели, секретар, адрес за кореспонденция и адрес на електронна поща.

(4) Дружествата имат автономен статус, който не може да бъде променян от УС на Сдружението. Статусът на Дружеството може да бъде променян само с решение на Общото събрание на ССЗБ.

Чл.2. (1) Дружествата се изграждат в поделения на местен принцип според организацията на дейността на Министерство на правосъдието и работят в областта на дейността на Сдружението по проблеми на местно ниво.

(2) Дружествата извършват дейността си самостоятелно, при което не могат да засягат интереси на друго Дружество. Ако засягането е наложително, се изисква решение от УС на Сдружението в случаи на засягане на интерес на Дружество от друга административно-териториална единица в Р България.

Чл.3. (1) На Общото събрание на Сдружението Дружеството се представлява от Председателя му и делегати, определени съгласно чл. 17, ал. 2 от Устава на Сдружението.

(2)Всички физически лица, членове на Сдружението, задължително членуват в местна структура на Сдружението и заплащат членския си внос в него.

(3)Служител, подал заявление за членство, се счита за редовен член с право на глас, веднага след утвърждаване на заявлението му съгласно чл.8(2)т.3 от този Правилник и след удържане на първата му членска вноска.

(4) Всеки член на Дружеството може самоинициативно да сигнализира в Контролната комисия на Сдружението за недобросъвестност и тенденциозност при вземане на решения, за действия от страна на членове на Дружеството, които са в противоречие със законите, Устава и правилниците на Сдружението или добрите нрави. Членовете на Контролната комисия са длъжни да запазят в тайна самоличността на сигнализиращия, както и да предприемат съответните действия в рамките на правомощията им.

Чл.4. (1) Висш ръководен  орган на Дружеството е Събранието.

(2) В Събранието участват всички членове на Дружеството. Всички членове имат равен глас при вземане на решенията. Упълномощаване не се допуска.

(3) Събранието може да се провежда при всяка възникнала необходимост, но задължително веднъж в годината, за което се приема дневен ред и се води протокол, копие от който се изпраща в Контролната комисия и Управителния съвет в писмен или електронен вид. Обявлението за провеждане на Събранието се поставя на мястото за обявление в сградата, в която се намира управлението на Дружеството най-малко една седмица преди датата на провеждане на Събранието, а при спешна необходимост и в по-кратък срок, но достатъчен за информиране на всички членове на Дружеството. Допуска се електронно обявление на Събранието, ако е гарантирана възможността за запознаване от всички членове на Дружеството.

(4) Събранието се води от Председателя на Дружеството, а при негово отсъствие от заместник – председател или друг член, избран преди непосредственото започване на Събранието.

(5) Извънредно събрание на Дружеството може да бъде свикано от Председателя му или по искане на 1/5 от членовете на Дружеството.

(6) Когато са налице форсмажорни обстоятелства, които препятстват провеждането на присъствено събрание, същото може да се проведе чрез видеоконференция или онлайн платформа, при условията и реда на чл.5 от този Правилник, като самоличността на всеки участник се удостоверява в протокола от председателстващия Събранието.

Чл.5. (1) Събранието се счита за действително, ако присъстват не по-малко от ½ от членовете на Дружеството плюс един. При липса на кворум Събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на присъстващите членове. Решенията на Събранието са задължителни за всички членове на Дружеството.

(2) Присъстващ на Събранието е и член, с който при възможност се установява телефонна или друга връзка, гарантираща потвърждаване на самоличността му и позволяваща участие в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява изрично в протокола от председателстващия Събранието.

Чл.6. (1) Събранието:

 1. Определя структурата на ръководството на Дружеството;
 2. Избира членовете на ръководството на Дружеството за мандат от 3 години;
 3. Взема решения по предложенията за изключване на членове на Дружеството и ги предоставя за окончателно решение на УС на ССЗБ;
 4. Избира делегати за Общото събрание на Сдружението;
 5. Взема решение за прекратяване дейността на Дружеството;
 6. Взема решение за променяне статута и преобразуване на Дружеството в клон на Сдружението или друг вид ЮЛ в рамките на Сдружението;
 7. Взема решения за отпускане или отказ от отпускане на парични средства в помощ  на свои членове и техните семейства;
 8. Взема решения за провеждане на мероприятия, свързани със защитата на членовете си и техните семейства на местно ниво;
 9. Разпорежда се с финансовите средства от членския внос на членовете си за дейности, свързани с целите на ССЗБ;
 10. Взема решения за съдействие при организиране защитата на своите членове при случаи на наказателни, административни и дисциплинарни производства срещу тях в страната и чужбина;
 11. При всички случаи в рамките на дейността на Дружеството, когато разрешаването на възникналите въпроси  е извън възможностите му, Събранието на Дружеството може да се обръща за помощ към Управителния съвет на Сдружението;
 12. Взема решения след гласуване, с обикновено мнозинство от присъстващите членове на Дружеството;
 13. Приема отчета за дейността на Ръководството за годината;
 14. Приема финансовия доклад за дейността на Ръководството за годината.

Чл.7. (1) Ръководството на Дружеството:

 1. Избира Председател, зам. Председател/и и Секретар на Синдикалното дружество измежду своите членове, по време на събранието;
 2. Следя половината средства от събрания членски внос да се разпределят в полза на Сдружението, съгласно чл.31(1) от Устава на Сдружението;
 3. Взема отношение и дава предложения по проекти на нормативни актове и документи, които засягат дейността на Сдружението;
 4. Взема решения по всички други изникнали въпроси на местно ниво, произтичащи от дейността на Сдружението;
 5. Взема решение, свързано с разходване на финансови средства на Дружеството до 200лв., като за това задължително уведомява членовете на Дружеството и изготвя протокол. Решението се взема по начин и ред определен в този Правилник и не може да противоречи на Устава на Сдружението;
 6. Ежегодно, в началото на годината предоставя на Управителния съвет на Сдружението списък на членовете на Дружеството, като своевременно информира за всяка промяна, свързана с постъпването или напускането на членове;
 7. Своевременно изготвя и предоставя на Контролната комисия, финансовите отчети на Дружеството, при действително разходвани средства, ведно с разходните документи и протоколи;
 8. Информира и запознава по подходящ начин членовете на Дружеството за всички взети решения и други предприети действия, произхождащи от изпълнението на правомощията си по чл.7., както и за всяка информация предоставена от Управителния съвет на Сдружението, отнасяща се пряко до правата и интересите на членовете;
 9. Представя пред Събранието годишен отчет за дейността си и финансов годишен отчет на Дружеството. Годишния отчет за дейността се предоставя и на УС на ССЗБ.

Чл.8. (1) За Председател на Дружеството не може да бъде избиран член на Сдружението, заемащ длъжност в системата на МП, отговаряща на “Началник група” и нагоре.

(2) Председателят на Дружеството има следните функции:

 1. Представлява Дружеството пред работодателя, Общото събрание и органите на управление на Сдружението;
 2. Свиква и ръководи Събранието на Дружеството;
 3. Подписва организационните и финансовите документи на Дружеството, в това число в 7-дневен срок одобрява с подпис постъпили заявления за членство в Дружеството.

(3) Допълнителни изпълнителски и контролни функции по отношение на членовете на Дружеството могат да бъдат възлагани на Председателя само след решение на Събранието на Дружеството, като изрично се упоменават целта, задачите  и границите на делегираните права.

Чл.9. (1) За Заместник – председател може да бъде избран всеки член на Дружеството.

(2) Заместник – председателят:

 1. Замества Председателя в негово отсъствие при провеждане на Събранието;
 2. Изпълнява други функции, когато такива му бъдат възложени или делегирани от Събранието на Дружеството или Председателя му.

Чл.10. (1) Секретарят на Дружеството организира и отговаря за:

 1. Всички дейности, свързани с организационното осигуряване и информационното обслужване на членовете на Дружеството;
 2. Организацията по провеждане на Събранията на Дружеството;
 3. Ежемесечното събиране на членски внос и воденето на Касовата книга на Дружеството.

(2) Секретарят може да изпълнява други функции само при делегиране от страна на Събранието на Дружеството или Председателя му.

(3) Касовата книга на Дружеството се открива при учредяването, като в нея се вписва името на Секретаря, който носи отговорност за воденето й в съответствие със законите на Р България и се отчита пред Събранието на Дружеството.