Правила при провеждане на ОС на ССЗБ


ПРАВИЛА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ССЗБ

1.Лица представляващи учредено СД на ССЗБ, Председател, Зам.председател, делегат или друго упълномощено от СД лице, член на сдружението с непрекъснат членски внос, могат да искат включването на въпроси по т.разни и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание.

Не по‐късно от 10 дни преди откриването на общото събрание тези лица представят за обявяване пред действащия към момента УС списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения.Същите се изпращат на адреса на сдружението или по електронен път на имейла за кореспонденция.УС представя списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружествата или по електронен път на имейла за кореспонденция на всяко СД, и КС не по – късно от 5 дни преди провеждане на ОС.

2.Всяко дружество се задължава да изпрати не по – късно от 7 дни преди откриване на ОС списък на делегатите, които ще го представляват в съответствие с чл.17 ал.2 от Устава на Синдикат на служителите в затворите в България, подпечатан и подписан от Председателя на съответното СД.Присъстващите в списъка делегати и техния брой трябва да бъде съобразен с приведения по сметката на сдружението синдикален членски внос.При невъзможност някой от вписаните предварително делегати да присъства лично на ОС, същият се представлява от писмено упълномощен представител с пълномощно  за участие, което е нотариално заверено, за конкретното Общо събрание, подписано саморъчно от упълномощителя – делегат .

3.Спазване на пропускателния режим преди започване на събранието – влизането се осъществява след показване на служебна и членска карта.Регистрация на присъстващите редовни делегати се извършва , като в специално подготвената за целта форма за списък на присъстващите, делегатите се подписват.Към списъка на присъстващите редовни членове се прилагат нотариално заверени пълномощни, от които е видно, че техните представители са законни и изрично упълномощени такива.

4.След започване на събранието, напускане на конферентната зала се допуска единствено след обявяване на почивка от водещия на събранието;

5.Думата за изказване по мотивите по проекта на даден вносител се дава от водещия на събранието, като времетраенето по дискутирания въпрос не трябва да надвишава 3 минути, в противен случай тя се отнема.

6.Делегатите са длъжни с изказванията  и мненията си да се стремят към градивна дискусия .

7.Поведение, което накърнява личното достойнство и чест на друго лице ,  използването на вулгарни думи и отправянето на обиди към делегати на ОС, гости и членове на Сдружението, както и провокативно и дразнещо поведение спрямо други лица противоречащо на общоприетите принципи и норми за коректност ще бъде санкционирано с незачитане гласа на съответния делегат.

8.Въпросите  от дневния ред се подлагат на гласуване след процедура обявена от водещия на събранието. Гласуването се извършва с вдигане на ръка, докато преброителят извърши преброяването.

9.При даване на думата на делегат на събранието, същият е длъжен да обяви имената си, синдикалното дружество което представлява и заеманата в него длъжност.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *