Правила за организацията и дейността на Съвета за социално партньорство в Министерството на правосъдието


ПРАВИЛА

ЗА   ОРГАНИЗАЦИЯТА   И   ДЕЙНОСТТА   НА   СЪВЕТА   ЗА   СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО В МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тези правила се определя организацията и дейността на Съвета за социално партньорство в Министерството на правосъдието, наричан в настоящите правила Съвета .

Чл. 2. Дейността на Съвета се осъществява чрез:
1.  провеждане на социален диалог за разрешаване на въпроси, свързани с трудовите и служебните отношения и със социално-икономическите права и интереси на служителите, в дух на сътрудничество, взаимни отстъпки и зачитане интересите на всяка от страните.
2.   доброволно  уреждане  на възникналите  спорни  въпроси  чрез  консултации  и преговори за постигане на съгласие и приемане на общи решения.

Чл. 3. (1) Съветът осъществява своята дейност при спазване на следните принципи: 1.спазване на българското законодателство и международните актове за защита на трудовите и социално – икономическите права;
2. публичност и прозрачност при провеждане на социалния диалог;
3. равнопоставеност на страните в социалния диалог;
4.  отговорност на участниците в социалния диалог при поставяне на исканията и вземане на решенията;
5.   ненамеса  на  Министерството  на  правосъдието  в  дейността  на  синдикалните организации, участващи в Съвета и съответно ненамеса на синдикалните организации в управлението и ръководството на Министерството на правосъдието.
(2) При водене на социалния диалог страните полагат усилия за разрешаване на спорните въпроси и за запазване на социалния мир чрез прилагане на формите и начините за взаимодействие, определени в споразуменията по чл. 257 в от Закона за Министерство на вътрешните работи (ЗМВР), във връзка с чл.19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража (ЗИНЗС), чл. 393, ал. 2 от Закона за съдебната власт, Кодекса на труда и Колективен трудов договор.

Чл. 4. В Съвета участват представителите на:
1. ръководството на Министерството на правосъдието;
2.  ръководството на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“(ГДИН), Главна дирекция „Охрана“(ГДО) и Държавно предприятие Фонд „Затворно дело“(ДПФЗД).
3. Синдикат на служителите в затворите в България (ССЗБ);
4. Синдикат на служителите в Главна дирекция „Охрана“ в България ( ССГДОБ);
5.  Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО);
6.Синдикат на работещите по трудово правоотношение в местата за лишаване от
свобода (СРТПМЛС).
7. представители на служители, нечленуващи в синдикалните организации по т. 3, 4, 5 и 6, след тяхното заявяване (легитимиране).

Раздел II

СЪСТАВ И ДЕЙНОСТИ НА СЪВЕТА

Чл. 5. (1) Съветът е колективен съвещателен орган, който се ръководи от министъра на правосъдието или определен от него заместник – министър.
(2)  Председателят и съставът на Съвета се определят със заповед на министъра на правосъдието.
(3)  При невъзможност на председателя да участва в заседание на Съвета, същият определя свой заместник.

Чл. 6. (1) Организацията на работата на Съвета и административно-техническото обслужване на дейностите се осъществяват от секретар, определен със заповедта по чл. 5, ал. 2.
(2) Секретарят води протокола от заседанието и осигурява допълнително необходимите сведения и документи.

Чл. 7. При обсъждане на специфични въпроси в заседанията на Съвета могат да участват представители на Министерство на правосъдието, на синдикалните организации и на ГДИН, ГДО И ДПФЗД.
(2) Искането за участие на лицата по ал. 1 се изпраща от заинтересованата страна до председателя не по-късно от 2 работни дни преди заседанието. Председателят се произнася незабавно.

Чл. 8. (1) За решаването на отделни въпроси могат да се създават временни комисии или работни групи.
(2) Съставът на комисиите и работните групи, задачите и сроковете за тяхното изпълнение се приемат с решение на Съвета и се определят със заповед на председателя.

Чл. 9. Съветът осъществява следните дейности:
1.  обсъжда и разрешава въпроси, свързани с трудовите и служебните правоотношения на служителите в ГДИН, ГДО и ДПФЗД, с изключение на индивидуалните такива.
2. обсъжда и приема мерки за предотвратяване на трудови конфликти.
3. разглежда възможностите за доброволно уреждане на възникнали спорни въпроси, касаещи структурите на ГДИН, ГДО и ДПФЗД.
4.дава мнение при поискване от министъра на правосъдието по специфични въпроси, касаещи ГДИН, ГДО и ДПФЗД.

Раздел III

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА

Чл. 10. (1) Работата на Съвета се организира в заседания. Заседанията се провеждат в централната сграда на Министерство на правосъдието в гр. София.
(2) Представителите на участниците в Съвета е необходимо да бъдат упълномощени от своите ръководства за участие в заседание.

Чл. 11. (1) Заседанията на Съвета се провеждат три пъти годишно.
(2)  Заседанията се считат за редовни и когато присъстват половината плюс един  от поименния   състав   на  Съвета,   определен   със   заповедта  по   чл.   5,   ал.   2   или   техни упълномощени представители.
(3)  В началото на всяко заседание се уточнява и приема дневен ред и се отчита изпълнението на решенията от предходното заседание.
Чл. 12. (1) Съветът се свиква от председателя с писмено уведомление, в което се посочва датата, часа, мястото и дневния ред на заседанието. Към уведомлението се прилагат документите, които конкретизират или допълват поставените в дневния ред въпроси.
(2) При необходимост и по писмено мотивирано искане на всяка от страните могат да се насрочват извънредни заседания.
(3)  Председателят свиква извънредно заседание не по-късно от 5 работни дни от датата на постъпване на искането, за което страните се уведомяват своевременно.

Чл. 13. Заседанията на Съвета са открити. Отделни заседания могат да бъдат закрити или разглеждането на конкретни въпроси от дневния ред да се провежда при закрити врата.

Чл. 14. (1) Решенията по въпросите от дневния ред се приемат с общо съгласие на присъстващите членове.                                                                               
(2) За приемането на решение по процедурни въпроси се провежда гласуване.
(3) Решенията по ал. 2 се приемат с обикновено мнозинство от броя на присъстващите на заседанието членове и председателя. Всеки член има право на един  глас. При равенство на гласовете председателят има право на решаващ глас.

Чл. 15. (1) Приетите решения се оформят в предложения, които се представят на министъра на правосъдието. В тях могат да се посочат и начините за тяхното изпълнение.
(2)  Решенията от всяко заседание могат да се предоставят на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ за изготвяне на съобщение, което се публикува на електронната страница на Министерството на правосъдието.
(3) След решение на Съвета дадена информация може да не се публикува.

Чл. 16. Всеки участник предприема необходимите действия за изпълнение на взетите решения.

Чл. 17. (1) На всяко заседание се води протокол, който съдържа:
1. дата, час и място на провеждане на заседанието;
2. дневен ред;
3. всички присъстващи на заседанието лица;
4.обсъждането и приемането на дневния ред и гласуваните промени по него;
5. изразените становища и коментари по всеки въпрос от дневния ред;
6. приетите решения.
(2) Протоколът се изготвя от секретаря до 2 работни дни от провеждане на заседанието. Копие от протокола се изпраща на всички членове.

Чл.18. Министерството на правосъдието осигурява организационно – техническото обслужване на дейността на Съвета.

Раздел IV

ДРУГИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
И ПРОВЕЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ

Чл. 19. (1) Социалният диалог в ГДИН, ГДО и ДПФЗД се осъществява на всички структурни нива чрез създаване на Комисии за социален диалог.
(2) Комисии се създават в структурите на ГДИН, ГДО и ДПФЗД, в които има създадени местни синдикални структури на синдикалните организации по чл. 4 и общия брой на синдикалните членове на представените синдикални организации е не по – малко от 20.
(3) Когато не е изпълнено условието на ал. 2 въпросите от местно ниво се решават от съответната по – горестояща или най – близко разположена териториална служба .

Чл. 20. (1) Съставът на Комисията се определя със заповед на ръководителя на съответната териториалната служба на ГДИН, ГДО и ДПФЗД.
(2) Комисиите се състоят от равен брой представители на синдикалните организации и на ръководството на съответната териториална служба, като съставът им не може да бъде по-малък от 5 члена. При определяне на членовете страните посочват редовни и резервни членове.

Чл. 21. Председател на Комисията е ръководителят на съответната териториална служба. При невъзможност на председателя да участва в заседание на Комисията, същия определя свой заместник, за което своевременно преди заседанието уведомява членовете на Комисията. Копие от уведомлението се прилага към протокола от заседанието.

Чл. 22. (1) Комисиите са орган за консултиране, разрешаване и предотвратяване на трудови спорове от местно значение.
(2)     Комисиите осъществяват дейностите по чл.  9,     включително обсъждане и решаване на въпроси, свързани с индивидуалните трудови и служебни правоотношения, когато са от местно значение.
(3)   Комисиите не разглеждат и не обсъждат въпроси относно управлението на структурите, както и извършени дисциплинарни нарушения.

Чл. 23. (1) Комисиите провеждат редовни заседания веднъж на четири месеца. Отсъствието на представител на някоя от страните не може да бъде основание за отлагане на заседание.
(2)   При необходимост от спешно разрешаване на конкретни въпроси от местно значение могат да се провеждат извънредни заседания.
(3)  Решенията на Комисиите се приемат с общо съгласие на присъстващите членове, и  се  оформят  в  предложения,  които  заедно  с  копие  от  протокола  се  изпращат  до ръководителя на съответната териториална служба.

Чл. 24. Ръководителите на териториални служби на ГДИН, ГДО и ДПФЗД периодично представят на председателя на Съвета обобщен доклад за обсъжданите въпроси и предложения, както и за извършените действия за разрешаване на проблемите от местно значение.

Чл. 25. (1) Председателите на местните синдикални структури представят на ръководителите на териториални служби на ГДИН, ГДО и ДПФЗД списък с броя на синдикалните членове.
(2) Информацията по ал. 1 се актуализира на всеки 6 месеца, както и при поискване от председателите на съответните Комисии.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Тези правила се приемат на основание чл. 260, ал. 5 от Закона за Министерство на вътрешните работи във връзка с чл.19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража, чл. 393, ал. 2 от Закона за съдебната власт, и чл. 3-б от Кодекса на труда.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *