Покана за свикване на общо събрание


                                   
                                      „СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”/ССЗБ/

 
 
ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА   ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”
 

 Управителният съвет

на СДРУЖЕНИЕ  „СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”- гр.Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ,   и във връзка с разпоредбата на  чл.20  ал.5,т.1  от Устава  свиква  общо събрание  на   29.05.2010. г. в 10.30 часа в конферентната зала на хотел „Елбрус“ в Пазарджик, ул. Константин Величков 1  при следният ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ :

1..Отчет за дейността на Сдружението от 01.01.2010г. до 30.04.2010г . Доклад на Контролния съвет за извършена проверка на финансовия отчет на Сдружението .                            

2.Освобождаване от отговорност на УС.            

3. Промени в Устава на Сдружението

4.Освобождаване от длъжност  на председателя  и членове на УС и председателя и членовете на КС .

5.Избор на нов УС и негов председател, КС и негов председател.                                             

6.Разни

Проект за решение:

т.1.ОС на ССЗБ  приема доклада и финансовия отчет за периода 01.01.2010г.до 30.04.2010г.

т.2ОС на ССЗБ  освобождава от отговорност УС за дейността на Сдружението                          

т.3ОС на ССЗБ приема предложените промени в Устава на Сдружението.                                

т.4.ОС на ССЗБ  освобождава председателя и членовете на УС, председателя и членовете на КС.

т.5:Избира   Управителен съвет/УС/ и негов Председател,   Контролен съвет/КС/ и негов председател.

   Общото събрание ще се състои от делегати, то е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината синдикални членове. Началото на регистрацията на делегатите е в 9.30ч.     Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят безплатно на   адреса на управление на Сдружението – гр.Пазарджик, Затвора , ул.”Ивайловско шосе”.

    При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред. 

……….2010г.                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ на  УС на ССЗБ:………………………………………………
                                                                                                                                            /Илия Божилов/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *