Покана за свикване на извънредно общо събрание


ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА  ИЗВЪНРЕДНО   ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ  „СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”- гр.Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ,   и във връзка с разпоредбата на  чл.20  ал.5,т.1  от Устава  свиква извънредно общо съб­рание  на    ………………. г. в ………… часа в конферентната зала на хотел „Елбрус“ в Пазар­джик, ул. Константин Величков 1, при следният ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ :

1/Приемане решение за промени в Устава на Сдружението.

Проект за решение: ОС на ССЗБ  приема да се направят съответните промени в  устава на сдружението, в съответствие с предложения от УС проект за изменение   на устава

Общото събрание ще се състои от делегати, то е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината синдикални членове. Началото на регистрацията на делегатите е в 11ч.     Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят безплатно на   адреса на управление на Сдружението – гр.Пазарджик, Затвора , ул.”Ивайловско шосе”.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред. 

 

05.01.2010г.                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на  УС на ССЗБ:………………………………………………

                                                                                                                                         /Илия Божилов/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *