Писмо на ССЗБ до г-н Симеон Дянков и г-жа Диана Ковачева


                                                                                                                 До г-н Симеон Дянков
                                                                                                                 Вицепремиер и министър на финансите
                                                                                       
                                                                                                                 До г-жа Диана Ковачева
                                                                                                                 Министър на правосъдието

      Уважаеми господин Вицепремиер ,      

      Уважаема госпожо Министър,

Във връзка с продължаващото нерешаване на съществуващите многобройни проблеми и решимостта ни да защитим достоен статут, социални, трудови и професионални права на служителите в МП, съответстващи на строго специфичните особености за работа в българските затвори, следствени арести и пробационни служби, Синдикат на Служителите в Затворите в България изразява следната позиция:

След  различни колебливи опити в последните години за реформиране на пенитенциарната система и подобряване на условията в местата за лишаване от свобода без необходимото финансиране, резултатите са единствено блокиране на тези опити , козметични промени в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, и влошаване състоянието на българските затвори, следствени арести и пробационни служби,  както за изтърпяващите наказания  така и за служителите в тях. Свидетели сме на отлагане, респективно неизпълнение на поети ангажименти на национално и международно ниво във връзка с опитите за реформиране на наказателно – изпълнителните органи, относно стандартите за материалните условия за изпълнение на наказанието лишаване от свобода и на задържането под стража, препоръките за увеличаване на служителите в затворите и арестите, Европейските правила за затворите, които препоръчват за персонала статут на държавни служители с гаранции и достатъчно мотивиращо заплащане, способстващи привличането и задържането на заеманата длъжност от компетентни, физически и психологически пригодни служители, което задълбочава проблемите вместо да ги решава.    

Случващите се в последните години отрицателни промени във финансовите параметри за издръжка на пенитенциарните заведения създава огромно напрежение и недоволство, което води до демотивация и деморализация на служителите и е пречка за нормалното изпълнение на служебните им задължения, като по този начин се застрашава сигурността в МЛС и е предпоставка за множество негативни последици с отрицателен ефект, за което информираме нееднократно отговорните институции в страната. В тази връзка настояваме да преразгледате и прецизирате в най – кратки срокове бюджета на ГД”ИН” и съвместно МФ и Министерство на правосъдието да набележите  мерки за предоставяне на необходимите  допълнителни средства от централния бюджет за 2012 г. за финансово обезпечаване дейностите по изпълнение на наказанието „лишаване от свобода“. Считаме, че наличието на достатъчно финансови средства е едно от най – важните условия за решаване на проблемите, изпълнение на препоръките и отстраняване на недостатъците в системата. Ние сме наясно ,че страната ни както и ЕС се намират във финансова криза ,но сме длъжни да предупредим, че системното необезпечаване с необходимите финансови средства за изпълнение на мерките по изпълнение на наказанията неминуемо ще доведе до крайно негативни и опасни последствия, които ще застрашат реда и сигурността в МЛС, а от там ще рефлектират и върху цялото българско общество.         
    

Информираме Ви, че ниското заплащане, враждебната среда в която работи състава и нерешаването на проблемите или отлагането им е причина за непрекъснат отлив на квалифицирани кадри и възпрепятства нормалното изпълнение на служебните задължения, които изискват специфични знания, умения и професионализъм, на каквито пенитенциарната система неможе да разчита при първоначален подбор на нови служители от вън.
  

Посочената по–горе принципна позиция свързана с финансовите параметри за капиталови разходи, средства за издръжка, окомплектоване на щата, покриване на социални плащания на персонала е от особено значение за нас и пряко касае съществена част от служители в пенитенциарната система, които представляваме.  {jcomments off}    
   

Оценявайки досегашните резултатите от социалния диалог като слаби, независимо от нашия стремеж към сътрудничество и добронамереност за опазване на социалния мир, сме в готовност за взeмане на конкретни решения и предприемане на определени действия за защита на нашите искания след обявената в средата на м.ноември м.г. протестна готовност .

12.05.2012 г.                                                        С уважение , Председател на УС на ССЗБ :        
Гр. Пловдив                                                                                                                           /Иван П. Петров /

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *