Писмо на Синдикат на служителите в затворите в България до посланика на Република Северна Македония


В изпълнение на двустранните договорености за взаимодействие между СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ и „ГРАНСКИ НЕЗАВИСИМ СИНДИКАТ НА ПОЛИЦИЯТА“ /НСП/, в т.ч Независимия полицейски съюз и Независимия Синдикат на затворническата полиция и администрация на Република Северна Македония, ССЗБ изпрати писмо до посланика на Република Северна Македония с искане, той от своя страна да алармира македонското правителство за предприемане на мерки за решаване на съществуващите проблеми относно синдикалните, социалните и трудовите права на  служителите в сектора за „Обществен ред“ и „Сигурност“ на Република Северна Македония.

Ето и текста на самото писмо:

ДО
НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО
Г-Н МАРЯН ГЬОРЧЕВ
ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК
НА РЕПУБИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪГАРИЯ

С КОПИЕ ДО:
ГРАНСКИ НЕЗАВИСЕН СИНДИКАТ НА ПОЛИЦИЯТА
НЕЗАВИСЕН СИНДИКАТ НА ЗАТВОРСКА ПОЛИЦИЯ
И АДМИНИСТРАЦИЯ НА МАКЕДОНИЯ

         ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,

         В периода 20-22 декември 2019г., в качеството си на представители на „СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ /ССЗБ/ – участвахме в поредното Четвърто Годишно събрание на „ГРАНСКИ НЕЗАВИСИМ СИНДИКАТ НА ПОЛИЦИЯТА“ /НСП/ по покана на Независимия полицейски съюз и Независимия Синдикат на затворническата полиция и администрация на Република Северна Македония, с международно участие в лицето на съюзи от държави на Балканите и ЕС. След посещение на място се запознахме с материално – битовите условия на труд в затворите, един от които е „Шутка“. Проведохме разговори с ръководствата на Независимия полицейски съюз и Независимия Синдикат на затворническата полиция и администрация на Република Северна Македония, както и със служители на скопската полиция, и на скопския затвор „Шутка“. Същите бяха фокусирани върху равнището, взаимодействието, трудностите, предизвикателствата и възможностите за развитието на „социалния диалог“ и резултатите от „колективното трудово договаряне“ между работодателя и Синдикатите в сектора за „Вътрешен ред“ и „Сигурност“ на Република Северна Македония.
        
       С настоящото писмо, изказваме тревогата си от всичко прочетено, видяно и чуто, най-общо свързано с организацията на работата, условията на труд – архаични и унизителни за достойнството на полицейските служители, в т. ч. ниското заплащане на положения труд!. Актуален проблем е неосигуреното от институциите униформено облекло на заетите в затворската полиция, влошаващ външния вид, психологическия респект, а като последици – уронват визията и авторитета на институцията, съответно на държавата като цяло в лицето на държавите от ЕС и света. Служителите са принудени да търсят и носят аналози на униформи и обувни артикули според сезона, отличителните знаци са дефицит, материалната база, наличната техника и оборудване за контрол на поведението на осъдените лица е морално остаряла и неефективна, внимание заслужава квалификацията и обучението на работещите в сектора за „Сигурност“ на Северна Македония. На следващо място сме обезпокоени от цялостната картина, обусловена от представителите на силовите институции в сферата на вътрешния ред и сигурност, както и за състоянието на социалния диалог с легитимните независими синдикати, които правят опити и полагат усилия да наложат високоевропейски синдикални стандарти в сектора на сигурността в Северна Македония и да променят статуквото в посока към по-висок жизнен стандарт, достойна оценка на труда, свързана с по-високо заплащане, а от друга страна да окажат възпиращо въздействие върху мотивите за емиграция на млади хора, търсещи по-високо достойно заплащане, по-добри условия на труд и живот, какъвто всеки гражданин заслужава. Оценяваме случващото се като процес на незачитане на основни принципи и права в областта на труда, което е недопустимо за една демократична и правова държава. Този негативен процес ще резултира в обезкървяването на службите за сигурност, а като последица ще се отрази и върху националната сигурност на обществото и държавата в условия на бедност, безработица, създаващи социална и психологическа безизходица, които е възможно да породят социални кризи и етническо напрежение.
        
       Социалния диалог е градивен елемент от европейския социален модел, която философия и ценност стои в основата на социалното партньорство – културно достижение на членовете на демократично развитите държави и инструмент, чрез който се създава взаимно доверие, което допринася за добросъвестното постигане на договорености и цели, отговарящи на нуждите на полицейските служители и разрешаване на актуални и натрупвани във времето проблеми в системата за вътрешен ред и сигурност в процеса на евроинтеграция. Нивото на социалния диалог зависи и се определя от нивото на личната (духовната), професионалната, институционалната култура на страните в процеса на общуване и социално взаимодействие, и се измерва с конкретни нормативни стандарти, респективно с постигнатите резултати от това честно и културно взаимодействие в рамките на правоотношенията. Участието на социалните партньори – НСП в подготовката и обсъждането на специалната нормативна база, в т. ч. КТД е повече от задължително и наложително, както и участието на НСП при планирането и осъществяването на икономическите и социални политики, касаещи социално-икономическия статус и права на полицейските служители.
        
        На равнището на Европейския съюз, насърчаването на „социалния диалог“ е залегнало като обща цел на Съюза и държавите членки в чл.151 от Договора за функционирането на ЕС /ДФЕС/. ЕС признава ролята на социалните партньори, отчитайки многообразието на националните системи и тяхната независимост. В тази връзка водената политика в сферата на вътрешния ред и сигурност в Република Северна Македония, следва да бъде обсъждана със социалните партньори – Независимата Синдикална организация – НСП по направление на дейности и изпълнявани задачи, предвид оперативната и функционална среда на видовете полицейски сили.
        
        ССЗБ е Сдружение с идеална цел, принципно ориентирано и последователно в постигане на целите си, далновидно в установяването и развитието на социалния диалог, в готовност да сътрудничи и помага на социалните си партньори от НСП в процесите на реализиране на законовите си интереси и цели, както в развитието, отстояването и защитата на социално-икономическите, професионалните и трудови права и интереси, като се съобразява с националното законодателство, европейското и международно право в сферата на труда.  Нашата принципна позиция е, че  социалния диалог трябва да постига поне три жизнено важни цели:
•    Нормативно подобряване на социално-икономическия статус на служителите и на техните семейства (по-високо заплащане на престирания труд, повишаване на жизнените стандарти, съобразно европейските стандарти, предвид рисковете на професията; по-ефективни възмездни компенсации за положения нощен, извънреден и по време на празници труд, нормативно осигуряване на необходимите видове почивки по време на работа, както и увеличаване на размера на годишния отпуск).

•    Въвеждане на мерки за засилване на ефективността на полагания труд от полицейските служители, съответно повишаване на качеството на услугата „сигурност“, която следва да се разбира като състояние на защитеност на гражданите, обществото и държавата като цяло от престъпни посегателства, в т. ч. от организираните престъпни групи, които застрашават или ерозират основите на демократично-установения конституционен ред и представляват риск за нормалното функциониране на институциите и състоянието на националната сигурност в Северна Македония. За обезпечаването на реда и сигурността в системата за сигурност, правителството следва да се ангажира своевременно с материалното осигуряване и навременно въвеждане в експлоатация на нова адекватна техника, подходяща специална екипировка за различните условия на труд, където полицейските служители изпълняват задачи и цели в полза на гражданите и обществото.

•    Проблемите на сектор „Сигурност” да се решават преговорно така, че да се повишава информираността на обществото за значимостта на този труд, което ще повиши доверието на гражданите в сектора, а от там и доверието към управлението на страната.

         В контекста на гореизложеното, съобразно оценката на нашите партньори Независимия полицейски съюз и Независимия Синдикат на затворническата полиция и администрация на Република Северна Македония, която не поставяме под съмнение, процеса на създаването на правни рамки, механизми и практики на социалния диалог в обществото като цяло, особено в службите за сигурност преминава през много сложен, конфликтен и противоречив път, водещ до неефективни резултати.
        

        Като имаме предвид европейската перспектива на Република Северна Македония и на страните от Западните Балкани, като осъзнаваме новата роля на Синдикатите, свързана с посредничество между правителствата и членовете на представляваните от нас организации, осъзнавайки необходимостта от споделяне на своите опит, експертиза и работа в дух на партньорство не само за отстояване правата на работещите, но и за опазване на сигурността на Европа, се обръщаме към Вас, и Ви, призоваваме да упражните своето авторитетно влияние и предадете нашите впечатления и апел – за предприемане на решителни, целесъобразни и разнородни мерки от правителството на Република Северна Македония, по отношение на споделените проблеми, като обърнете необходимото внимание на политическото ръководство на държавата за удовлетворяване на исканията на Независимия полицейски съюз и Независимия Синдикат на затворническата полиция и администрация на Република Северна Македония по отношение на най-належащите потребности, свързани с икономическото и социално положение и условията на труд.
        
        ССЗБ отправя апел към компетентните власти, като препоръчва да бъдат предприети своевременни съпки и навременни действия, с които властите на Северна Македония да гарантират ефективното участие на социалните партньори – НСП, използвайки „социалния диалог“ в рамките на Съвет за социално партньорство или друг подходящ формат за сътрудничество между представителите на НСП, силовите институции (работодателя) и представители на държавното управление за подготовката и обсъждането на специалната нормативна база, КТД, подобряването на социално-икономическите права и статус на полицейските служители. В същото време да се създатат и установят нормативни гаранции, които да ограничат по време, място и предмет, всякакви зловредни опити и изключения на това право (социален диалог и партньорство) от недобросъвестни лица.
        
       ССЗБ предлага на компетентните власти на Република Северна Македония да разработят съвместно с представителите на НСП, концепция и изчерпателна дългосрочна стратегия за развитие на човешките ресурси в сектора за „Сигурност и вътрешен ред“ с конкретни краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели, и очакваните резултати от постигнатите цели във времевия хоризонт.

         ССЗБ е Синдикална организация и като такава уважаваме правото на всяка суверенна държава да решава сама вътрешните си въпроси, но някои ситуации налагат действия и решения, съобразени с осъществяваното от нас международно сътрудничество, като израз на международна синдикална солидарност и взаимодействие. В този смисъл, като съюз, договорно ангажиран да работи и развива поотделно и координирано в партньорство чрез социалния диалог в страните на Балканите с Независимия полицейски съюз и Независимия Синдикат на затворническата полиция и администрация на Република Северна Македония, се обръщаме към Вас, Ваше превъзходителство, като декларираме нашата готовност, ако не бъдат отчетени проблемите, съответно разрешаването им, относно социалния статус на полицейските и затворнически служители в Република Северна Македония, както и липсата на ефективен и резултатен социален диалог довели до ескалацията на техните действия – протести и блокади през есента на 2019г. за използване на контакти и експертиза на международно ниво, които позволяват намеса на международни организации и отправяне на препоръки с цел ангажираност на отговорните власти за предприемане на решителни стъпки за създаването на институционална рамка на сектора за сигурност, създаваща тясна връзка между синдикалните, социалните и трудовите права в правоохранителните и наказателно-изпълнителните органи, която урежда равни права с колегите им от останалите страни на Европейската общност и ще представлява неразделна част от процеса на европейската интеграция на Република Северна Македония, предвид препоръките на Европейската комисия за реформи в ключови области, каквито са съдебната система, разузнаването, службите за сигурност! и др.
     
         ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,

         ССЗБ, разчита на Вашата съпричастност, отговорно държавническо мислене и поведение, в същото време очакваме да ни информирате за резултатите от предприетите действия и мерки от правителството на Рeпублика Северна Македония, по отношение  на засегнатите проблеми, теми, въпроси, свързани с исканията на нашите социални партньори от НСП – Независимия полицейски съюз и Независимия Синдикат на затворническата полиция и администрация на Република Северна Македония.{jcomments off}

Настоящото писмо е във връзка с депозирано от ССЗБ писмо на 24.12.2019г. до Министерствата на МВР, за Правда и дирекция „Изпълнения на наказанията“ в Република Северна Македония.

         С уважение,
От участниците в представителната делегация на Синдикат на служителите в затворите в България в Република Северна Македония:

1. Петър Николов
2. Цветан Михайлов
3. Радослав Мартинчев

Дата: 7528 г./08.01.2020г.                                             С Уважение: ………………..
Гр. София                                                                      ИВАЙЛО ГРИГОРОВ
                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ССЗБ

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *