Писмо до министъра на правосъдието относно поети ангажименти


 

  ДО
  МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
  НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

  ДО
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА
  НА ПРАВОСЪДИЕТО
  ПРОФ. НИКОЛАЙ ПРОДАНОВ

          УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,
          УВАЖАЕМИ Г-Н ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР,

 


          От името на Управителния съвет на „Синдикат на служителите в затворите в България“ /ССЗБ/ се обръщам към Вас, в качеството Ви на централен едноличен орган на изпълнителната власт, който ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на правосъдието, наказателно-изпълнителната политика в МЛС и цялостната дейност на второстепенните разпоредители ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“ към Министерство на правосъдието, като смятаме за необходимо, спешно и целесъобразно да припомним, че към настоящият момент в Министерството на вътрешните работи, в изпълнение на резолюция на министъра на вътрешните работи е изпратен до Синдикалните организации в МВР проект на Стратегия за развитие на човешките ресурси в МВР през периода 2019г.-2025г., като стратегията ще се изпълнява чрез изготвяне на обвързани с бюджетната прогноза на МВР едногодишни планове за действие, механизмът за изпълнение, наблюдение и отчитане на стратегията, като част от водената държавна политика.

 

         В тази връзка, изразявайки загриженост и стремеж за развитие на подчинените Ви специализирани дирекции ГД „ИН“ и ГДО в Министерство на правосъдието, в съответствие със стандартите на ЕС при спазване на върховенството на закона,  свързани с бъдеща промяна в щатното разписание (с цел увеличаване на охранителния състав в двете специализирани дирекции, както и съобразяване на щатовете в съответствие с правния статут, съгласно ЗМВР, ЗИНЗС), респективно и финансовото обезпечаване, предвид декларираните намерения, отговорности и поети ангажименти от страна на МП във взаимодействие със ССЗБ, гледайки в близкото бъдеще (септември 2018г. поредната итерация на бюджета за 2019г.) през призмата на Актуализираната стратегия за национална сигурност на Република България, приета с Решение на НС от 14.03.2018г., обн. ДВ, бр. 26 от 23.03.2018г., във връзка с визията за развитие на човешките ресурси в МВР през периода 2019-2025г., отправям персонално следното искане:

         1.Да предоставите на ССЗБ концепция и стратегия с визия за развитие на човешките ресурси в Министерство на правосъдието, респективно ГД „ИН“ и ГДО с хоризонт 2019г.-2025г., по аналогия на МВР, както и принципите, от които се ръководите, целите, очакваните резултати, финансовото и материално-техническото обезпечаване и др.
        

         2. Да предоставите информация за броя на лицата заемащи длъжности в структурите на ГД „ИН“, в разрез с чл.19, ал.1, т.1, ал.2 от ЗИНЗС, във връзка с чл.142, ал.1, т.1, ал.2 от ЗМВР (с полицейски правомощия), които обективно, функционално и реално не изпълняват пряко дейности, свързани с изпълнение на наказанията лишаване от свобода, постова служба, конвоиране, охрана на магистрати, охрана на съдебните сгради, екстрадиции по ЗЕЕЗА, принудително довеждане, призоваване, издирване и задържане на лица с влезли в сила присъди и мярка за неотклонение „Задържане под стража“ и др. по опазване на обществения ред и сигурност.{jcomments off}

         3. Предвид обобщените данни на административните ръководители на апелативните прокуратури, относно броя на лишените от свобода, спрямо щатната численост на НОС в МЛС, във връзка с писмо от месец декември 2017г. на главния прокурор до министъра на правосъдието, в което главния прокурор изразява „…че е налице неравномерност в съотношението на охранителния състав спрямо лишените от свобода, както и че този състав /численост на дневни и нощни смени  за НОС/, не е в състояние да осигури надеждна охрана на местата за лишаване от свобода.“ „В същото време, изразявам безпокойство, че тези проблеми не намират разрешение за продължителен период от време и че охраната на затворите и затворническите общежития не е на това ниво, което гарантира сигурност и възможност за адекватна реакция при извънредни ситуации.“
В тази връзка да предоставите своевременно на ССЗБ информация в каква част към настоящия момент са изпълнени направените предложения от Главния прокурор на Република България.

         4. На следващо място, желаем да ни предоставите своевременно, съгласно ЗНА и поетият от Министъра на правосъдието ангажимент със срок до месец юни 2018г. проект на Наредба със стандарти за охрана и сигурност, за определяне на числения състав на служителите, необходим за изпълнение на постовата и конвойна служба в ГД „ИН“ и ГДО, в съответствие със стандартите на ЕС, касаещ адекватното обезпечаване на щатната численост в специализираните дирекции, предвид ангажиментите в контролираната среда.

         5. По отношение на Писмо с Ваш Изх.№57-00-10/27.06.2018г., подписано от зам.-министъра на правосъдието и приложено Становище към Ваш рег. №57-00-10/20.06.2018г. от Любомир Талев – директор на дирекция „Съвет по законодателство“, изразяваме принципна позиция с оглед недопускане на чутовни инциденти, като този от 03.04.2018г. бягство от Софийския затвор, което е пробив не само в системата на ГД „ИН“, а в колективната система за национална сигурност и обществен ред в Република България. В тази насока припомняме, че по време на всички протестни действия през годините и тези преди бягството под надслов „Европа и за нас“ 2018г., ССЗБ с тревожност алармира пред българската общественост и институции за слабост в охраната, едно от които е недостатъчния охранителен състав в ГД „ИН“ и ГДО, в съответствие със значимостта на безпокойството, изразено от главния прокурор на републиката и предложенията му към МП за периода 2015г. – 2017г. Към настоящия момент не е налице промяна на статуквото в посока увеличаване на надзорно-охранителния състав, в съответствие със стандарти за сигурност и мотивация на човешкия фактор в двете главни дирекции.
        

        По отношение на становището от директора на дирекция „Съвет по законодателство“ от ССЗБ, считаме че същото не е обосновано, изразените резерви не са принципно определени, тъй като направените от ССЗБ предложения не са в разрез със законодателството. Друг е въпроса, че се търси начин от страна на председателя на работната група за формално издаване на наредба, без възприет стандарт с гарантирано финансово обезпечение, предвид целите. Заявяваме, че ще депозираме насрещно становище в първата работна среща, като поддържаме съвкупно нашите консолидирани предложения в депозираните становища във връзка с изпълнение на Заповед №ЛС-13-40/02.11.2017г. на министъра на правосъдието, която за 10 /десет/ месеца „усилен труд“ наредбата не можа да стане факт. „Където има воля, има и път, и начин. Където няма, няма ….. “.

           УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,
           УВАЖАЕМИ Г-Н ЗАМЕСТНИК-РЕСОРЕН МИНИСТЪР,

           Управителния съвет на ССЗБ очаква да ни предоставите своевременно обективна и пълна информация по отношение на гореизложените искания, като припомняме за декларираната от Вас политика на „върховенство на закона“ и „равенство пред закона“ по време на работните ни срещи и преговори по време на протестната кампания.
 
           Управителния съвет на ССЗБ очаква от ресорния зам.-министър да получи отговор на депозираното в МП писмо с обратна разписка от 14.05.2018г. и на имейл на 11.05.2018г., с оглед преценка за предприемане на действия.

           Управителния съвет на ССЗБ оценява положително постигнатото до момента в сътрудничество с настоящия екип на политическото ръководство в Министерство на правосъдието, като вярваме, че ще бъде изпълнено добросъвестно разпореждането и указанията на министъра на правосъдието за фундаментално разглеждане на „щат по щат“ и трансформиране на конкретни длъжности в съответствие с правния статут, предвиден и съответстващ на хипотезите (ЗДСл. и КТ) инкорпорирани от законодателя в ЗМВР.
        

         Извършването на задълбочен и прецизен анализ на дейставащото щатно разписание на „щат по щат“ и изготвянето на ново, съобразено със статута (правното положение на заетите лица), в съответствие със специалните закони, във връзка с предложенията на Главния прокурор на Република България, във връзка с целесъобразното изпълнение на Заповед №ЛС-13-55/19.04.2018г. на Министъра на правосъдието и реципирането на очакваните европейски стандарти в „наредба“, следва да увеличи крайно недостатъчния охранителен състав в двете специализирани дирекции. Спазването на законодателството, Актуализираната стратегия за национална сигурност на Република България и изпълнението на поетите политически ангажименти, насочени към увеличаване на охранителния състав в специализираните структури, ще гарантира опазването на обществения ред и вътрешната сигурност в МЛС, а като последица ще повиши доверието на гражданското общество към държавното управление и институциите.

         С уважение,
От името на УС на Синдикат на служителите в затворите в България.

гр. София                                                                          С уважение: ………………..
                                                                                            Радослав Мартинчев
                                                                                                                      ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ССЗБ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *