Официална декларация с позицията на ССЗБ по предложенията на Министерството на правосъдието


На свое открито заседание, проведено на 14 ноември 2013 г., УС на Синдиката на служителите в затворите в България прие официална декларация с позицията на Синдиката, по предложенията на Министерството на правосъдието от 9 ноември 2013 г.

Текстът на декларацията четете по-долу :

 

                                                     ДО: Г-Н ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ

 

                                                                                МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р. БЪЛГАРИЯ

 

                                                                                ДО: Г-ЖА ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА

 

                                                                                МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО НА Р. БЪЛГАРИЯ

 

                                                                                КОПИЕ ДО: БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ

 

 

 

Уважаеми г- н Министър – председател,

Уважаема г-жо Министър,

 

Синдикатa на служителите в затворите в България систематично и аргументирано, неведнъж в последните години поставяше пред институциите, съпът­с­т­ващите и новосъз­дадени от дър­жавата проб­леми на служителите от местата за лишаване от свобода.

Нееднократно изразявахме позиция срещу социалната несправедливост, дискриминационно отношение, продължителна апатия и масирана дезинтересованост към важни според нас въпроси. Отговора от страна на институциите се изразяваше в мълчание, или поети, но неиз­пъл­нени ангажименти.

Затова Синдиката на служителите в затворите в България въз­п­рие идеята за провеж­дането на протестни действия пред Министерството на правосъдието, на 9 ноември 2013г., под надслов „Елате при нас!”.

На проведената в деня на протест поредна среща на пред­с­тавители на Синдиката на служителите в затворите в България с представители на Министерството на правосъдието, изложихме причините за протес­тите и пос­лед­с­т­вията от нерешаването на нат­рупаните проб­леми. Резул­татите от срещата са извес­тни – поет ангажимент за увеличение на работните заплати с 5% от януари 2014.г.; увеличаване с 20 лв. на сумите за храна; изравняване на плащанията за специфични условия на труд на служителите в ГД”ИН” с тези в ГД”Охрана” от 1 юни 2014 г.; договорена прин­ципно позиция за запазване на 24 часовия сменен режим на работа в МЛС и утвърждаването на нормативни промени свързани с работното време, отчитането и заплащането на положения извънреден труд.

След проведените срещи и пос­тиг­натите договорености, Синдиката на служителите в затворите в България не отстъпва принципно от поставените искания, но заявява, че ако поетите сега ангажименти от Министерството на правосъдието получат ясни гаранции, че ще се изпълнят, ще се откаже от продължаване на протес­тните дейс­т­вия в името на последователната политика, която следва.В тази връзка поставя следните условия :

  •  Министерството на правосъдието и Синдикатът на служителите в затворите в България да подпишат протестно споразумение в седемдневен срок, което да подлежи на съвместно оповестяване пред служителите и пред обществеността;
  •  Министърът на правосъдието и Синдикатът на служителите в затворите в България да сключат споразумение за сътрудничество на основание чл.257 в, ал.2 от ЗМВР в седемдневен срок.{jcomments off}

Проектобюджетът, утвърден от Министерски съвет, за пореден път оставя работещите в системата на затворите на последно място по заплащане в Сектор „Сигурност”, а предложенията на Министерството на правосъдието не отговарят в пълна степен на поставените искания, и не удовлетворяват всички протестиращи.

Обстоятелствата ни задължават да заявим, че недостатъчните финансов и човешки ресурс в системата на затворите, крие непредвидими последици и ще доведе до ново социално напрежение в сектора, за което отговорност носи единствено и само българското правителство.

Изразяваме крайното си огорчение от фарса и унижението на които са подложени служителите в българските затвори и следствени арести.Заявяваме Ви, че не вяр­ваме на обещания, а на действия.Нашето поведение сега и занапред винаги ще зависи, от решаването на поставените кон­к­ретни проб­леми и спазването на постигнати договорености.Оставаме в режим на протестна готовност.

 

              14 ноември 2013г.                                                                                               УС на ССЗБ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *