Отворено писмо във връзка с проектобюджет 2015


Синдиката на служителите в затворите в България изпрати отворено писмо до народните представители в 43-то НС, министър – председателя на Р.България Бойко Борисов, министъра на финансите Владислав Горанов, министъра на правосъдието Христо Иванов, председателите на парламентарните комисии по вътрешна сигурност и обществен ред, и тази по бюджет и финанси в 43-то НС.

Чрез писмото УС на Синдиката на служителите в затворите в България настоява изпълнителната и законодателна власти да прекратят порочната практика на неравнопоставеност  по отношение на служителите на Министерството на правосъдието, спрямо останалите ведомства в Сектор – Сигурност. Синдиката, иска институциите да спазят задълженията си и да изпълнят закона, като гарантират социалните им придобивки определени в ЗМВР. 

Писмото на УС четете по – долу:

                                                                          ДО
                                                                          НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
                                                                          ОТ 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
                                         
                                                                          ДО
                                                                          МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
                                                                          НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                                                                          Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

                                                                           ДО
                                                                           МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ
                                                                           НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                                                                           Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

                                                                           ДО
                                                                           МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
                                                                           НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                                                                           Г-Н ХРИСТО ИВАНОВ

    
                                                                           ДО
                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА
                                                                           ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И
                                                                           ОБЩЕСТВЕН РЕД ОТ 43-ТО НС
                                                                           Г-Н АТАНАС АТАНАСОВ
                                
                                                                           ДО
                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА

                                                                           ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ОТ 43-ТО НС
                                                                           Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА
    
                                               

                 УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И ГОСПОДА ,

        Синдикатът на Служителите в Затворите в България  / ССЗБ / е неправителствено, национално, доброволно, неполитическо сдружение с нестопанска цел на физически лица, работещи по трудово или служебно правоотношение в Министерството на правосъдието, което обединява служители и техни организации, работещи предимно в пенитенциарните институции.
Синдикатът на Служителите в Затворите в България изразява категорично несъгласие с предложения проект на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година за Министерството на правосъдието по отношение на важни компоненти, отнасящи се до издръжката на ГД”Изпълнение на наказанията” и ГД ”Охрана”, които включват средства за работни заплати, осигуровките и текущите разходи.

      Новият проект на бюджет на ГД”Изпълнение на наказанията” не отразява реалните потребности на ведомството, така, че средствата да са достатъчни при положение, че се запазват неговите политики и дейности и в същото време се вменяват нови функции на структурните му звена във връзка с отговорностите му за провеждане на последователна и цялостна политика, за утвърждаване на съвременен модел на пенитенциарната система в съответствие с международните минимални стандарти, приети за местата за задържане, и с Европейските правила за затворите.

      От заложената рамка е ясно, че както минали години, всички звена и структури на ГД”Изпълнение на наказанията” ще разполагат с недостатъчно финансов ресурс, което ще генерира изключително много проблеми и трудности, както и социално напрежение, свързани с крайно ограничените  средства за работни заплати, издръжка, капиталови разходи, липса на средства за изплащане на обезщетения при пенсиониране, напускане на служители, по съдебни решения срещу ГД”Изпълнение на наказанията”, и неспазване на законодателни разпоредби.
С огромно безпокойство отбелязваме липсата на заложени средства за изпълнение на произтичащите за Министерството на правосъдието задължения от Закона за Министерство на вътрешните работи, предварително договорени – въпреки  положените усилия от ръководството на ГД”Изпълнение на наказанията”, и ръководството на Министерството на правосъдието.

      Изразяваме сериозната си загриженост за работещите и служителите в местата за лишаване от свобода, като наличие на човешки ресурс с оглед на нашите анализи, които показват, че дискриминационния подход на Държавата и необосновано ниската цена на труда им в сравнение с останалите ведомства в Сектор – Сигурност, хроничния дефицит на кадри, високата степен на риск, тежките и мизерни условия в българските затвори и следствени арести, не стимулират работниците и служителите да полагат по – качествен труд, водят до демотивация и сериозни социални напрежения в системата.
        

     Настояваме за шеста година поред, за осигуряване на необходимите допълнителни средства, за да не се повтори ситуацията от предходни години със заложен недостиг по отношение на социалния пакет за служителите в ГД”ИН” и ГД”Охрана” при Министъра на правосъдието. С което да се прекрати порочната практика на неравнопоставеност между служителите в Министерството на правосъдието спрямо останалите служби в Сектор – Сигурност, и да бъдат удовлетворени нашите искания, поставени на всички правителства от 2009 година насам.

      Затова НАСТОЯВАМЕ:

1.Да се заложат необходимите средства, гарантиращи изплащането на всички дължими суми и компенсации на служителите в ГД”Изпълнение на наказанията” и ГД”Охрана” обвързани със Закона за Министерство на вътрешните работи.

2.Да се осигурят  финансови средства и търси консенсусен вариант за изравняване на средствата за храна, базата определена за специфични условия на труд и постигнати резултати в служебната дейност за служителите в ГД ”Изпълнение на наказанията” и ГД „Охрана” с утвърдените в Министерството на вътрешните работи суми.

3.Да се запази числеността на персонала в изпълнителските звена на двете дирекции, които работят на „терен“ .

      Надяваме се изпълнителната и законодателна власт да положи усилия и предприеме действия за извършване на необходимите предложения за корекции на бюджета на Министерството на правосъдието, с което да гарантира разрешаването на тези тревожни социални въпроси. Не на последно място, като институции и в лично качество предвид вменените ви задължения и правомощия обезпечите спазване върховенството на закона !

      С настоящото писмо изразяваме единодушното мнение на членовете на съюза и готовността им за започване на протестни действия.

      С оглед намирането на правдиво и балансирано решение и спазването на добрите практики на диалог и сътрудничество при вземането на решения, ръководството на Синдиката на Служителите в Затворите в България, изразява съгласие и готовност да проведе серия от спешни срещи със заинтересованите страни, институции и представители на парламентарните групи в 43-то Народно събрание.{jcomments off}

                                                   УС НА СИНДИКАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
                                                   В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

гр. Пловдив,
04 декември 2014г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *