ОБЯВА


О  Б  Я  В  А

Управителният съвет на Сдружение „Синдикат на Служителите в Затворите в България“ / ССЗБ / на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 ал. 1 от Устава на ССЗБ  свиква  Общо Събрание,  което ще се проведе на 25.02.2012 год. / събота /, от 12.00 ч., в конферентната зала на хотел „Родопи“ – гр.Пловдив , бул. „Кукленско шосе” № 12, при следния        

Д н е в е н     р е д:

1.    Отчет за дейността на Сдружението за  2011 г. –  проект за решение – ОС приема отчета на УС за 2011год.
2.    Финансов отчет на Сдружението за 2011 год. –  проект за решение – ОС приема  финансовия отчет на УС за 2011 год.
3.    Доклад на Контролния съвет за извършена проверка на финансовия отчет на Сдружението – проект за решение – ОС приема доклада на КС.
4.    Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет – проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на управителния съвет за дейността на Сдружението през отчетния период .
5.    Промени в устава на сдружението –  проект за решение – ОС приема предложените промени в Устава на Сдружението.
6.    Приемане на насоки за действие на Синдиката  през 2012г – проект за решение – ОС приема предложените насоки за действие  на Синдиката.
7.    Смяна на членове на УС и КК на ССЗБ – проект за решение – ОС приема /не приема направените предложения за смяна на членове на Управителния съвет и членове на Контролния съвет, избор на нови членове на  Управителен съвет  и избор на нови членове на Контролен съвет
8.    Разни

Общото събрание  се състои от делегати и ще е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината синдикални членове. Началото на регистрацията на делегатите е от 11.00 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 от   ЗЮЛНЦ и чл. 21 ал. 2 от Устава на ССЗБ  събранието ще се проведе същия ден от 13.00 ч., на същото място и при същия дневен ред .

Обявата  е  публикувана във вестник  „СЕГА“  брой 18  от 23.01.2012год.  стр. 18 .{jcomments off}
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *