КЗД даде ход на жалба на СФСМВР


Комисията за защита от дискриминация уважи жалбата на най – голямата полицейска синдикална организация в страната, с която ССЗБ работи в тясно сътрудничество.В жалба от 19 август 2011 г., Синдикалната федерация на служителите в МВР /СФСМВР/ аргументира позицията си, че е налице дискриминация на държавните служители в системата на МВР. Ответник по жалбата на СФСМВР е Министърът на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов.

Държавните служители в МВР не получават допълнителни възнаграждения за работа в почивни и празнични дни, работа през нощта, както и времето, в което са на разположение, защото в момента липсва законова регламентация в Закона за министерство на вътрешните работи (ЗМВР) и това ги поставя в неравностойно положение спрямо всички останали държавни служители в страната, при равни други условия.

Според СФСМВР, това, че в ЗМВР има празноти, не означава, че такива допълнителни възнаграждения не следва да бъдат изплащани.При такъв казус е нормално да се прилагат общите разпоредби, регламентиращи правата на служителите, описани в Закона за държавния служител, както и в други нормативни актове, като Кодекса на труда.

В доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно изпълнението от страна на държавите-членки на Директива 2003/88/ЕО („Директивата за работното време“), е посочено, че „Дежурство“ означава „период от време, в който работникът е задължен да остане на работното си място, в готовност да извърши служебните си задължения, ако това бъде поискано от него.“ Съгласно решенията на Съда, всички дежурства с присъствие на работното място, трябва изцяло да се считат за работно време за целите на директивата.Този принцип се прилага както за периодите, в които работникът работи в отговор на повикване (т.нар. „активно“ дежурство), така и за периодите, в които му е разрешено да почива в очакване на повикване (т.нар. „неактивно“ дежурство или време на разположение).

В същия доклад е посочено и че в България въпросът за дежурствата и времето на разположение остава неясен и неизяснен от законодателна гледна точка и не е приведен съобразно изискванията на Директива 2003/88/ЕО („Директивата за работното време“) и решенията на Съда на Европейския съюз.

С разпореждането си от 25 август 2011 г. КЗД приема, че жалбата на СФСМВР за дискриминация е допустима и образува преписка за производство по глава Четвърта от Закона за защита от дискриминация (ЗЗД) по признак „обществено положение“. Комисията разпорежда, след като бъдат представени доказателства в подкрепа на тезите на двете страни, да се състои публично изслушване на страните.

Освен предприетите стъпки на национално ниво, СФСМВР е сезирала за наличните дискриминационни практики по отношение на незаплащането на допълнителни възнаграждения за работа в почивни и празнични дни, работа през нощта, както и времето, в което са на разположение на държавните служители в МВР и Генералния секретариат на Европейската комисия, Европейския икономически и социален комитет и Комисаря, отговарящ за заетостта, социалните въпроси и приобщаването г-н Ласло Андор. {jcomments off}

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *