Какви са правата ми при нощен труд или работа на смени ?


Кой труд е нощен? Каква защита ми дава законът при полагането на труд? Какви права имам в тази връзка? Много от нас са си задавали тези въпроси било защото им се е налагало да остават на работа до късно вечер, било защото работата им предполага заетост именно в късните часове (напр. в нощни заведения).

Нощен труд

На първо място е важно да се изясни кой труд е нощен. Ако съм пълнолетен, за нощен се счита трудът, полаган от мен между 22:00 и 6:00 ч. За непълнолетните пък като нощен се определя трудът, полаган в отрязъка  от 20:00 до 6:00 ч. Трябва да имаме предвид, че нормалната продължителност на работното време презнощта е не повече от 35 часа седмично при 5-дневна работна седмица, т. е. до 7 часа на денонощие. Полаганият извън тези граници нощен труд е извънреден.

Ако съм:

 1. непълнолетен;
 2. бременна или в напреднал етапна лечение ин-витро;
 3. майка (респ. осиновителка) на дете до 6-годишна възраст;
 4. майка (респ. осиновителка), грижеща се за дете с увреждане (без значение е възрастта на детето – достатъчно е да не е навършило 18 години);
 5. трудоустроен (работник или служител, който поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опасност за здравето си може да изпълнява друга подходяща работа или същата работа при облекчени условия);
 6. продължаващ образованието си работник

по отношение на мен се разпростира забраната за полагане на нощен труд. Ако попадам сред лицата, изброени в т. 1 и 2, тази забрана е абсолютна и при никакви обстоятелства не е допустимо да полагам нощен труд. Всяка заповед на работодателя ми в този смисъл е незаконосъобразна и аз не следва да я изпълнявам.  Ако обаче съм сред лицата, посочени в т. 3 – 6, и дам изричното си съгласие за това, забраната може да бъде преодоляна. За майки на деца до 6-годишна възраст или грижещи се за дете с увреждане, както и за трудоустроени, има изискване съгласието да е дадено писмено. За трудоустроените има и едно допълнително изискване – това да не се отразява неблагоприятно за здравето ми, като тази преценка се прави в заключение на здравните органи. Дори и да съм дал такова съгласие, имам право да го оттегля писмено до три дни преди датата, от която не желая вече да полагам нощен труд. Възможно е този срок да не бъде спазен, ако основателни причини го налагат (напр. трудоустроен съм и здравословното ми състояние се е влошило, поради което не мога вече да полагам нощен труд).

Ако в редовното ми работно време се включват поне три часа нощен труд или работя на смени, една от които включва нощен труд със същата продължителност, по отношение на мен се прилагат следните особени правила:

 • мога да бъда приет на работа едва след предварителен медицински преглед за сметка на работодателя;
 • следва да ми бъдат провеждани периодични медицински прегледи – отново за сметка на работодателя;
 • ако здравен орган установи, че вследствие полагането на нощен труд здравословното ми състояние се е влошило, следва да бъда преместен на подходяща дневна работа или да бъда трудоустроен.

Във всички случаи на полагане на нощен труд имам право:

 • да изисквам от работодателя си да ми осигури топла храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на нощния труд.
 • да получа допълнително възнаграждение според уговореното в трудовия ми договор, но не по-малко от 0,25 лв. за всеки час или част от него.

Работа на смени

Работя в предприятие, където работата е организирана на две или повече смени. Каква следва да е нормалната ми натовареност? Какви права ми дава законът?

Дали такава организация на работното време е предвидена се определя в правилника за вътрешния трудов ред, издаван от работодателя. В него се определя и поредността на смените, както и тяхната продължителност.

Възможно е смяната ми да бъде дневна (изцяло разположена в дневната част на денонощието, т.е. между 6:00 и 22:00, респ. 20:00 – за непълнолетни), нощна (изцяло разположена в нощната част на денонощието, т.е. между 22:00, респ. 20:00 – за непълнолетни, и 6:00) или смесена. Когато в смесена смяна има 4 или повече часа нощен труд, тя се смята за нощна (и важат по-горе посочените права), а такава с 4 или повече часа дневен труд – за дневна. Това разграничение има значение за определяне продължителността на съответната смяна. В зависимост от вида и за нея ще се приложат съответно правилата за продължителността било на дневното, било на нощното работно време.

Ако паралелно с работата продължавам и образованието си, работодателят трябва да определи смените ми в зависимост от заетостта ми в учебното заведение, където уча.

Важно е да имам предвид, че е недопустимо възлагането на работа за две последователни смени и във всеки случай имам право на непрекъсната междудневна почивка не по-малка от 12 часа.

В случай, че мои права и законни интереси като работник или служител бъдат накърнени мога да сезирам Изпълнителна агенцията „Главна инспекция по труда“. “Горещият телефон” на агенцията е 0700 17 670, където мога да подам своя сигнал и да получа консултация.

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт.

Автори:

Йоана Вангелова

Петя Баковска

ИЗТОЧНИЦИ
 1. Кодекс на Труда;
 2. Наредба за работното време, почивките и отпуските;
 3. Наредба за структурата и организацията на работната заплата.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *