Исканията на ССЗБ и отговорите на ръководството на Министерство на правосъдието


Във връзка със заявените безсрочни протестни действия от страна на Синдиката на служителите в затворите в България, публикуваме исканията на организацията и отговорите на ръководството на Министерство на правосъдието:

1.Искане:
Привеждане на работните заплати на служителите в ГДИН и ГДО в съответствие с коефициентите, определени за съответните длъжности с влезлия в сила на 01.07.2014 г. ЗМВР.
Отговор:
В Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ са създадени работни групи, които работят по изготвянето на проекти на подзаконовите нормативни актове и вътрешноведомствени документи, произтичащи от новия Закон за Министерството на вътрешните работи (обн. ДВ, бр. 53 от 27.06.2014 г.), в т.ч. Класификатор на длъжностите, Вътрешни правила за работна заплата, Таблица за основни заплата, Щатно разписание, Заповед за определяне размера на специфичните служебни дейности, Заповед за определяне размера на специфичните условия на труд, Заповед за определяне на условията и реда за изплащане на положен нощен труд, труд на официални празници и за времето на разположение и др. {jcomments off}
Горепосочените подзаконови и вътрешни актове ще се предложат за утвърждаване в срока, определен в § 29 от ПЗР на ЗМВР, т.е. до края на октомври 2014 г.
 Съгласно чл. 177, ал.3 от ЗМВР конкретният размер на основното месечно възнаграждение се определя от министъра съобразно разполагаемите средства по бюджета на министерството и съгласно вътрешните правила за работна заплата.
  
2.Искане:
Индексиране на работните заплати с инфлационния индекс и увеличаването им с не по-малко от 10 %.
Отговор:
Новите основни заплати на служителите ще бъдат изцяло съобразени с разпоредбите на чл. 177, ал. 2 и чл. 180, ал. 2 от ЗМВР, т.е. с базата за определяне на основното месечно възнаграждение, утвърдена със ЗДБ на РБ за 2014 г. и с определените коефициенти за съответната длъжност.

3.Искане:
Заплащане на добавки за нощен труд и на времето на разположение в съответствие на разпоредбите на новия ЗМВР.
Отговор:
Както беше посочено в отговора на първото искане, създадените в Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ работни групи, работят по изготвянето на Заповед за определяне размера на специфичните служебни дейности, Заповед за определяне размера на специфичните условия на труд, Заповед за определяне на условията и реда за изплащане на положен нощен труд, труд на официални празници и за времето на разположение и др., като посочените актове ще се предложат за утвърждаване в срока, определен в § 29 от ПЗР на ЗМВР – до края на м.октомври 2014 г.

4.Искане:
Изравняване на допълнителните плащания за храна (порцион) с тези в МВР, като сумата стане 120 лева (при сегашни 80 лева).
5.Искане:
Изравняване на допълнителните плащания за специфични и утежнени условия на труд с тези в МВР, като базата стане на 140 лева (при сегашни 95 лева).

Отговор:
С отпускането на допълнителни средства по бюджета на Министерство на правосъдието, предоставени допълнително от централния бюджет, на служителите от ГДО и ГДИН ще бъде увеличен порциона, допълнителното възнаграждение за специфични служебни дейности и ще бъдат предвидени средства за постигнати резултати в служебната дейност.

6.Искане:
Всички нормативни документи свързани с професионалните, социални и икономически права на служители в ГДИН и ГДО да се обсъждат предварително със ССЗБ в съответствие с клаузите на подписаното Споразумение за сътрудничество между МП и ССЗБ.
Отговор:
Издадена е заповед № ЛС-04-1330/19.08.2014 г. на министъра на правосъдието, с която е наредено всички проекти на нормативни документи касаещи трудовите и социални права на членовете на Синдиката на служителите в Затворите в България на бъдат предоставяни на Синдиката за обсъждане, съобразно изискванията на Закона за нормативните актове.
Съгласно чл. 7, ал. 1, т. 1 от подписаното между министъра на правосъдието и Синдиката на служителите в Затворите в България Споразумение за сътрудничество, Синдиката участва при подготовката и обсъждането на всички вътрешни актове, правилници, наредби, инструкции и др., които засягат трудовите и социално икономическите права и интереси на служителите.
Издадена е заповед № ЛС-04-1333/21.08.2014 г. на министъра на правосъдието с която е наредено на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ да извърши необходимите дейности по ремонтирането и оборудването на помещение за осъществяване на синдикалната дейност на Синдиката на служителите в затворите в България.

7.Искане:
Ясни предварителни ангажименти за развитие на социалния диалог в МП и гаранции, че постигнатите договорености ще се спазват от ръководния състав в МП/ГДИН/ГДО! Договореностите да се обвързват със писмени споразумения с ясни клаузи, ангажименти и срокове за изпълнението им.
Отговор:
В раздел II, чл. 3 и чл. 4 на сключеното между МП и Синдиката Споразумение за сътрудничество е установена формата на сътрудничество между страните при осъществяване на социалния диалог.

8.Искане:
Да се отмени заповед № ЛС-04-833/15.05.2014 г. на зам.-министъра на правосъдието и заповед № Л-5217/19.05.2014 г. на главния директор на ГДИН.
Отговор:
От страна на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ е изготвено указание до началниците на затвори и началниците на ОСИН.
В допълнение на окръжно № 9701/15.08.2014 г. и по повод проведена среща за работното време и графиците на дежурства на служителите от надзорно-охранителния състав, че към настоящия момент на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗИНЗС, във връзка с чл. 16а, ал. 2, ал. 4 ППЗИНЗС, т. 2.1 от заповед № ЧР-05-170/03.04.2014 г. на министъра на правосъдието, заповед № ЛС-04-833/15.05.2014 г. на заместник-министъра на правосъдието и заповед № Л-5217/19.05.2014 г. на главния директор на ГДИН, по предложение от началника на съответната териториална служба се предвиждат 24-часови наряди при наличие на определени предпоставки.
Ръководителите на териториални служби да прецизират прилагането на чл. 16а, ал. 3 от ППЗИНЗС и заповед № Л-5217/19.05.2014 г. на главния директор на ГДИН в частта за установяване на 24-часов наряд, като се вземе предвид следното:
 – Невъзможност организиране на работата на 8- и 12-часови наряди да се счита при недокомплект на числения състав, назначаван в наряд с повече от 5%.
 Във връзка с горното началниците на териториални служби ще следва да проведат срещи с представителите на ССЗБ, като обсъдят възможността за прилагането на хипотезите по чл. 16а, ал. 3 от ППЗИНЗС и установяване на смесен режим на работа.
 При наличието на основания да се изготвят предложения, като се отчете спецификата на териториалната служба и изпълняването на отделни служебни дейности.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *